top of page
Screen Shot 2022-03-30 at 1.59_edited.jpg

#THANDAZA4SA
INDLELA YOKUCHASA UMTHETHO WEZEMPILO KAZWELONKE:

 

What do I write?

NDIBHALA NTONI?

Ukuba awuyazi indlela yokubhala ileta esemthethweni echasa uMthetho wezeMpilo weSizwe, unokukopa umxholo ongezantsi kwaye uwunamathisele kumzimba we-imeyile. 

Mna, ke ngoko ndiyasichasa ngokusesikweni isilungiso njengoko sicetywayo kwiGazethi kaRhulumente eyapapashwa ngomhla we-15 kweyoKwindla yowama-2022 ngeSaziso sikaRhulumente esinguNombolo 1877–1880.

Izihlomelo kwiMithetho enxulumene nokucupha kunye nolawulo lweemeko zonyango eziqaphelekayo. Ezi zilungiso zinyhasha amalungelo am ngokwawo onke okanye amalungelo afanelekileyo kula macandelo alandelayo oMgaqo-siseko:

1.1 ICandelo le-9 loMgaqo-siseko – ilungelo lam lomntu ngamnye lokulingana;

1.2 Icandelo le-10 loMgaqo-siseko – ilungelo lam kwisidima somntu, kubandakanywa nokusebenza;

1.3 ICandelo le-11 loMgaqo-siseko – ilungelo lam lokuphila;

1.4 ICandelo le-12 loMgaqo-siseko – ilungelo lam kwimfezeko emzimbeni nasengqondweni, elibandakanya ilungelo lokhuseleko nokulawula umzimba wam;

1.5 ICandelo le-14 loMgaqo-siseko – ilungelo lam lokuba neemfihlo;

1.6 ICandelo lama-22 loMgaqo-siseko – ilungelo lam lokukhetha urhwebo, umsebenzi, okanye umsebenzi wam ngokukhululekileyo;

1.7 ICandelo lama-23 loMgaqo-siseko – ilungelo lam lezenzo zabasebenzi ezinobulungisa; kwaye

1.8 ICandelo lama-29 loMgaqo-siseko – ilungelo lam lokufumana imfundo ngokwamanyathelo afanelekileyo; kwaye

1.9 ICandelo lama-33 loMgaqo-siseko – ilungelo lam kwisenzo solawulo esinobulungisa.

2. Lo Mgaqo-nkqubo ngokwawo uchasene neCandelo lama-26 loMthetho woKhuseleko lweNgcaciso yoMntu, othintela ukusetyenzwa kwenkcazelo yobuqu ephathelele, phakathi kwezinye izinto, iinkolelo zonqulo kunye/okanye iinkcukacha ngempilo yomntu.

PRAY4SA ARC
bottom of page