top of page
What Blocks The Blessing_2_edited.png
_edited.png

Yintoni Ethintela Intsikelelo?

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Uzuko luka Thixo lingumfanekiso Wakhe kwaye Uyasibiza ukuba sibe ngumfanekiso Wakhe esizweni. Oyena mthinteli wokubangumfanekiso Wakhe, kuxa siphakamisa umfanekiso welilizwe. Masikhethe ukuba ngamagobhogobho anegalelo nolutho okusetyenziswa ngu Thixo eMzantsi Afrika (2 KuTimoti 2:21).

 

"Kungoko ndithi, Phumani phakathi kwabo, nizahlule, itsho iNkosi, Nento engcolileyo ningayichukumisi; Ndandiya kunamkela.” (2 KwabaseKorinte 6:17)

Thandaza Izwi

Zimanye nathi xa sithandaza Izwi lika Thixo simvumele azalise iintliziyo zethu ngokukhanya kwakhe nangenyaniso, ebonisa ukungcola okungaphakathi kwethu.

 1. Thixo Bawowethu, njengesizwe, sikhetha ukuzicoca, ngokungabi nantlonipho, nokungaphulaphuli, ukwenza ukuthanda kwethu kunye nokona. Siyathandaza sibe zizingxobo zondiliseko—ezigcotyiweyo zabelwa ukwenza imisebenzi encomekayo nebalulekileyo koMkhulu silungiselelwe nawuphina umsebenzi olungileyo. (2 Kutimoti 2:21)

 2. Nkosi, sidiliza iintetho nazo zonke izinto eziphakamileyo kwisizwe sethu—konke nje okuziphakamisayo okungangqamelanga nolwazi lukaThixo. Sizisa zonke iingcinga ekuthinjweni ngokuhlonipha uKristu.
  (2 KwabaseKorinte 10:5)

 3. Nkosi, sincede sihambe phambi kokukhanya kuba Wena usekukhanyeni, ukuze nathi sibenobudlelwane. Siyabulela ngegazi Lakho elisihlambululayo zonke I izono. (1 KuYohane 1:7)

 4. Yesu. Ulikhanyiso lwehlabathi. Akekho olandela Wena obumnyameni. Usinika ukuKhanya bobomi. (UYohane 8:12)

 5. Kubhaliwe indlu Yakho iyakubizwa Indlu yomthandazo yezizwe zonke. Nkosi, siyaxolisa apho sithe sayenza umqolomba wezihange. (UMarko 11:17)

 6. Sizukisa intshukumo ezizweni, Bawo. Yanga ingazisa umnqweno nezinto eziqaqambileyo kwisizwe sonke, yanga Ungayizalisa indlu Yakho ngokukhanya nobungcwele. (UHagayi 2:7)

 7. Sibubutyani, abantu anathwele izinto ezilungileyo zobukumkani nokhanyiso lweGospeli enga phakathi kwethu. Ngoko, Nkosi, yanga incamisa namandla agqibeleleyo ibonakale esizweni sethu iphume Kuwe hayi kuthi.
  (2 KwabaseKorinte 4:7)

 8. Nkosi, sincede sibeLibandla elikhazimulayo elingenasiphako, olungenamibimbi nangeyipha na into. Yanga singa fumaneka singcwele singenamabala. (KwabaseEfese 5:27)

 9. Njengoko sinezithembiso ezinkulu ezibalulekileyo ngesizwe sethu, siyazihlambulula kuyo yonke into ecamagusha umzimba kunye nomoya ukuze sibengcwele ngokugqibeleleyo kuba sikoyika Wena, Nkosi. (2 KwabaseKorinte 7:1)

 10. Yanga uMzantsi Afrika angathobeka abesisizwe esindilisekileyo, Nkosi. Sincede sibenomonde sinyamezele ngothando njengoko sizamakakhulu ukugcina umanyano buka Moya Oyingcwele ngobulungisa. (KwabeseEfese 4:2-3)

 11. Siyathandaza ukuba njengesizwe, sakuthanda iNkosi uThixo wethu ngeentliziyo zethu zonke, imiphefumlo, ingqondo nangamadla ethu onke, kwaye sibathande abantu bethu njengoko sizithanda nathi. (uMarko 12:30-32)

