top of page
AGENTS OF CHANGE.jpg

ABANCEDISI BOTSHINTSHO

_edited.png

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Okwa ngoku, ngendlela ozohlukileyo, umtyholi uzama ukusenza sidinwe sincame. Icebo lakhe lelokusithulisa ophule igunya lethu. Kodwa kufuneka sityhalele ngemva. Umtyholi uthi, “Buyangemva” uThixo uthi “Thyalela ngemva!” Ibhayibhile isifundisa ukuba uThixo ongaphakathi kuthi umkhulu kunomtyholi osezweni lethu (1 UYohane 4:4).

"Baya kuloyika igama likaYehova entshonalanga, baboyike ubuqaqawuli bakhe empumalanga; kuba uya kuza njengomlambo oxineneyo, obalekiswa ngumoya kaYehova." UIsaya 59:19

Thandaza Izwi

Thandaza ufumane ezivesi entliziyweni yakho uzokubona izinto ezisuka emaZulwini:

 1. Bawo, sibiza Kuwe ukuze Wena usiphendule usibonise izinto zamagorha ezinkulu, esingekazazi. (uYeremiya 33:3)

 2. Bawo Thixo, sicela ukuba uthulule UMoya Wakho Oyingcwele phezu kwayo yonke inyama esizweni sethu. Yanga oonyana neentombi zethu baprofethe, amadodana abone imibono aze wona amadoda amakhulu baphuphe amaphupha. (IZenzo 2:17)

 3. Kuwe Nkosi, sinendlela yokuphuma ngokholo kulunceba esimileyo kuyo. Sivuyiswa lithemba lenkazimulo ka Thixo. (KwabaseRoma 5:2)

 4. Yanga thina sisisizwe sikhethe ukukonezisa Wena, Nkosi UYesu, maxesha onke Uphambi kwethu. Kungokuba usekunene kwezandla zethu koko asi sayikususwa. Neentliziyo zethu zinogcobo, kwaye nokhanyiselo lwethu luyasigcobisa. Nenyama yethu izakuphumla ethembeni. (Iindumiso 16:8-9)

 5. Siyakubulela Wena, Bawo, ngobutyebi bozuko Lwakho, someleziwe ngamandla ngenxa yomoya Wakho kumntu ongaphakathi kuthi. (Kwabase Efese 3:16)

 6. Yanga isizwe sethu singazaliswa ngolwazi lwozuko Lwakho, Nkosi, njengokuba amanzi esombhathisa ulwandle. (uHabakuki 2:14)

 7. Xa umtyholi esiza njengomlambo oxineneyo elizweni lethu, UMoya we Nkosi uyakwenyusa umgangatho ngaphezulu Kwakhe. (UIsaya 59:19)

 8. Nkosi, asoze silahle ntliziyo kuba siyakholwa ukuba sizakubona ubulungisa Bakho ezweni lethu. Siyathandaza
  ukuba isizwe sethu sifunde ukulinda Kuwe, Nkosi, singoyiki, kuba ikwa Nguwe osinika amandla ezintliziyweni zethu. (Iindumiso 27:13-14)

 9. Yanga Isizwe sethu sikhethe ukuzifihla kwiLizwi Lakho, Nkosi, ezintliziyweni zethu, ukuze singoni phambi Kwakho. (Iindumiso 119:11)

 10. Moya Oyingcwele, someleze njengesizwe sihlale kwindawo efihlakeleyo Kosenyangweni. (Iindumiso 91:1)

 11. Kukho amacebo amaninzi kwintliziyo yomntu, kodwa yingcebiso, Yakho Nkosi, yokuba sime ezweni lethu.
  (Imizekeliso 19:21)

 12. Siyabulela, Bawo, kuba yonke into efihlakeleyo esizweni sethu iyakuvezwa, kwaye nayiphi na engaziwayo iyakuvezwa ekukhanyeni. (uMarko 4:22)

 13. Umkhulu kwingcebiso kwaye unamandla ekwenzeni, Nkosi. Amehlo aKho avulekile kuzozonke iindlela zabantu kwisizwe sethu. Unika wonke umntu ngokwendlela zabo nangeziqhamo zentsebenzo yabo. (uYeremiya 32:19)

 14. IliZwi Lakho, Thixo, lisifundisa ukuba sicele ubulumnko. Ngokholo, siyacela kwaye siyafumana ubulumnko Bakho, obunikela kuye wonke ubani ngukukhululekileyo nokungahananisiyo. (1 Kutito 1:5)

