top of page
WE ARE ONE - S.jpg

Ons Is Een

Registreer om die gebedsmateriaal per e-pos te ontvang

Gebedsmateriaal

Eenheid met God, beteken dat ons soos God dink en doen wat Hy doen. Hy verlang dat ons mense deur Sy oë sien. God is liefde; Hy is nie bitter, spitsvondig of vol haat nie. Wanneer ons bid en vas, sal God dit wat níe soos Hy is nie, aan ons openbaar omdat Hy begeer dat ons een met Hom moet word. God kan in, en deur ons werk wanneer ons met Hom verenig is. Dan is daar krag.

"Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so." Johannes 5:19 (AFR53)

Bid Die Woord

As ‘n nasie, sal ons soveel meer bereik wanneer ons in eenheid met ons broers en susters wandel. Die volgende Bybelverse sal ons help om te bid vir eenheid in Suid-Afrika.

 1. Here, U is 'n God van eensgesindheid. (Efesiërs 1:10)

 2. Dankie dat ons U kinders is, en dat ons een is in U. (Galasiërs 3:26-28)

 3. Here, dankie dat ons almal saam een liggaam in Christus is. (Romeine 12:4-5)

 4. Here, daar is krag in eenheid. (Levitikus 26:7-8; Deuteronomium 32:30)

 5. U liefde verenig ons en beklee ons met die band van die volmaaktheid. (Kolossense 3:13-14)

 6. Here, vergewe ons vir ons vleeslikheid en dat ons jaloersheid en twis en tweedrag met ander veroorsaak.
  (1 Korintiërs 3:3)

 7. Here, vergewe ons vir eiewysheid; waar ons na hoë dinge streef. (Romeine 12:16)

 8. Here, help ons om vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar te wees en mekaar te vergewe soos God ons ook in Christus vergewe het. (Efesiërs 4:32)

 9. U Woord sê dat U die seën gebied waar daar eenheid is. Ons bid vir eenheid in hierdie nasie. (Psalms 133:1-3)

 10. Here, help ons om eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming en vriendelik teenoor ons broers en susters te wees, sodat daar nie verdeeldheid is nie. (1 Petrus 3:8)

 11. Help ons, Here, om soos een man saam te staan. (Rigters 20:11)

 12. Here, help ons om eenstemmig te wees, sonder skeuringe, maar verenig in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. (1 Korintiërs 1:10)

 13. Here, help ons om nie te twis nie, maar vriendelik te wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en kwaad te verdra. (2 Timoteus 2:23-24)

 14. Help ons, Here, om niemand te belaster nie; nie strydlustig te wees nie, maar vriendelik te wees en sagmoedigheid te bewys. (Titus 3:1-2)

 15. Here, gee ons asseblief die vermoë om mekaar aan te neem, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. (Romeine 15:5-7)

 16. Here, dankie dat U ons gebede hoor wanneer ons saamstem in gebed vir eensgesindheid in Suid-Afrika. (Mattheus 18:19-20)

 17. Here, help U kinders om eendragtig te volhard in gebed. (Handelinge 1:14)

Week 1

Week 1

1. Ewebeeld

 

Abraham het sy neef, Lot, op 'n lang reis saamgeneem. Lot was oorvloedig geseënd terwyl hy onder Abraham se beskerming was. 'n Geskil oor grond het ontstaan; sodoende het twis Abraham se familie binnegekom. In plaas daarvan om in eenheid te wandel, was daar verdeeldheid en skeiding; elkeen het sy eie gang gegaan.

 

Alhoewel Lot die vrugbare grond gekies het en Abraham met die rotsagtige woestyn agtergelaat het, het Lot al sy seëninge verloor en behoeftig geword. Onenigheid verdeel nasies, gesinne  en individue. Dit het in die Bybelse tyd gebeur en gebeur vandag nog. Die Kerk is God se familie en Satan veroorsaak verdeeldheid onder ons. God het egter die laaste skuif. Wanneer ons in die Gees wandel, sal God ons bonatuurlik verenig.

 

"Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!” Psalms 133:1 (AFR53)

 

 

2. Vrede van Vereniging

 

 • As kinders van God sal ons twis, verdeeldheid en konflik ervaar. Hoe ons dit hanteer, maak die verskil. Ons is die vredemakers. As ons sukkel om ons tonge in toom te hou, of uitgelok word om te twis, moet ons terugkeer na God en met Hom dinge regmaak sodat ons weer in vrede kan wandel.

 

 • Ons moet onsself afvra: Is ons mense van vrede? Weerstaan ons twis? Is ons in eenheid met ons broers en susters in Christus?

 

BID: Here, help ons om vredemakers te wees wat twis weerstaan. Ons bid dat Suid-Afrika 'n verenigde nasie sal word. Amen.