 12. Nkosi, sincede sibesisizwe esingathathi mngeni, singazibandakanyi neziqhamo ezingatshongo khona, nemicimbi zobomi obumnyama, kodwa ubomi bethu buveze elubala abo basebumnyameni. (KwabaseEfese 5:11) 

 13. Sithandazela uMzantsi Afrika ube Sisizwe ongabizi ububi njengokuhle, no kuhle obubi, onganyanzelisi ubumnyama nokukhanya okanye ukukhanya nobumnyama, ubukrakra nencasa okanye incasa nobukrakra. (UIsaya 5:20)

 14. Nkosi, sincede sibenemvisiswano eyodwa nokuzethoba kwenqondo kuYesu Kristu, nakuthi sonke, njengabantu Bakho. (KwaseFilipi 2:5)

 15. Nkosi, yanga Isizwe sethu singakhazimula sikhanyisele Ihlabathi, sibambelele kwiZwi lobomi kwaye singachulumanca singabaleki sisebenzele ilize kusuku lukaKristu. (KwabaseFilip 2:14-16)

 16. Bawo, sizisa imizimba yethu njengedini, elingcwele elamkelekileyo Kuwe. Sikhetha ukungazibandakanyi kweli Lizwe, kodwa sibeyinguquko ngokuhlaziyeka kwenqondo zethu, sazi oko uThixo akufunayo nesizwe sethu, oko kulungile nokwamkelekileyo nokuhle. (KwabeRoma 12:1-2)

 17. Wena, Nkosi, ulikhakha lwesizwe sethu, ukhanyiso nentlonipho yethu. Wena wedwa Nguwe onyusa iintlokozethu. (Iindumiso 3:3)

 18. Nkosi, yanga singangcwele nje Ngawe, Ongcwele Yena osibizileyo—sohluka ehlabathini ngobuThixo bakho nenkuthazo. Kubhaliwe ukuba siyakubangcwele sisekelwe bucala, kuba Wena Nkosi ungcwele. (1 ekaPetrose 1:15-16)

 19. Bawo, Wena usuvikele wasibiza ngobungcwele bobizo, hayi ngokwezenzo zethu, kodwa ngokwendlela nobungcwele bakho owasinika bona kuKristu UYesu phambi kwamaxesha. (2 ekaTimoti 1:9)

 20. Sigocagoce, Thixo, wazi intliziyo zethu. Sizame wazi neengcinga zethu. Qwalasela ukuba kukhona ukukhathazeka kuthi usikhokhele kweyona ndlela engapheliyo. (Iindumiso 139:23-24)

 21. Siyazi ukuba siyitempile Yakho, Bawo kwaye UMoya wakho Ongcwele uhlala kuthi. Ngoko sikhetha ukubangcwele ngokugqibeleleyo kuba Wena ungcwele ngokukhula nokwanda kwelikamoya. (1 KwabaseKorinte 3:16, KuMateyu 5:48)

 22. Yanga sonke, ngobuso obungagqunywanga, sibambelele eZwini likaThixo njengesibuko, inkazimulo yeNkosi iqhubekeke isiguqule sikhangeleke nje Ngawe, ukusukela kuzuko lwakho, kuba oku kusuka kumoya Oyingcwele Wakho. (KwabaseKorinte 3:18)

Week 1

Iveki 1

1. Ixesha Lenguquko

 

Sisexesheni, njengokuba kwakunjalo ngeentsuku zokuMkani UYosiya, apho okulungileyo bekubizwa okungcolileyo nokungcolileyo kubizwa okulungileyo. Ingalixesha elingxamiselikeyo, kodwa Ikwalixesha apho imvuselelo nozuko lukaThixo lizakuphokozwa khona. UJosiya waye nesityhilelo sokuba kukhona okungahambi ngendlela kwaye izinto kwakunyanzelekile ziguquke. Isizathu sokuba izinto zingahambi ngendlela esizweni sethu, sesokuba asikayiguquli indlela yokwenza izinto. UThixo usinike okukulandelayo, imvuselelo emhlabeni: ukushenxiswa kwesono nokumiselwa kwendlu kaThixo ubeyindlu yomthandazo.