 15. Nkosi, asoze sishukunyiswe nayiphi na into, kodwa yonke into ngomthandazo nokubongoza nombulelo, sizakwazisa isicelo selizwe lethu saziwe Nguwe. (KwabeseFiliphi 4:6)

 16. Siyabulela, Thixo, kuba IliZwi Lakho lisisibane ezinyaweni zethu, nokhanyiselo apho sihamba khona. (Iindumiso 119:105)

 17. Nkosi, njengesizwe, yanga singathembela Kuwe ngeentliziyo zethu zonke singakholosi kwe yethu ingqiqo. Yanga singafuna okufunwa nguwe kukho Konke esikwenzayo, ukuze usibonise eyona ndlela ifanelekileyo. (Imizekeliso 3:5-6)

 18. Enkosi, Moya Oyingcwele, kuba Ungumncedi, othunyelwe nguBawo wethu Osemazulwini. Sifundise zonke izinto, ukuze sikhumbule zonke izinto INkosi azithethileyo kuthi. (UYohane 14:26)

 19. Nkosi UYesu, sicela usikhokhele ngo lwazi Lwako usikhokhele ebukumnkanini nakwimpumelelo. (Iindumiso 73:24)

 20. Siyakusikelela, Nkosi, ukuba usiphe ingqiqo Yakho. Yanga unikezelo lweentliziyo zethu usiyalele nakumathuba asebusuku. (Iindumiso 16:7)

 21. Siyalele usifundisa njengesizwe indlela emasiyihambe, Bawo. Sikhokhele ngeliso Lakho. (Iindumiso 32:8)

 22. Bawo, njengoyena onomoya wobungangamusha, ulwazi, nokuqonda, ucaciso lwamaphupha, ulungiso lweezaci, kunye nokuchaza nezinye Intetho zazifunyanwa kwakulo Daniyeli, yanga nathi singabizwa sithethe kwiinkokheli zelizwe lethu. (UDaniyeli 5:12)

Week 1

Iveki 1

1. NGENA KWINDAWO EPHUZULU YAKWAMOYA

 

Ubumnyama bungasendleni eza emhlabeni nakwisizwe sethu, kodwa kukho abantu abahlangene ku Thixo ophakamileyo ngaphakathi kwawo. Jonga ngqo kuThixo, osoloko enokuthula. Ubuyena buka Thixo luxolo nokuthula (KumaGaladi 5:22), Yena uneliso esilidingayo (uDaniyeli 2:28). UThixo uyinto yonke esiyidingayo xa singaqinisekanga kuba Usisiqinisekiso sethu.

 

Umzimba ka Kristu kufuneka uhambe ukuMoya hayi nje xa sijongene nemimvandedwa, iiqwithelo kunye nongcikivo. Akufuneki silindile izinto zizenzekele phambi kokuba sikhale kuThixo asikhokhele. Sifuna umbono kaThixo ngoku ukulungisela ubomi nesizwe sethu. UMosisi wayekumalungiselelo iminyaka eyi 40 phambi kokuba uThixo amthume ayokukhokhela AmaSirayeli aphume eYiphutha. UThixo usilungisa phambi kwe xesha sikwazi ukuba nomfutho ngokugqibeleleyo singapheli amandla.

"Esaba nako ngaye ukuthi singene ngokholo kolu lubabalo simiyo kulo, siqhayise ngokuthemba uzuko lukaThixo." (KwabaseRoma 5:2)

2. COFA UNGENE

 

 • Abona bantu abaza kuhamba emandleni kaThixo ngabo abaqondayo esisitshixo: “Ohleli ekusitheleni kosenyangweni, uyakuhlala emthunzini kaSomandla.”(IiNdumiso 91:1). Ingaba wena uhleli ekusitheleni?

 

 • Izinto zasezweni ziyangokuba nzima, kwaye nobnzima bemiqobo buyanda. Xa sijonge ngqo kuThixo, singena kwindawo zamazulu Kuye, Yena uyasikhokhela. Ebusweni Bakhe, sifumana umonde negunya kuThixo ezizakuthi zibelulutho kwisizwe sethu.

THANDAZA: Bawowethu Osemazulwini, sifundise ukuhlala kwindawo efihlakeleyo Kuwe, sikwazi ukuhlala esithunzini samandla AKho ngalamaxesha singaqinisekanga ngawo. Ameni.

