top of page
GIVE YOUR LIFE TO GOD WEB.jpg

Gee jou Lewe oor
aan God

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Ons is só afhanklik van God en sy Woord. Ons leef ín Hom en ons leef déúr Hom. God vra of jy bereid is om neer te lê en daardie eerste tree op die water te neem. Sal ons ons fokus verskuif na die Een wat ons gered het; wat ons eerste liefgehad het? Is ons gereed om Sy hand te neem en die onbekende te betree, sonder om te weet wat op ons wag?

 

"En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind." Matteus 10:38-39 (AFR53)

Bid Die Woord

Wanneer ons ons lewens aan God oorgee, nooi ons Hom om deel te wees van ons lewens en nasie.  Vas en gebed breek die juk en ontsluit die salwing. Die volgende kragtige verse sal ons help om ons harte in lyn met die Hemel te bring.

 1. Vader, dankie dat ons as gevolg van Christus en ons geloof in Hom, nou met vrymoedigheid toegang het tot U. (Efesiërs 3:12)

 2. Dankie, Jesus, dat U ons gered het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar as gevolg van U barmhartigheid.  U het ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat U ryklik op ons uitgestort het. (Titus 3:5-6)

 3. Here, ons vrees U, kies om in al U weë te wandel en U lief te hê en die Here ons God te dien met ons hele hart en met ons hele siel; om U gebooie te hou dat dit met ons goed kan gaan. (Deuteronomium 10:12-13)

 4. Skep vir my 'n rein hart en gee opnuut in my 'n vaste gees, Here. (Psalms 51:12)

 5. Here, ons verwyder die onreg uit ons tente en keer terug tot U, die Almagtige, sodat ons gebou sal word in ons lewens en nasie. (Job 22:23)

 6. Jesus, ons oë is gevestig op U, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat U voorgehou is, die Kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. (Hebreërs 12:2)

 7. Here, ons reken alles as skade in vergelyking met die uitnemendheid van die kennis van U, ons Here, ter wille van wie ons alles prysgegee het en as verwerplik beskou, sodat ons U as wins verkry. (Filippense 3:8)

 8. Jesus, ons bid dat Suid-Afrika in U sal bly sodat U in ons land sal bly. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, sal ons ook nie, as ons nie in U bly nie. (Johannes 15:4)

 9. Volgens U woord dra 'n goeie boom nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie.  Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Ons bid dat ons nasie bekend sal wees vir goeie vrugte. (Lukas 6:43-44)

 10. Here, mag ons saai volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; want dit is tyd om U te soek, totdat U kom en geregtigheid oor Suid-Afrika laat reën. (Hosea 10:12)

 11. Vader, ons sal nie U onderwysing vergeet nie, en U gebooie in ons harte bewaar; want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir ons vermeerder. (Spreuke 3:1-2)

 12. Terwyl ons dan hierdie beloftes vir ons nasie het, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring, Here. (2 Korintiërs 7:1)

 13. Here, help ons om heilig te wees, net soos U wat ons geroep het, dat ons ook in ons hele lewenswandel heilig sal word; omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig. (1 Petrus 1:15-16)

 14. Mag ons almal, met onbedekte gesig soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, en van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, deur U Heilige Gees. (2 Korintiërs 3:18)

 15. Mag ons nasie gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek. (Habakuk 2:14)

 16. Here, U het ons bekend gemaak met wat goed is. Help Suid-Afrika om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met U. (Miga 6:8)

 17. Deurgrond ons, o God, en ken ons harte; toets ons en ken ons gedagtes; en kyk of daar by ons 'n weg van smart is en lei ons op die ewige weg! (Psalms 139:23-24)

 18. Dankie, Vader, dat wanneer ons tot U nader, U tot ons sal nader. Ons reinig ons hande, as sondaars, en suiwer ons harte van dubbelhartigheid. (Jakobus 4:8)

 19. Vader, heilig Suid-Afrika in U waarheid; U Woord is die waarheid. (Johannes 17:17)

 20. Jesus, ons sal ons kruis opneem en agter U volg, want wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om U ontwil, sal dit vind. (Matteus 10:38-39)

Week 1

Week 1

1. Lê dit neer

 

Ons is só afhanklik van God en sy Woord. Ons leef ín Hom en ons leef déúr Hom. God vra of jy bereid is om neer te lê en daardie eerste tree op die water te neem. Sal ons ons fokus verskuif na die Een wat ons gered het; wat ons eerste liefgehad het? Is ons gereed om Sy hand te neem en die onbekende te betree, sonder om te weet wat op ons wag?