 

Abantu abazinze egunyeni labo ukuyekelela uzuko Luka Thixo baya kutshabalalisa amacebo kamtyholi esizweni sabo. Ngokuthandaza silibumba elimanyeneyo, nemithandazo engapheliyo namandla nokuzila ukutya, INkosi Iya kukhulula amandla abonise uzuko Lwakhe.

 

"Bazidiliza phambi kwakhe izibingelelo zooBhahali, neentsika zelanga ezibe ziphezu kwazo, wazigawula; ooAshera nemifanekiso eqingqiweyo netyhidiweyo wayaphula, wayicola yaluthuli, wayisasaza phezu kwamangcwaba abo babebingelele kuyo. Wawatshisa amathambo ababingeleli phezu kwezibingelelo zabo, wawahlambulula ke amaYuda neYerusalem." (2 YeziKronike 34:4-5)

2. Yisuse Endleleni

 

 • Ebomini bethu nasezizweni jikelele, UMoya Oyingcwele siyambambezela ngobumdaka ebusebomini bethu kunye neembono zika wonke wonke esizivumelayo.

 

 • Kufuneka sijongane nokungcola—obungahambiselaniyo nolwazi Luka Thixo. Kunyanzelekile siwakhonxe siwajule kude
  (2 KwabaseKorinte 10:5), singabonisi lusizi navelwano ku Sathana, utshaba, lethu kunye nesizwe.

 

THANDAZA: Nkosi, siyahlambulula kwaye siyaxolisa ngazo zonke iimbono esithe sazibabaza ngapha kolwazi Lakho, ezithe zalibazisa UMoya Wakho Oyingcwele asebenze kuthi. Ameni.

 

3. Yintoni Ethintela Intsikelelo?

 

Xa sifuna imvuselelo ifike eMzantsi Afrika, kufuneka sizilungiselele ukunyamezela ubunzima nozuko lukaThixo. UChabod uthetha ubunzima nozuko. Ubukho bukaThixo buyasinda. Xa imvuselelo ka Moya Oyingcwele isenzeka elizweni lethu, iyakuba yinkazimulo nokhanyiso elungumangaliso, kodwa iyakuba lixesha apho kuya kuba yingozi ukungena ku Zuko lukaThixo nesono.

 

Ngabo abangcwele abanyulu ezintliziyweni abazombona uThixo; UnguThixo ongcwele (UMateyu 5:8; 1 KaPetros 1:16). Phambi kokuba singangena kuzuko lwakhe, kufuneka sikhuphe konke ukungcola obusebomini bethu simvumele Yena azitshise. Imvuselelo imayelana nokujongana nesono.

 

"Kuba ubukhaphukhaphu bembandezelo yethu eyeyomzuzwana busisebenzela ngokuncamise kwaphela ubuqaqawuli obukhulukazi obungunaphakade." (2 KwabaseKorinte 4:17)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika athwale uzuko lukaThixo.

Week 2

Iveki 2

1. Ukuhlanjululwa Kwemvuselelo

UJosiya waqaphela okokuba kwakukho UMoya ongalunganga esizweni. Wayesazi ukuba umalungana nabantu bakudala abenza inqambi esizweni sabo ngenxa yezono abazenzayo. Isizwesethu singcoliswe ngabantu bethu bamandulo, izikweqo nezono, ukuphikisana nezwi kunye nokungaphulaphuli. UMzantsi Afrika uyinzalo eyanikelwa zizizukulwana zamandulo.

 

Ubutchwephetshe balemihla lufumanise ukuba DNA yomntu ithwele iinkumbulo kwizizukulwana zamandulo kwaye zinqanyanyiselwa nesizukulwana salemihla izayo. INkosi ifuna sijongane nenkolelo namasiko, ukuphikisa, iinkani, ukuzidla, ukoyika, isikhwele, ukungazethembi, nokungaqiniseki. Kufuneka sombe nzulu sijongane nazo ngqo kuba zithintela iintsikelelo Zakhe, UMoya Wakhe kunye nemvuselelo Yakhe.