3. HLISELAPHANTSI OKWASEMAZULWINI

 

UThixo akasibizelanga kwilizwe eligqibeleleyo. Usibeke ebugxwayibeni, ilizwe lesono kuba Ufuna ukubonakalisa ubuyena nenkangeleko Yakhe (KumaGalati 5:22-23) ngenxa yethu asinike isisombululo sengxaki esijongene nazo apha EMzantsi Afrika. UThixo angasisebenzisa xa sizimisele ukunikeza ubomi bethu Kuye emthandazweni siphilela Yena noBukumkani Bakhe. UThixo ufuna sibenonxibelelwano rhoqo Naye ngo mthandazo kuba ufuna ukuvelisa uzuko Lwakhe EMzantsi Afrika nasebomini bethu.

"Nabo ke ubuqaqawuli boThixo kaSirayeli, buvela ngendlela yangasempumalanga, isandi sabo sinjengesandi samanzi amaninzi; ihlabathi lakhanya bubuqaqawuli bakhe." (UHezekile 43:2)


 

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuze uMzantsi Afrika ahlale ebukhoneni bukaThixo.

Week 2

Iveki 2

1. UHLANGANISO OLUQILIMA

 

USathana ufuna sicinge ngazo zonke ingxaki nezithintelo esijongene nazo esizweni sethu, kodwa kungcono sicinge ngeLizwi likaThixo (Iindumiso 1:1-3). Ngapha kweziziphazamiso, uye azame ukusisuza kwindawo efihlakeleyo koyena Usenyangweni (Iindumiso 91:1). Kufanele ukuba siphume kwindawo yenyama yethu kuzo zonke iziphazamiso zazo (KumaGaladi 5:19-21) sihlale sihlangene kuThixo nozuko lwake kuba ibhayibhile isifundisa ukuba UMoya uzala ubomi, yona inyama ibulala ubomi (UYohane 6:63).

 

UThixo ufuna sibenengqondo ka Kristu (KwabeseFilipi 2:5) ukuze xa sijongene nobunzima, amaqhwa nabangahambisani nathi, sifunde ukuhlala Kuye mathuba onke, kwaye Naye ahlale kuthi.

"Ndimmisile uYehova phambi kwam amaxesha onke; Ngokuba esekunene kum nje, andiyi kushukunyiswa. Ngako oko iyavuya intliziyo yam, luyagcoba uzuko lwam: Nenyama yam iya kuhlala ikholosile." (IiNdumiso 16:8-9)


 

2. IZIPHAZAMISO ZANGAPHANDLE

 

 • Xa umtyholi engesakwazi ukundihlasela kwiingcinga okanye kumvandedwa, uyakusebenzisa abantu bangaphandle. Kodwa xa uketha ukuhlala kuThixo nasebusweni Bakhe, kulapho ukhuseleka khona.

 

 • Xa ujongene neemeko ezinzima, uye ufumane amandla ebusweni Bakhe. Uye ukhethe rhoqo ukuhlala ubambelele uphumle Kuye nokuba ubona ntoni na eyenzekayo esizweni sethu?

THANDAZA: Nkosi, siyabulela kuba Wena usinike indlela engena embusweni Wakho. Enkosi Kuwe ngoxolo  nokhuseleko Osinika lona xa sihleli Kuwe. Ameni.

 

3. HLISELAPHANTSI OKWASEMAZULWINI

 

Xa abantwana bakaSirayeli babekhululwe eYiphutha, bajongana nengxaki ezininzi kunye neemeko ezingapheliyo. Kuzo zonke, babe nokhuseleko kuThixo nakuzuko kunye nozuko Lakhe. UMoya Wakhe wahamba nabo.

 

Kufuneka ibesithi abajongileyo bethandazela Isizwe sethu. Xa sifuna uThixo asigcwalise ngo Moya Wakhe, akufuneki sinike umtyholi indlela kwiintliziyo zethu okanye imizimba yethu. Xa sithandaza sizilile, sivumela uThixo agcwalise umntu wethu ongaphakathi singene kulandawo apho sifumana ukongiwa kuzuko Lakhe nasebusweni Wakhe hayi enye into.

