top of page

ILIZWI LESIPROFETO: #PRAY4SA

10 Julayi 2018

~ UBenjamin Ardé

​UMfundisi uMseki eArc® & #Pray4SA™

Ngomhla we-10 kaJulayi 2018, iNkosi yandivusa ngo-2:30 kusasa ngombono ovulekileyo.  Kulo mbono, ndabona ubundlobongela eMzantsi Afrika kwabulawa abantu abaninzi. Ndabona iinkokeli zezopolitiko zikunye neenkokeli zemigulukudu. Amapolisa awazange akwazi ukumelana nesiphithiphithi esaqhambukayo. Ukusuka embonweni, kwabonakala ngathi yonke le yayiyinxalenye yesicwangciso esikhulu esicwangcisiweyo. UThixo wandinika eyesi-2 kwabaseKorinte 10:3-6 waza wathi, “Yaphula amacebo ongendawo eMzantsi Afrika” eyinguqulelo ethe ngqo yenguqulelo yesiBhulu yeyesi-2 kwabaseKorinte 10:5 ethi: “Terwyl ons planne verbreek. ..” UMoya weNkosi wandiyalela ukuba ndibize uzilo ukuze thina njengebandla sithandaze kwaye sizilele uMzantsi Afrika.

Kwiintsuku ezimbalwa emva kwamava am, uDianne van Straaten (uMfundisi oNcedisayo eArc) weza kum waza wabelana ngombono ofanayo.  Yayisisiqinisekiso kuba wayengazi malunga nombono wam ovulekileyo wangaphambili. Wabona ukuba uMzantsi Afrika usecicini lokudubula; esona siganeko sincinci singenza ugqabhuko-dubulo. Wabona izidumbu ezininzi ezitratweni ngenxa yokubulawa nogonyamelo.  

Kubalulekile ukuqaphela ukuba ngo-1993 utata wam wokomoya, uJacques van Straaten, wathi ngenxa yokuba iicawe zazithandaza kwaye zizile ukutya, kwaphulwa oko utshaba olwalucetywe nguMzantsi Afrika. Enyanisweni, ezi nqununu zazijoliswe eMzantsi Afrika zaziye eRwanda. Incwadi kaMateyu 8:28 – 34 ichaza ngokucacileyo ukuba xa abalawuli bakhutshelwa ngaphandle kwendoda eyayiphethwe, babefuna enye indawo yokuhlala. Bangena kugxuba lweehagu kufuphi. Xa iinqununu zikhutshelwa ngaphandle eMzantsi Afrika kwafuneka zifune elinye ilizwe lokungena; bangena eRwanda. U-Dianne naye wayenephupha apho wandibona ndisalatha ndisithi, “Oko iinqununu namagunya ayezimisele ngoMzantsi Afrika ngelo xesha, bafuna ukuyiphumeza ngoku.”

 

Simema abefundisi, iinkokeli, iicawe, naye nabani na oziva ekhokelwa koko, ukuba azibandakanye nathi njengoko sibiza izulu kwisizwe soMzantsi Afrika.

 

ILizwi Lesiprofeto

10 Julayi 2018

Umfundisi uBenjamin Ardé

​UMfundisi uMseki eArc® & #Pray4SA

PRAY4SA ARC
bottom of page