 

"Ke, ukuba sihamba ekukhanyeni, njengokuba yena esekukhanyeni, soba sinobudlelane omnye nomnye, lithi negazi likaYesu Kristu, uNyana Wakhe, lisihlambulule kuso sonke isono." (1 UYohane 1:7)

 

2. Yilahle

 

 • Uyafuna UMzantsi Afrika abonakalise inguquko yokwenyani? Cela uMoya Oyingcwele akubonise ukwazi ukuqonda izinto ezisentliziyweni yakho. (1 KwabaseKorinte 2:10)

 

 • Ingaba isono esingakhange sihlanjululwe simthintele UMoya Oyingcwele ekuphumeleleni ebomini bakho nasezweni?

 

THANDAZA: Bawo wethu Osemazulwini, ndigubungele ngozuko Lwakho ukuze zonke izono ezifihlakeleyo zibonakale uziveze. Yiba ngamandla awenzwe agqibelela xa ndingenamandla xa ndizokujongana ngqo nezono zam. Ameni.

 

 

3. Yintoni Ethintela Intsikelelo?

Xa sifuna ubuso buka Thixo, Usoloko eveza izinto ezisentliziyweni zethu. UYesu Ukukukhanya. Uveza izinto ebesingazazi ukuba zikhona. Uzuko lwakhe, Uthetha nabantwana Bakhe ajongane nezinto ezithintela iintsikelelo zakhe.

 

Ukuba sasaphithene nomoya weli lizwe, asoze sifumane ku Moya Oyingcwele. Xa Engekho, asikwazi kuqonda oko kusuka kutshaba. Kufuneka simvumele UMoya Oyingcwele asuse izinto ezingasuki kuThixo ukuze Angenelele ebomini bethu nakwi sizwe sethu. UThixo usikhokela kulendlela enzima kuba efuna ukusiguqulela kwinkangeleko Yakhe.

 

"Wabuya ngoko uYesu wathetha kubo, esithi, Ndim ukhanyiselo lwehlabathi; lowo undilandelayo akasayi kuhamba ebumnyameni; yena uya kuba nalo ukhanyiso lobomi." (UYohane 8:12)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika athwale uzuko lukaThixo.

Week 3

Iveki 3

1. Walahleka Wafunyanwa

 

UJosiya waqonda ukuba balahla uzuko Luka Thixo, Indlu yomthandazo nendawo yokudumisa kuba bawucoce umhlaba. UJosiya walubuyisela uzuko Luka Thixo kwindlu kaThixo ngomthandazo nokususwa kwezono (2 Yookumkani 22-23). Xa kukho umthandazo, sancedakala esonweni, sizakuqala ukubona uThixo ebuyisela isibingelelo sokudumisa eMzantsi Afrika (uYohane 4:23).

 

Eyona nto ebalulekileyo ukujongana nomithetho engeyiyo, ukuzeya, ulwaphulo mthetho nezinye iimeko zesizwe sethu, kukuba thina sibuyise ukungxegxeza ngomthandazo Endlini kaThixo. Unyana wolahleko wabuyela ku Yise. Lukhona uhambo ekufuneka siluthathe. Xa sisondela kuThixo, Yena uyakusikhokhela asicebise.

 

"Wayefundisa, esithi kubo, Akubhaliwe na kwathiwa, Indlu yam iya kubizwa ngokuba yindlu yokuthandaza iintlanga zonke? Ke nina niyenze umqolomba wezihange.” (uMarko 11:17)

 

 

2. Sukuyifina Engafunekiyo

 

 • Uzimisele ukususa ukungcola ebomini bakho? Uyabona apho ingashiya isisekelo uThixo alungise abuyise Isizwe sethu?

 

 • Abanye abazalwane abathandi isandi segama guquka ngxengxeza. Yeyona ndlela inamandla yobonakalisa ukuzithoba sinikezele kubuqhawuqhalwi bukaThixo. Ufuna ukubona ubugwenxa bubuyiselwa eMzantsi Afrika?