"Ukuba aninike, ngokobutyebi bozuko Lwakhe, ukomelezwa ngamandla ngaye uMoya Wakhe, ngokusingisele emntwini ongaphakathi." KwabaseEfese 3:16


4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuze uMzantsi Afrika ahlale ebukhoneni bukaThixo.

Week 3

Iveki 3

1. HLISELAPHANTSI…

 

UThixo ufuna ukuvula amazulu kwisizwe sethu ngelixesha. UMoya Oyingcwele efuna ukwehlela phantsi, kodwa kufuneka Simnike indlela. Isitshixo ligumbi elifihlakeleyo. Xa umtyholi esoyikisa, kuyimfuneko ukuba zikhethe ukucinezela kwindawo efihlakeleyo. Kulapho kulo ndawo uThixo asinika khona izitshixo kunye nobukhulu bokujongana neemeko.

 

Kuguneka sisebenze kwindawo yegunya Kuye sikhulule oko kusezulwini apha emhlabeni. Indawo efihlakeleyo, Yena uhliselaphantsi isiqu Sakhe kuthi. Abantu bayakubona UMoya kaThixo ngaphakathi kuthi—ingqiqo Yakhe, izisombululo kunye namacebo kwisizwe sethu.

“Kuba ihlabathi liya kuzala kukwazi ubuqaqawuli bukaYehova, njengamanzi egubungele ulwandle.” (UHabhakuki 2:14)

 

 ​

2. UBUSHUSHU BENDAWO YAKHE

 

 • Abapostile babethandaza imithandazo enamandla xa ubumnyama babufuna ukubagubungela. Babethandaza ngokuzethamba, bezimisele kwaye bengoyiki. Babengena nzulu phambi koThixo oko kwathi kwabanika igunya lika Thixo, kwaye noMoya Oyingcwele wehlela (IZenzo 1:14). Ungathandaza njani ndawonye?

 

 • UThixo ufuna ubukho Bakhe bubambeke ukuzalisa umntu ongaphakathi kuthi. Isitshixo kukuhlala Kuye ntsuku zonke. Xa sizimanya no Thixo, sukuluvumela olohlanganiso liphazamiseke. Umzekelo, yivale imfonomfono yakho xa uthandaza; funa indawo apho ungabawedwa no Thixo.

THANDAZA: Moya Oyingcwele, sicela iintliziyo ezifuna ezibalulekileyo indawo efihlakeleyo sikwazi ukuthandaza Nawe singaphazamiseki imini yonke. Ameni.

 

3. HLISELAPHANTSI OKUSUKA EMAZULWINI

 

UDavide ubhala kwi Iindumiso 63:6-7: “Xa Ndikhumbula Wena ndisemandlalweni wam ndicinga Ngawe nje ngonogada ebusuku. Kuba Wena usoloko uluncedo lwam, kwaye nasemthunzini wamaphiko AKho ndiyakugcoba.” Indawo engaziwayo ka Davide yokuhlangana no Thixo yayilendawo ifihlakeleyo esegumbini lakhe lokulala. Kulapho wayefuna ubuso bukaThixo qhoqo, kwakulandawo, uThixo wazisa ukhuseleko nokwembhathiswa ngamaphiko Akhe.

 

Ugubungelo lwesithunzi sobukho buka Thixo kuyekela inceba Yakhe. Usombhathisa ngamaphiko Akhe akwalilo nezwi Lakhe, UMoya wakhe Oyingcwele kunye namandla Akhe, kwaye siphela silibumba Naye. Xa sidibene kwindawo engaziwayo efihlakeleyo mayibeyindlela yethu yokuphila yokufumaneka sibambene phantsi kwamaphiko Enkosi (Iindumiso 91:4). Xa sifumane ka ebukumnkanini kuba Thixo, sakuba lisango lethemba kwisizwe sethu.

"Ngubani na onokunyuka aye entabeni kaYehova? Ngozandla zimsulwa, ontliziyo inyulu, Ongawuphakamiseli kwinkohlakalo umphefumlo wakhe, Ongafungiyo ngenkohliso." (IiNdumiso 24:3-4)

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuze uMzantsi Afrika ahlale ebukhoneni bukaThixo.

