top of page
_edited.png
PRESS PRAY.jpg

Druk "Bid"

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Gebed verander die wêreld. Volgehoue gebed is die grootste kragbron wat die wêreld ooit sal ken. God wil nasies omkeer. Hy is op soek na mense wat volhard in die gebed en gretig is om Sy Gees te sien beweeg. Regerings wil antwoorde hê. Die waarseêrs voorspel. Die wêreld het 'n Kerk nodig wat in eenheid bid, want dit is slegs deur gebed dat ons God se krag sien.

 

"Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins." Jakobus 3:17 (AFR53)

Bid Die Woord

Jesus is die Vredevors. Ons het Sy vrede nodig om in Suid-Afrika te regeer. Hierdie paar Bybelverse sal ons help om te bid:

 1. Dankie, Here, dat U sterkte sal gee aan U volk en hulle met vrede sal seën. (Psalms 29:11)

 2. Here, ons sal oor niks besorg wees nie, maar ons begeertes in alles deur gebed en smeking, met danksegging, bekend maak aan U. En dan sal U vrede, wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en sinne bewaar in Christus Jesus.  (Filippense 4:6-7)

 3. Dankie, Here, dat U ons in volle vrede sal bewaar, want ons vertrou op U. (Jesaja 26:3)

 4. Here, U is nie ‘n God van wanorde nie, maar van vrede. Mag U vrede in Suid-Afrika heers. (1 Korintiërs 14:33)

 5. Dankie, Here, dat daar 'n toekoms is vir die man van vrede, die wat vroom en opreg is. (Psalms 37:37)

 6. Dankie, Here, dat díe wat U wet liefhet, groot vrede het en dat daar vir hulle geen struikelblok is nie. (Psalms 119:165)

 7. Here, dankie dat U vir ons U vrede gee. Ons harte sal nie ontsteld word en nie bang wees nie. (Johannes 14:27)

 8. Here, vergewe ons waar ons nie vrede met mekaar gehou het nie. (Markus 9:50)

 9. Here, vergewe ons waar afguns en selfsug gelei het tot wanorde en allerhande gemene dade. Ons kies om in vrede te wandel. (Jakobus 3:16)

 10. Here, mag U vrede, waartoe ons in een liggaam geroep is, in ons harte en in Suid-Afrika heers en mag ons dankbaar wees. (Kolossense 3:15)

 11. Help ons, Here, om vrede in ons nasie te maak, sodat die vrug van die geregtigheid in vrede vir ons gesaai sal word.  (Jakobus 3:18)

 12. Here Jesus, help ons nasie om in vrede met mekaar te leef. (Romeine 12:18)

 13. Here, ons wyk af van wat verkeerd is, en doen wat goed is; ons soek U vrede en jaag dit na. (Psalms 34:14)

 14. Here, ons soek U Koninkryk, nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. (Romeine 14:17)

 15. Vader, help ons om die Evangelie van Vrede in Suid-Afrika te verkondig. (Romeine 10:15)

 16. Ons bid, Here, dat U ons sal vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof omdat ons op U vertrou vir Suid-Afrika, dat ons oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees! (Romeine 15:13)

 17. Vader, help ons asseblief om vredemakers in Suid-Afrika te wees. (Matteus 5:9)

 18. Here, ons jaag vrede met almal in Suid-Afrika na. (Hebreërs 12:14)

 19. Vader, ons vra dat U almal in Suid-Afrika sal help om in vrede met mekaar te lewe. (Romeine 12:18)

Week 1

Week 1

1. Harmonie met die Vader

 

"Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word” (Matteus 5:9). God se kinders het 'n geweldige voorreg in Sy koninkryk. Hulle verteenwoordig God se krygers en die wat deur God geopenbaar is in die aarde.