 

THANDAZA: Nkosi UYesu, ndikhetha ukubabaza ubunzima ebomini bam nasezweni lethu, kuba ndiyazi ukuba Wena ukhona. Ameni.

 

 

3. Yintoni Ethintela Intsikelelo?

Inguquko ayisoloko ingumbandela othandwayo, kodwa uneziphumo ezikhazimulayo. UThixo kuqala uyasicoca asigocagoce, phambi kokuba aqale ukusibuyisela endaweni efanelekileyo. Sizakubona isizwesethu sibuyiselwe, kodwa yonke Into eshukumayo izakushukunyiswa (kumaHebhere 12:27).

 

Umthandazo Lisango elivulela indlela eziphakamilyo zamazulu. Xa sithandaza, kuyacaca ezo nguquko kufuneka sizenze ukukhuphela isono ngaphandle ebomini bethu. UThixo ukhuphela ngaphandle ukulungisela imvuselelo.

 

"Ndizinyikimise zonke iintlanga, zifike izinto ezinqwenelekayo zeentlanga zonke, ndiyizalise le ndlu ngobuqaqawuli; utsho uYehova wemikhosi." (UHagayi 2:7)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika athwale uzuko lukaThixo.

Week 4

Iveki 4

1. Qala Kabutsha

 

Ibhayibheli ithi wonke umntu wenza oko kulungileyo emehlweni abo (ImiZekeliso 21:2). Abantu abaninzi bakholelwa ukuba uThixo uyasamnkela ngoluhlobo silulo. Ewe, Uyasamnkela, kodwa Akasoze asisikele ngobunje bethu. Xa singena ebukhoneni bozuko lakhe, Ufuna inguquko.

 

Ubukhona bukaThixo abufumaneki ebubini. Asikwazi ukulandula ukujongana nezono zethu ezimbi, sifune ukuthwala inkazimulo Yakhe. UThixo akasoze athumele imvuselelo ebantwini abakhathazekileyo abangenamdla. Imvuselelo iqala kabutsha—kumqophiso no Thixo.

 

"Ke kaloku obu butyebi sibuphethe ngezitya zodongwe, ukuze incamisa yamandla ibe yekaThixo, ingaphumi kuthi."  (2 KwabaseKorinte 4:7)

 

2. Misa Umgangatho

 

 • NguThixo yedwa onokumisa umgangatho koko kucocekileyo, asivezele izono zethu. Uyamvumela Akubekele umgangatho ebomini bakho? (Kwabase Filipi 4:8)

 

 • “Sicocekile ngokuhlanjwa ngamanzi nangeLizwi…” (KwabaseEfese 5:26). Ulenza IliZwi likaThixo libaluluke ebomini bakho?

 

THANDAZA: Nkosi, senze silambele kwaye sinxanelwe IliZwi Lakho kuthi ngaphakathi, sihlanjululwe ngamanzi—IliZwi Lakho. Ameni.

 

 

3. Yintoni Ethintela Intsikelelo?

UThixo usibizela endaweni yolwantlukano akhuphe oko kungcolileyo. UThixo ukusikhokela kwi xesha lokuzila, sithandaze sifune Yena—asuse oko kubalulekileyo koko kungalunganga (UYeremiya 15:19). uThixo ufuna ukusiweza kuthi nakwi zinto zesizukulu samandulo ukuzisa imvuselelo ka Moya Oyingcwele.

 

Uzuko luka Thixo lingumfanekiso Wakhe kwaye Uyasibiza ukuba sibe ngumfanekiso Wakhe esizweni. Oyena mthinteli wokubangumfanekiso Wakhe, kuxa siphakamisa umfanekiso welilizwe. Masikhethe ukuba ngamagobhogobho anegalelo nolutho okusetyenziswa ngu Thixo eMzantsi Afrika (2 KuTimoti 2:21).

 

"Kungoko ndithi, Phumani phakathi kwabo, nizahlule, itsho iNkosi, Nento engcolileyo ningayichukumisi; Ndandiya kunamkela.” (2 KwabaseKorinte 6:17)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika athwale uzuko lukaThixo.

PRAY4SA ARC
bottom of page