top of page

ILIZWI LESIPROFETO: UKUPHAZAMISEKA KWEHLABATHI

24 Septemba 2017

~ UBenjamin Ardé

​UMfundisi uMseki eArc® & #Pray4SA™

Abaninzi kwezoshishino baya kuphazamiseka. Abaninzi kubo baya kuphazamiseka. Musa ukoyika, kuba oko kuya kuba kokulungileyo. Ndiya kumbeka owam uYosefu, ndibeke ezam endaweni. 

 

Oko kunokufuna ukucudisa nokutshabalalisa - intloko yenyoka iya kunqunyulwa. 

Iya kuba kukuguqa phantsi. Kuya kuba kukujikela ukusuka phezulu kuye ezantsi. Ndizisa oku.

Kuya kubakho intlekele elizweni. Ikufuphi. Iya kuba yintlekele enkulu eya kuza, kodwa iya kubatsalela abantu bam ukuba bafune ubuso bukaThixo. Musa ukoyika xa ifika.

 

Yazini ukuba ndinguThixo. Yazi ndiyabona. Yazi ukuba ndiyaqaphela. Yazini ukuba ndiyisebenzisela uzuko lwam. 

 

Uya kwandula ke ubone ukuba ngoobani na aba bathwele iLizwi laM. Igunya elitsha, igunya elitsha, igunya elitsha – alisayi kunkcenkceshelwa kwakhona. Oko kuhlanjululwayo akuyi kubamela abaninzi abathabathileyo kuyo, baya kufa. baya kufela kuloo ndawo. Aziyi kugcinwa, oko kuhlanjululweyo, kuba kuya kubakho ukulambela okutsha, yeSonka, yeLizwi, yeLizwi, neyoMoya. 

 

Iza kwenzeka ngokukhawuleza okukhulu. 

 

Uninzi lwezo ziye zahlanjululwa kwaye zaxutywa. Baya kuzifumana bomile kuba ndiya kuzicima izibane zabo. Izibane ziyacima - zicime, zicime, zicime. Baphumile. Hayi kwakhona. Phuma, phuma, phuma.'

ndiya kujongana nezithixo. Izinto ezininzi ziya kuwela phantsi. Kwaye abo bangalungiselelanga baya kuphakuzela ngokuba akuyi kubakho ndawo baya kuya. Kodwa abo bafumene indawo yokusabela baya kukhuselwa kwaye bakhuselwe, kwaye ndinobutyebi obulungiselelwe le yure kunye neli xesha.

 

Ndiya kuza ndinobunzima obukhulu bobungangamsha bam, nasemva kwendlu, nasemva komfo wakwaThixo. Umoya wolweyiseko uya kuba lapho, kwaye ukohlwaywa kwesono kuya kuba lapho. Abaninzi baya kuza kwaye babalekele esibingelelweni, kuba inguquko enkulu iya kuqala. Ndithe ndemka okwexeshana, kodwa ubunzima bam, ubunzima bam, butyhila iimfihlakalo—obuyityhilayo intliziyo.

Kuya kubakho uvuyo olukhulu, kodwa kuya kubakho uxolo olukhulu, ngokuba ndiya kuhlangana nawe endaweni yoxolo. ndiya kukuzisa endaweni yoxolo, ukuzola ezivuthuvungwini ezininzi. Uxolo olungaphaya kwendalo, oluya kubazela abaninzi ngeli lixa. Kuba luxolo olugqithisele ukuqonda, oluzisa igunya phezu kwemeko. 

 

Esi sisipho ndisikhululela abo bandibizayo ngeli xesha lonyaka. Yidumiseni ngenxa yayo, ngokuba iyeza, utsho uYehova. . . .

ILizwi Lesiprofeto

24 Septemba 2017 

~ UBenjamin Ardé

​UMfundisi uMseki eArc® & #Pray4SA™

PRAY4SA ARC
bottom of page