top of page

ILIZWI LESIPROFETO: UNGALOyiki

10 April 2016

~ UBenjamin Ardé

​UMfundisi uMseki eArc® & #Pray4SA™

ILIZWI LESIPROFETO ELATHETHWA NGO-2016 NGEZIGANEKO EZINGAKUZI EZENZEKAYO EMZANTSI AFRIKA.

 

Musani ukoyika, utsho uYehova; “Musani ukoyika. Abaninzi babeza kuphazamisa. Uninzi luya kuphazamisa kwaye lushukumise, kodwa ngeli xesha, kweli xesha lonyaka, kuya kubakho ukuzola okuya kuza phezu kwesi sizwe. Owu kodwa uyaxhokonxa, ewe, kwaye ugibisela amatye amaninzi amaninzi awahlukeneyo, kodwa ndiya kuzithumela iingelosi Zam. Kuya kubakho abantu ngamaqela nakwiindawo apho kuya kubakho ugonyamelo oluya kuqhawuka. Abangcwele bam baya kuba kwezi ndawo kwaye ndiya kubakhusela, kodwa ndiya kubangela ukuba kwenzeke ukusabalalisa kwezi meko ngenxa yokuba ndiwuvile umthandazo wabangcwele. Mininzi imithandazo eya phambili. Kukho abangcwele abenza imithandazo yeeyure ezingama-24 kwiindawo. Bayathandaza kwesi sizwe.  Bandibiza.  Bayakhala kum.  Bayakhala kum.  Bayakhala kum.  Bayakhala kum.

 

Kwesi sizwe, utshaba luzama ukwenza umsebenzi omkhulu wokwahlula nokutshabalalisa nokudiliza yonke into eyaqalwa nguMoya wam, kodwa endikuqalileyo ndiya kukufeza.  Ufuna ukwahlukanisa okuthile amaqela kwaye uwahlise. Ufuna ukudiliza, kodwa njengoko umi emandleni am namandla am, ngokwenene ndiya kuyihlahlela indlela kwaye ndiya kugqobhoza. Ngoko, musani ukoyika.  Qhubekani nidumisa kwaye niliphulaphule ilizwi lam.  Ndiya kuwabeka amadoda am kwiindawo eziphambili-053bb-958c98 136bad5cf58d_ ndiya kubeka ezo kwindawo eziphambili. Uya kufumana kwanabo bakwimisebenzi ethile yezopolitiko nemisebenzi ethile, nkqu nakurhulumente.  Ezinye ziya kudilizwa, kwaye ezinye ziya kukrazulwa. kwezoshishino—abanye baya kuqwengwa.  Abanye nangaphezu kwezoshishino, baya kuqwengwa. -bb3b-136bad5cf58d_ Ziya kuchithwa.  Kwaye ndiya kubavusa abanye. Mkhulu umsebenzi woMoya wam endiwuqalayo, naseburhulumenteni. 

 

ndiya kwenza isikhalo kum.  Ndivumela izinto ukuba ziwe kancinane, ziwe kancinane, ukuze kube kukukhalela uMoya wam. badanduluka kum, besithi, Siswele iNkosi, siswele amadoda kaThixo.  Sifuna abafazi bakaThixo. buyisela eli lizwe kuThixo.  Silahlekile indlela yethu.  Silahlekile indlela yethu.'_cc781905-3b58d_5c54 bayayazi indlela, kodwa baya kubiza iNdlela, bayifumane iNdlela. 

 

Kuphantse kube ngathi iplagi iyatsalwa kwaye onke amanzi aphuma, aphuma nje.  Yonke into eyayilapho, ifuna nje ukukhupha-zonke izibonelelo, zonke iintsikelelo kunye yonke into. Kodwa ndithumela iingelosi Zam kwaye ndiza kuyivala loo nto. Kwaye ndiya kuphinda ndiyithumele imvula kwaye ndiya kuthulula intsikelelo. Kuye kwakho umoya wekratshi kwabaninzi kwesi sizwe kwanobulukhuni.  Kuyo yonke loo nto abazithobanga, abakhala, basuka babuyela umva. ngokwesiqhelo, eqhelekileyo, eqhelekileyo, eqhelekileyo, eqhelekileyo.  

 

Ndibabongoze, ndibabongozela, akwabakho bani uphulaphulayo, nolivayo ilizwi likaYehova; ngokuba baye babuyela ezindleleni zabo zamandulo.  

 

Ndiya kuyizisa loo ntsalela kwaye iya kudlula kwaye iya kuqalisa ukuhlutha imihlaba, imihlaba emininzi endiya kubanika yona. Kuba iBandla lokwenyaniso liya kukholeka kwabo banegunya. Baya kuba njengooYosefu kwaye ndiya kuwandisa ndiwandise ummandla wabo.  Kuya kufika ixesha apho esi sizwe siya kwanda siye kweminye imimandla yaseAfrika, siqalise ukuhlutha izizwe ezahlukeneyo. , ngenxa yokuba bebiza esi sizwe. Kuba olu hlanga lubizwa ngokuba yintsikelelo ezintlangeni ezininzi, itsho iNkosi uYehova wemikhosi.

ILizwi Lesiprofeto

10 April 2016

~ UBenjamin Ardé

UMfundisi oSekiyo eArc® & #Pray4SA™

PRAY4SA ARC
bottom of page