 

 

3. Eenheid met God

 

Soms voel dit asof dinge erger raak wanneer ons vas en bid. Dit is omdat God werk met die dinge in ons lewens wat onenigheid kan veroorsaak. Ons mag dalk dink daar is niks fout met ons vriende, 'n spesifieke verhouding, besigheidsbande of die manier waarop ons  'n situasie met ons kinders hanteer nie, maar God sien dinge anders.

 

"Maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie." Mattheus 17:21 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid vir eenheid in Suid-Afrika.

Week 2

Week 2

1. Weerspieël God se Beeld

 

Eenheid met God, beteken dat ons soos God dink en doen wat Hy doen. Hy verlang dat ons mense deur Sy oë sien. God is liefde; Hy is nie bitter, spitsvondig of vol haat nie. Wanneer ons bid en vas, sal God dit wat níe soos Hy is nie, aan ons openbaar omdat Hy begeer dat ons een met Hom moet word. God kan in, en deur ons werk wanneer ons met Hom verenig is. Dan is daar krag.

 

God verlang dat daar eenheid is in huwelike, gesinne en in die Kerk. Ons kan nie een word as ons nog ons eie idees, emosies, haat, bitterheid, vooropgestelde idees en tradisies het nie. Wanneer ons dit aflê, word ons eensgesind met Hom en dink ons soos Hy.

 

"Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hý doen, dit doen die Seun ook net so." Johannes 5:19 (AFR53)

 

 

2. Tyd om te Reflekteer

 

 • Ons kan dink dat ons goed is en dat alles in orde is, maar dan gebeur daar iets wat ons irriteer of ontstel. God mag hierdie dinge navore bring wanneer ons bid. Wanneer ons ons harte deursoek en reinig, sal God ons met Homself verenig.

 

 • Dan sal ons eensgesind wees en kan Hy ons gebruik tot Sy eer. Hy kan ons in ons dorp, stad, land en regering gebruik—omdat hulle 'n ander gees sal sien. Hulle sal die Gees van liefde sien, nie haat nie.

 

BID: Here, reinig ons harte en verenig ons met ons broers en susters. Help Suid-Afrikaners om in liefde te verenig as 'n land, nie in onmin nie. Amen.

 

3. Eenheid met God

 

Gebed is 'n volgehoue leefstyl in eenheid met God; om te wandel in daardie gesag en heerskappy. Gebed verplaas en oorweldig die magte in die geestelike ryk. Gebed stel die hemele vry, die engele-leërskare; en die Gees van God kan beweeg. Die heerlikheid van God verander gesindhede en harte wanneer ons met die hemelse ryk kontak maak.

 

"En geloofd sy vir ewig sy heerlike Naam! En laat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word! Amen, ja amen." Psalms 72:19 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid vir eenheid in Suid-Afrika.

Week 3

Week 3

1. Eensgesind

 

Jesus het die dissipels verlaat en 'n opdrag gegee dat hulle in die Bovertrek bymekaar moet kom. Hulle was in eenheid terwyl hulle bymekaargekom het. Daar was eenheid van hart, verstand en geen twis nie. Daar was geen geskinder, ontevredenheid of sonde nie omdat hulle Godvresend was.

 

Nadat Jesus uit die dood opgestaan het, het Hy hulle verstand geopen om Sy Woord te verstaan en die Heilige Gees te ontvang.

 

"EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het." Handelinge 2:1-2 (AFR53)

 

2. ’n Onverdeelde Hart

 

 • Daar was geen selfsug in die Bovertrek nie. Hulle het nie omgegee om dinge te deel of na mekaar om te sien nie. Hulle het een fokus gehad, een verstand; en dit was om die Koninkryk van God te soek. Daar was geen bybedoelings of motiewe nie; hulle wou niks anders hê as die Koninkryk van God en die krag van God nie.

 

 • In daardie Bovertrek moet ons verdeeldheid en haat aflê.

 

BID: Here, vergewe ons waar ons onenigheid in ons harte toegelaat het. Here, bring 'n gees van eenheid in ons land. Amen.

 

3. Eenheid met God

 

Gebed is die oorsprong van God se krag. Ons nasie moet biddend wees; sodat ons nie 'n swak nasie is nie. Volgens die Bybel het die apostels hulleself aan gebed oorgegee. Jesus het gegee. God het die wêreld só liefgehad dat Hy gegee het. Die apostels het gegee. Dit is 'n offerande om 'n leefstyl van gebed te beoefen – om 'n biddende kerk te wees, is 'n offerande.

 

"En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van onse Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik." Romeine 15:5-6 (AFR53)

 

4. Bid vir Suid-Afrika

 

Sit tyd opsy en bid vir eenheid in Suid-Afrika.

PRAY4SA ARC
bottom of page