top of page
LOVE TO PRAY.jpg

Liefde vir Gebed

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Mag God ons die groot gawe, ‘n gees van voorbidding gee; 'n gees van gebed en smeking; 'n gees wat God en mense liefhet.

 

"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."  Johannes 3:16 (AFR53) 

Bid Die Woord

Wanneer ons in liefde wandel, vervul ons een van die grootste gebooie. Kom ons bid dat Suid-Afrikaners in liefde sal wandel en 'n voorbeeld vir baie nasies sal wees. Hier is ‘n paar Bybelverse om ons te help bid.

 1. Here, wanneer ons mekaar liefhet, is dit omdat U in ons woon en U liefde in ons volmaak is. (1 Johannes 4:12)

 2. Ons het U lief omdat U ons eerste liefgehad het. (1 Johannes 4:19)

 3. Dankie, Here, dat U liefde deur U Heilige Gees in ons harte uitgestort is. (Romeine 5:5)

 4. Ons is gewortel en gegrond in U liefde. (Efesiërs 3:17)

 5. Dankie, Here, dat U ons 'n gees van krag, LIEFDE en selfbeheersing gee. (2 Timoteus 1:7)

 6. Ons beklee onsself vandag met die band van die volmaaktheid; U liefde. (Kolossense 3:14)

 7. Here, help ons om ons vyande lief te hê, om díe wat ons vervloek, te seën, goed te doen aan díe wat ons haat en te bid vir dié wat ons vervolg. (Matteus 5:44)

 8. Here, ons bid dat alles by ons in liefde geskied. (1 Korintiërs 16:14)

 9. Vul ons met U liefde sodat ons mekaar vurig sal liefhê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. (1 Petrus 4:8)

 10. Here, maak ons ryk en oorvloedig in liefde vir mekaar en vir almal. (1 Tessalonisense 3:12)

 11. Help ons, Here, om U na te volg soos geliefde kinders. (Efesiërs 5:1)

 12. Mag ons liefde vir ander ongeveins wees. (Romeine 12:9)

 13. Here, help ons om U liefde te bewys deur lankmoedig en vriendelik te wees; nie jaloers nie, en om nie groot te praat nie. (1 Korintiërs 13:4)

 14. Help ons om ander lief te hê soos U ons liefgehad het. (Johannes 15:12)

 15. Here, mag almal sien dat ons U dissipels is vanweë die liefde wat ons vir mekaar het. (Johannes 13:35)

 16. God, U is liefde. Help ons om U liefde aan ander te toon omdat ons U ken. (1 Johannes 4:8)

 17. Dankie, Vader, dat U ons so liefgehad het, dat U U Seun vir ons gestuur het, sodat ons nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Johannes 3:16)

 18. Dankie, Here, dat niks ons kan skei van U liefde wat daar in Christus Jesus, ons Here, is nie. (Romeine 8:38-39)

Week 1

Week 1

1. Liefde Gee

 

God is liefde. Hy is geensins selfsugtig nie; dit is in Sy natuur om te gee. Hy het Jesus vir ons gegee. Sonde het die wêreld van liefde beroof; dit het die mens selfsugtig gemaak. Selfsug kan nie liefhê nie; dit beskuldig. Toe Adam en Eva gesondig het, het hulle fokus na hulself gedraai. Hulle het hul sonde besef toe hulle sien dat hulle kaal was. In plaas daarvan om hulle sonde te bely, het hulle die skuld probeer verskuif.

 

Jesus het na die wêreld gekom en vir die mensdom gewys wat liefde is. Hy het só gelewe dat Hy liefde teenoor Sy vyande betoon het en die dood van liefde gesterf het. Hy het in liefde gewandel en toe Hy weg is, het Hy vir ons die Gees wat in Hom is, gegeedie Gees van Liefde. Jesus het gesê: "Soos Ek julle liefgehad het, so moet julle ook mekaar liefhê."

 

"Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.” Johannes 13:35 (AFR53)

 

2. Gees van Liefde

 

 • Wanneer ons die Gees van Liefde ontvang—God se verstand, hart en natuur—sien ons wonderwerke rondom ons. Ons hoef nie wonderwerke te soek nie.

 

 • Soek die Gees van liefde, en die res sal volg. Onderneem om daagliks tyd met God te spandeer en Sy Koninkryk van liefde, vrede en geregtigheid te soek.

 

BID: Here, vul ons opnuut met U liefde. Help ons om lief te hê soos U. Amen.