 

Ons kan bogenoemde vers soos volg oorskryf: "Geseënd is die vredemakers, want hulle is die geopenbaardes van die Koning op aarde." Hulle is nie net ambassadeurs nie, maar gemanifesteerde seuns, die verheerlikte beeld van die Vader wat op aarde verteenwoordig word.

 

Die Evangelie is 'n Evangelie van Vrede wat die mens met God versoen en ook die mens met sy broer en suster versoen. God is die Vader van Vrede en Jesus is die Vredevors. As jy in die vrede van God wandel, word jy Sy kind genoem.

 

2. Stop die Twis

 

 • Met Jesus se koms, het Hy ons met Homself versoen en die twis tussen ons en God verwyder. God kon Homself slegs as God van vrede openbaar NADAT Jesus deur die Bloed aan die Kruis vrede gemaak het.

 

 • Die boodskap van versoening is 'n boodskap van vrede. Ons het vrede en word gevestig as Sy ambassadeurs as die beeld van Christus in ons is. Is jy 'n persoon van vrede?

 

BID: Here, help ons om ambassadeurs van vrede te wees wat U Koninkryk in Suid-Afrika verteenwoordig. Amen.

 

3. Druk “Bid”

 

Bid gedurig. Volhard in die gebed. Bly getrou in gebed wanneer jy deur iets gaan. Wanneer jy in 'n desperate situasie is, bid voortdurend daaroor. Sommige mense wil slaap deur hul probleme. Jesus het so hard by Getsemané gebid dat Hy bloed gesweet het. Dit was nie 'n tyd om te slaap nie. Daar is 'n tyd om te rus, maar wanneer jy in 'n geveg is, is jy in 'n geveg. 

 

"En Hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie?" Matteus 26:39-40 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid vir vrede in Suid-Afrika.

Week 2

Week 2

1. Gesinkroniseerd

 

God verwag van Sy heiliges om in vrede en eenheid met mekaar te wandel. Kanker is disharmonie in die liggaam. Dit is 'n aanval en dit skep selle om dit te beskermhierdie selle beskadig die liggaam. Dan vermeerder die selle en vernietig die geheel omdat dit nie in vrede met die liggaam is nie.

 

Jy is God se lewende organisme; Sy Koninkryk op aarde. Dit is bonatuurlik en bring vrede. Die Koninkryk van God is nie uiterlik nie; maar innerlik. Dis nie kultureel nie; dit is geestelik en God se vrede heers.

 

"Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie...” Hebreërs 12:14 (AFR53)

 

2. Ons kyk nie terug nie

 

 • Ons het ‘n groter doel met God se vrede in onsdie Koninkryk van God. Ons mag van verskillende groepe wees, maar die Vredevors help ons om te leef in bonatuurlike vrede.

 

 • Het jy vrede met ander, of voel jy beledig deur mense se verskillende kommunikasiestyle of agtergrond? Jy kan ‘n vreedsame impak hê, waar jy ook al is.

 

BID: Here, dankie dat U die Vredevors is. Help ons om U te verteenwoordig waar ons ook al gaan. Here, vestig U vrede in Suid-Afrika. Amen.

 

3. Druk "Bid"

 

God roep ons terug na Sy teenwoordigheid. Dit is maklik om af te wyk en daardie momentum in die Gees te verloor. Dit is nie altyd so maklik om dit weer terug te kry nie, want om te bid is soos om te oefen; dit verg dissipline. Wek die begeerte op om te bid en sê, "Here, ek gaan onselfsugtig wees."  Sit een uur, of dertig minute per dag opsy vir gebed. As jy nie weet hoe om te bid nie, bid dan die Onse Vader:

 

“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” Matteus 6:9-13 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid vir vrede in Suid-Afrika.