 

Jesus vra niks van ons wat Hy nie self bereid is om te doen nie. Johannes 3:16 lees soos volg: "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê." Hy vra nie eers dat ons só ver moet gaan nie.

 

"En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.  Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind." Matteus 10:38-39 (AFR53)

 

2. Gee dit prys

 

 • Jesus het Sy lewe gegee sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons moet bereid wees om dinge vir Hom prys te gee.

 

 • Ons moet selfondersoek doen en bepaal waaraan ons steeds vasklou in ons lewens; wat Hy wil hê ons moet aflê.

 

BID: Here, dankie dat U ons eerste liefgehad het. Die dinge wat U ons versoek om af te lê, is 'n klein prys om te betaal in ruil vir dit wat U ons gegee het. Gee ons asseblief die krag en die genade om dít wat ons weerhou van volle oorgawe aan U, te laat vaar. Amen.

 

 

3. Die "Vastende" Lewe

 

Baie mense dink om te vas was net relevant in die Ou Testament en ons hoef nie meer te vas nie. Maar die Nuwe Testament sê: "Wanneer julle vas" (Matteus 6:16). Die vroeë Kerk het gevas en gebid; hulle het geweet daar is geen kortpaaie nie.

 

Toe die dissipels 'n besete seun teëgekom het, kon hulle nie die demoniese geeste uitdryf nie. Jesus het gesê, "Hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie." Daar is 'n paar vestings waaroor ons gesag het, maar sommige verg gebed en vas. Ons vas vir 'n beweging van die Gees oor Suid-Afrika. Ons vas vir God om hierdie nasie aan te raak.

 

 "Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie." Matteus 17:21 (AFR53)

 

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat almal in Suid-Afrika hul lewens vir God sal gee.

Week 2

Week 2

1. Die "ek"

 

Ons moet sterf aan ons vlees (die "ek") sodat Christus deur ons kan lewe. Wanneer ons só lewe, sal  mense dit sien en dit ook wil hê. En dan is dit maklik om hulle na Jesus te lei. Maar as ons hardkoppige, aaklige, vuil geaardhede het, sal ons hulle nie na Jesus lei nie, want dit is nie die Christus-lewe wat hulle in ons sien nie.

 

Is dit nie die moeite werd om die prys te betaal nie? Om te weet dat ons siele in die Koninkryk van God kan bring deur ons lewenswyse? God kan ons gebruik wanneer ons ophou om ons lewens en gemak te prioritiseer.

 

"Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het." Galasiërs 2:20 (AFR53)

 

 

2. Moet sterf

 

 • Ons het almal dinge in ons lewens wat ons moet laat vaar; wat moet sterf. Om aan ons ou self te sterf,  is nie maklik nie.

 

 • Wat is die dinge in jou geestelike wandel waarmee God nie tevrede is nie? Ons moet 'n lys maak van die dinge in ons geestelike wandel waarmee God nie gelukkig is nie, asook die dinge wat vir ons belangriker is as God. Dit kan 'n ingesteldheid, sondige gewoontes, skinderpraatjies, hardkoppigheid, hoogmoed, vrees, afgodery, of 'n geliefde wees.

 

BID:  Here, dankie dat U vir ons sondes gesterf het. Ons bely die dinge wat ons nie afgelê het nie. Help ons om van ons ou self ontslae te raak, sodat U lewe deur ons kan vloei en die wêreld dit kan sien. Amen.

 

 

3. Die "Vastende" Lewe

 

Jesaja 58 leer ons dat die juk breek wanneer ons vas. Vas verhoog die salwing, wat die swaar laste verwyder. Die mens kan ons nie help nie; net God kan. Vas en gebed stel ons in staat om te weet dat God die bonatuurlike, Alle-Dinge-Is-Moontlik-Met-God is, wat ons lewens verander.

 

Vas maak ons nederig en maak plek vir die krag van God om in ons lewens te beweeg. Ons het nie die vermoë om dit in ons natuurlike mens te doen nie. Die Gees van God neem oor en Hy beweeg die berge in ons lewens wanneer ons vas en bid.

 

Wanneer ons toegewyd is in ons vas en gebed, sal die Koninkryk van God in hierdie nasie geaktiveer word.

 

"want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp..." 2 Korintiërs 10:4 (AFR53)

 

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat almal in Suid-Afrika hul lewens vir God sal gee.