 

3. Liefde vir Gebed

 

Wanneer dit 'n gewoonte vir ons is om daagliks op die Here te wag, op Hom wat ons vul, neem ons Sy teenwoordigheid met ons waar ons ook al gaan. Sy teenwoordigheid, daardie Gees van Liefde in ons, sal die mense rondom ons verander. Dít is die krag wat ons wil hê. Die krag van liefde is veel meer as om te bid vir ore om te hoor en oë om te sien. Die Bybel sê as ons nie liefde het nie, het ons niks nie. Selfs al gee ons ons liggame om verbrand te word, of al het ons al die geloof in die wêreld, beteken dit niks sonder Sy liefde nie.

 

"Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword.” 1 Korintiërs 13:1 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat alle Suid-Afrikaners in liefde sal wandel.

Week 2

Week 2

1. God is Liefde

 

Ons word gedoop met die Heilige Gees, die Gees van Liefde. Hy is die Gees van Jesus wat in ons werk. Hy is die Gees van God. God is liefde. Die Heilige Gees is die karakter van God—wat liefde is.

 

Die Woord is die soeklig in ons harte wat ons gedagtes toets. Jesus, die Woord, en die Heilige Gees, deursoek ons harte en toets alles wat ons doen om te sien of dit uit liefde gedoen word. Ons moet daagliks poog om met die Heilige Gees gevul te word, met die Gees van Liefde. Hoe meer ons van die Heilige Gees het, hoe meer liefdevol word ons.

 

"…en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is." Romeine 5:5 (AFR53)

 

 

2. Wandel in liefde

 

 • Wanneer ons in liefde wandel, wandel ons outomaties in die Gees.

 

 • Baie mense fokus op wat hulle sê en hulle uiterlike optrede, maar hulle harte is in kontras met wat hulle sê en doen. Vra God om ons harte te deursoek en vir ons te wys waar ons harte en optrede nie belyn is nie; waar óns nie belyn is met Sý wil nie.

 

BID: Here, deursoek ons harte en wys ons waar ons in liefde moet wandel. Vul ons nasie met U liefde. Amen.

 

3. Liefde vir Gebed

 

Hoe bid ons vir mense?—net soos Ester? Ester was bereid om haar lewe op te offer. Sy het nie in die troonkamer ingestap, haar gewig rondgegooi en vir die koning gesê wat om te doen nie. Ester het in vrees en bewing gewandel en vertrou op die koning se liefde vir haar. Sy moes hom vertrou. Nét so moet ons God se troon nader, met 'n nederige gees, en intree vir ander.

 

Ons gooi nie ons gewig rond en waai 'n vinger na mense, of na God en sê vir Hom hoe om met hulle te handel nie. Nee, ons tree in vir mense met die hulp van die Gees van Liefde, die Heilige Gees. Die Gees van Liefde tree anders as ons in vir mense en geliefdes. Net so help die Gees ons ook in ons swakhede.

 

"En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge."  Romeine 8:26 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat alle Suid-Afrikaners in liefde sal wandel.

Week 3

Week 3

1. Kies om lief te hê

 

Ons kies om in liefde te wandel omdat ons die teenwoordigheid van God gekies het. Wanneer ons tyd in God se teenwoordigheid deurbring, vul Hy ons met Sy krag en liefde, en ons neem Sy teenwoordigheid met ons saam oral waar ons gaan. Jesus is ons voorbeeld van hoe om te wandel in liefde.

 

Oral waar Jesus gegaan het, het Hy mense se lewens aangeraak omdat Hy in die krag van God was, én die krag van God was in Hom. Hy was in die teenwoordigheid van God, en die teenwoordigheid van God was in Hom. Hy was in die liefde van God, en die liefde van God was in Hom. Hy was in die blydskap van die Here, en die blydskap van die Here was in Hom. Hy was in die geloof van God, en die geloof van God was in Hom.

 

"...met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.” Handelinge 10:38 (AFR53)

 

 

2. Om God lief te hê

 

 • Die Bybel sê ons is afgesonder vir die Heilige Gees en God, en die vrug van die Gees is liefde. Om God lief te hê, is die beste manier om te leer hoe om lief te hê. Het ons Hom lief genoeg om op Hom te wag sodat Hy ons met Homself, met Sy liefde, kan vul?

 

 • Mag God ons elke dag help om stil op Hom te wag—nie vir onsself nie, maar vir ander. Ons moet Hom vra om vir ons te openbaar waar ons liefde koud geword het in ons lewens.

 

BID: Here, help ons om  die hoogte en diepte van U liefde vir ons en vir ander te verstaan. Amen.