Week 3

Week 3

1. Vinnig Vorentoe

 

Ons staan saam en streef na vrede in die nasie van Suid-Afrika. Die vele moeilikhede in hierdie land is geleenthede vir die heiliges van God om in te tree en te help. God sal ons seën met oplossings en antwoorde, en ons sal heerskappy neem in die Naam van Jesus. Ons wil sien dat die Kerk gevul is met elke kleur en kultuur. Dit is onmoontlik in die vleeslike omdat ons van verskillende agtergronde kom, maar dit is bonatuurlik moontlik in die Gees. In die Koninkryk van God is ons in vrede en in eenheid met mekaar, ten spyte van ons verskillende agtergronde.

 

"Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.” Matteus 5:9 (AFR53)

 

2. Moenie Rekord Hou nie

 

 • Ons is die Koninkryk van God en verteenwoordig die Vredevors. As individue kommunikeer ons nie altyd dieselfde nie. Ons mag verskil en mekaar verkeerd verstaan, maar uiteindelik kom ons tot God se vrede.

 

 • Ons is almal dieselfde onder die Bloed van Jesus. Die een is nie beter as die ander nie. Vra die Here om jou te wys waar jy op misverstande en irritasies gefokus het, in plaas daarvan om vrede te bevorder.

 

BID: Here, vergewe ons waar ons toegelaat het dat misverstande ons frustreer en ons nie die Vredevors  verteenwoordig het nie. Amen.

 

 

3. Druk “Bid”

 

Die vroeë Kerk het onselfsugtig gebid en die bonatuurlike engele-skare vrygestel. Daniël het drie weke lank gebid, wat deurbrake in hierdie natuurlike ryk gebring het waarby ons vandag nog baat. Ons opdrag is om hier 'n kerk van gebed te wees wat die Koninkryk van geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees vrystel. Ja, dit is ons aandeel. Ja, dit is gedoen. Ja, dit is volbring. Maar in die Gees bid ons dit deur met die Heilige Gees, en dit word openbaar in gebed deur die krag van die Heilige Gees. Wees bereid om te wag.

 

"Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.”  Romeine 14:17 (AFR53)

Week 4

Week 4

1. Tong in Toom

 

Jesus het vir jou gesterf sodat jy ‘n bonatuurlike, oorvloedige, geseënde lewe kan hê. Hy het ter wille van jou arm geword, sodat jy ryk kan word (guns, lewe in oorvloed, verhoudings, gesondheid). En my God sal elke behoefte van julle vervul na Sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. (Filippense 4:19).

 

Ons moedig vrede aan wanneer ons ons harte belyn met God se Woord "...Want uit die oorvloed van die hart praat die mond." Matteus 12:34 (AFR53). Jou tong bepaal die wêreld waarin jy leef. Bewaar dus jou tong van die bose, verwyder bitterheid en jaag die vrede van God na. Hardloop agter Sy vrede aan. Jaag dit.

 

"Wie is die man wat lus het in die lewe, wat dae liefhet om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie.” Psalms 34:13-14 (AFR53)

 

2. Lippe in Lyn

 

 • Jesus het met die storm gepraat omdat Hy innerlik kalm was. Hy het nie uit die storm gepraat nie. Innerlike vrede beheer die tong en stel seëninge vry.

 

 • Vra die Here om jou negatiewe gesprekke oor jouself, jou omstandighede, jou gesin, jou werk, die regering en ons nasie aan jou te openbaar.

 

BID: Here, help ons om ons tong te beheer en vrede oor Suid-Afrika en moeilike situasies te spreek. Amen.

 

3. Druk “Bid”

 

Gebed verander die wêreld. Volgehoue gebed is die grootste kragbron wat die wêreld ooit sal ken. God wil nasies omkeer. Hy is op soek na mense wat volhard in die gebed en gretig is om Sy Gees te sien beweeg. Regerings wil antwoorde hê. Die waarseêrs voorspel. Die wêreld het 'n Kerk nodig wat in eenheid bid, want dit is slegs deur gebed dat ons God se krag sien.

 

"Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins." Jakobus 3:17 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid vir vrede in Suid-Afrika.

PRAY4SA ARC
bottom of page