Week 3

Week 3

1. Die Tuin  

Uit genade word ons gered en afgesonder van die wêreld en die sonde. Deur Sy genade word ons ingeëts in die persoon van die Here Jesus. Dit is altyd uit genade, nooit deur werke nie. Deur genade maak ons onsself oop vir God en laat Hom toe om in ons te werk. Ons is Sy tuin.

 

Dit is Sy tuin, Sy roeping en Sy lewe. Ons behoort aan Hom—gees, siel en liggaam. Ons behoort aan die Koning van die konings en Here van die heersers. Ons het 'n verantwoordelikheid om die tuin skoon te hou, want Hy wil inkom om met ons te praat.

 

 "WANT ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.” 1 Korintiërs 3:9 (AFR53)

 

 

2. Van God

 

 • Sien ons onsself as God se tuin?

 

 • Is ons tuin aangenaam vir God? Word dit versorg en dra dit baie vrugte?

 

BID:  Liewe Hemelse Vader, ons lewens behoort aan U. Help ons om lewens te leef wat U behaag. Ons leef nie meer om vrug te dra tot ons eie voordeel nie, maar ons wy ons lewens aan U, sodat ons vir U alleen vrug sal dra. Amen.

 

 

3. Die “Vastende" Lewe

 

Siele sal gered word wanneer ons na God terugkeer en sê: Here, wat weerhou die Gees daarvan om te beweeg in hierdie nasie? Wys ons waar daar afgode in ons lewens is. Waar het ons trots in ons lewens? Oordeel ons ander? Here, neem beheer oor hierdie “verkeerde dinge".

 

Moses was een man wat 'n volk verlos het. Abraham was een man wat ingetree het toe God op die punt was om stede te vernietig. Voorbidding is kragtig. Daniël het drie weke lank gebid en gevas. Sy ontmoeting met God het Migael, die aartsengel, in staat gestel om teen die prins van Persië en die prins van Griekeland te veg. Hy was nederig voor die Here; Daniël het sy sondes bely. God soek die Daniels van vandag.

 

"...Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die Here van die leërskare." Sagaria 4:6 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat almal in Suid-Afrika hul lewens vir God sal gee.

Week 4

Week 4

1. Heilige God

 

Slegs volgehoue toewyding sal die Here oorreed om Sy tuin binne te gaan. Hy sal ingaan wanneer daar vrugte is wat Hom tevrede stel. Baie mense wil die teenwoordigheid van God hê. Hulle wil God elke dag by hulle hê, maar Hy is 'n heilige God en sal nie in onreinheid lewe nie. Laat ons nie selfvoldaan en gerus wees en te gemaklik raak nie. Ons behoort aan die Here!  

 

Ons moet so leef dat Hy ons in Sy tuin wil besoek; en sal vind wat Hy wil hê. Ons wil hê God moet gemeenskap met ons hê, met ons praat. Ons kan nie in Sy teenwoordigheid wees en soos die duiwel leef nie. Dit werk nie so nie. God is 'n heilige God.

 

"Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug.”  Johannes 12:24 (AFR53)

 

2. Heilige Hart

 

 • God het ons lief en bewys aan ons genade en barmhartigheid, maar ons het steeds 'n verantwoordelikheid om 'n heilige lewe te lei.

 

 • Genade is die krag wat ons in staat stel om heilig te wees. Dit is nie 'n verskoning om in sonde te bly lewe nie.

 

 BID: Liewe Hemelse Vader, U is heilig. Ons bely waar ons te gemaklik geraak het met die dinge van die vlees. Reinig ons sodat ons vir U 'n heilige heiligdom sal wees. Amen.

 

3. Die "Vastende" Lewe

 

Om te vas is genade. Jy kan nie spog oor jou vas nie. As jy die vas "doen", dan is dit jy. Wanneer jy vas, verootmoedig jy jouself voor God. Vas belyn jou met God se wil. Daar moet 'n gebrokenheid in jou vas wees. Vas mag nie selfgedrewe wees nie. Dit moet Gees-gelei word.

 

Die Fariseërs het gebid en gesê, "God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie, want ek vas twee keer in die week." Wanneer ons vas, roem ons nie in ons vas nie. In plaas daarvan, is ons nederig en self-ondersoekend.  Ons kyk na God en vra Hom om Sy lig te laat skyn. Vas moet 'n tyd wees waartydens ons ons harte ondersoek en ons sondes bely. Dit is waaroor vas gaan.

 

"Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde." Matteus 6:17-18 (AFR53)

 

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat almal in Suid-Afrika hul lewens vir God sal gee.

PRAY4SA ARC
bottom of page