 

3. Liefde vir Gebed

 

Jesus het gesterf sodat mense die ewige lewe kan hê. Ons het 'n doel op aarde om mense na die Here te lei en hulle lief te hê. Wanneer 'n siel gered word, is dit nie ons wat die werk doen nie. Dit is die Heilige Gees; dit is die krag van God. Mag God ons die groot gawe, ‘n gees van voorbidding gee; 'n gees van gebed en smeking; 'n gees wat God en mense liefhet.

 

"Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."  Johannes 3:16 (AFR53) 

 

4.  Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat alle Suid-Afrikaners in liefde sal wandel.

Week 4

Week 4

1. Gewortel in liefde

 

Die Bybel leer ons om in liefde gewortel te wees. Wanneer ons diep gewortel is in Christus Jesus, behoort ons lewens aan Hom. Ons het nie meer ons eie persoonlikheid nie, maar die persoonlikheid van Jesus. Sy gedagtes. Sy verstand. Sy emosies.

 

Wanneer ons gewortel is in liefde, is ons soos 'n boom wat altyd groen is. Diep gewortel in Jesus, sal ons staande bly in die storms en alle seisoene en omstandighede weerstaan omdat ons lewens aan Hom behoort.

 

"…sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is...”  Efesiërs 3:17 (AFR53)

 

2. Gevul met liefde

 

 • Die Bybel sê 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie. Die wêreld sal ons aan ons vrugte ken.

 

 • Is liefde en vrede prominent in elke situasie? Wanneer iets verskrikliks gebeur, is ons in vrede of is ons paniekerig soos almal? As daar slegte nuus is, of wanneer iemand mishandel word, sluit ons aan by die geskinder?

 

BID: Here, help ons asseblief om vrug te dra in ooreenstemming met 'n lewe vol van U liefde. Amen.

 

3. Liefde vir Gebed

 

Gebed is nie opsioneel nie; maar 'n vereiste mandaat van God. Die vyand wil alles wat van God is, oorneem en vernietig. Daar is 'n anti-chris gees in die wêreld. Vals gelowe wil oorneem. Ons het die krag. Ons het die gesag. Ons het ook 'n verantwoordelikheid om 'n huis van gebed te wees. Ons is geroep om lewende stene te wees—'n geestelike huis. Daardie geestelike huis is 'n huis van gebed. "En Hy sê vir hulle: Daar is geskrywe: My huis moet 'n huis van gebed genoem word. Maar julle het dit 'n rowerspelonk gemaak." Matteus 21:13 (AFR53)

 

"...en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus." 1 Petrus 2:5 (AFR53)

 

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat alle Suid-Afrikaners in liefde sal wandel.

Week 5

Week 5

1. Lief vir elke oomblik

 

Elke oomblik wat God vir ons gee, maak saak. Dit maak saak wat ons doen, wat ons dink, hoe ons ons tyd spandeer en hoe ons mense behandel. Dit maak saak hoeveel Woord binne ons is. Daar was tien maagde; vyf verstandig en vyf dwaas. Die verstandige maagde het hulle self gevul met die Woord en met gebed. Hulle was lief vir mense, het mense gehelp en was voorbereid. Hulle het toegelaat dat die Heilige Gees in hulle harte werk, om hulle harte en siele te reinig.

 

Die keuse om in liefde te wandel, is nie maklik nie. Vergewensgesindheid is nie maklik nie. Om te laat gaan is nie maklik nie, maar dit is wys.

 

"DAN sal die koninkryk van die hemele wees soos tien maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was, hul lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hul lampe geneem." Matteus 25:1-4 (AFR53)

 

2. Hou aan om lief te hê

 

 • Ons harte moet gegrond wees op onskuldige, rein, onbesmette liefde.

 

 • Ons moet elke dag in die liefde van Jesus wandel. In ons wandel sal ons pyn en verraad ervaar. Dit is Satan se manier om ons harte te probeer besoedel. Ons moet die Here vra om aan ons uit te wys waar daar iemand is wat ons moet vergewe en dan moet ons vir daardie mense bid.

 

BID Here, help ons om verstandig te wees in ons verhoudings. Wys ons asseblief waar ons moet vergewe. Amen.

 

3. Liefde vir Gebed

As ons kragtig wil bid en wil hê dat die Gees van God in krag uitgestort moet word, moet ons in verbond met God wees. Ons gee ons lewens vir God en gaan die verbond met Hom aan en onderneem om lief te hê met 'n hemelse liefde. "Here, ons sal ons broers en susters liefhê soos U ons beveel het om ons naaste lief te hê." Dit gaan daaroor om dienaars van liefde te wees.

 

"...net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie." Matteus 20:28 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid dat alle Suid-Afrikaners in liefde sal wandel.

PRAY4SA ARC
bottom of page