Week 4

Iveki 4

1. IZISOMBULULO ZAKWAMOYA

 

Uyobhi wayenemvume kwimfihlelo nakwizinto azingaziwa mntu nolwazi Luka Thixo. Apho ebehamba khona, wayesisisombululo kwiingxaki (UYobhi 29:2-17). Xa sisenyameni,kukho ulwethuko siyoyika, asonwabi, sinexhala kwaye siyakhathazeka. Xa ubhekisa ngqo ku Thixo, uzonke izinto ziyenzeka Kuye, ufumana uhlaselo phantsi olusuka eMazulwini—isisombululo sikamoya.

 

Okwa ngoku, ngendlela ozohlukileyo, umtyholi uzama ukusenza sidinwe sincame. Icebo lakhe lelokusithulisa ophule igunya lethu. Kodwa kufuneka sityhalele ngemva. Umtyholi uthi, “Buyangemva” uThixo uthi “Thyalela ngemva!” Ibhayibhile isifundisa ukuba uThixo ongaphakathi kuthi umkhulu kunomtyholi osezweni lethu (1 UYohane 4:4).

"Baya kuloyika igama likaYehova entshonalanga, baboyike ubuqaqawuli bakhe empumalanga; kuba uya kuza njengomlambo oxineneyo, obalekiswa ngumoya kaYehova." UIsaya 59:19

 

2. VULA INDLELA

 

 • “Biza Kum ndiyakukuphendula ndikubonise izinto ezinkulu ezinamandla, ezibiyelweyo nezifihlakeleyo, ongazaziyo (ongazohluliyo, ezingacacanga, ongenalwazi ngokuqonda kwazo).” (UYeremiya 33:3)

 

 • Ubukhe wabiza Enkosini wamcela Yena akunike ubulumko Bakhe, ukuqonda, ukuzinza, amandla, kunye nolwazi? (UIsaya 11:2)

 

THANDAZA: Bawowethu Osemazulwini, siyabulela ngobulumnko Bakho, ukuqonda, ukuzinza kunye nolwazi Lwakho. Siyafumana ngoku ngo kholo ngegama lika Yesu. Ameni.

 

3. HLISELA PHANTSI OKUSUKA EMAZULWINI

 

Ukulandela uThixo sihloniphe UMoya Wakhe kuyakusenza sithathe amanyathelo aqatha okholo kuba, xa ukholo lungekho, asikwazi ukumonelisa uThixo (AmaHebhere 11:6). Abanye abantu abalindi ngokoneleyo embusweni bukaThixo. Bayadikwa kuba abanamonde wokungena ngaphakathi kulandawo yokuphumla kuThixo (Iindumiso 62:1-2).

 

Xasingena kulandawo ingaziwayo yalo Yena Osenyangweni ,kwaye asihlangananga Kuye, singafumana oluncikane uhliselelo phantsi nezisombululo zikamoya ezisuka kuThixo nesizwe sethu.

"Ndinge ndiphelelwe, koko bendikholwa kukuba ndokubona ukulunga kukaYehova Ezweni lobu bomi. Thembela kuYehova; Yomelela, ikhaliphe intliziyo yakho, Uthembele kuYehova." (IiNdumiso 27:13-14)

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuze uMzantsi Afrika ahlale ebukhoneni bukaThixo.

 

Week 5

Iveki 5

1. UMNATHA WOBUKUMNKANI

 

Ukunkhanya nobukho bukaThixo abuzokuza kwitempile okanye kwisakhiwo kodwa ngomzimba beBandla Lakhe. Uyakusihlanganisa njenge ngqondi zamakholwa. IBandla lokuGqibela laliqonda ukubaluleka lokuzihlanganisa Naye endaweni endaweni yokuzenza buhlungu kunye neembilini. Xa siqhawuka emazwini (kwizibilini, nezimvo zabantu) abafuna ukuphazamisa nokusoyikisa, Sihlangana ngelizwi likaThixo, Yena ahlisele ubunzima benkazimulo Yakhe kongaphakathi kuthi asinike oko sikudingayo.

"Ingoma yezinyuko; kaDavide. Yabonani, ukuba kuhle, ukuba mnandi, Ukuthi abazalwana bahlale bemxhelo mnye! Kunjengeoli elungileyo entloko, Isihla ezindevini, Ezindevini zika-Aron, Isihla iye emqukumbelweni weengubo zakhe." Iindumiso 133:1-2

 

2. ABANCEDISI BOTSHINTSHO

 

 • UThixo ufuna ukuthulula UMoya Wakhe asinike izihliselo ezizakuzisa utshintsho esizweni sethu. Khumbula ukuba iindlela Zakhe zingaphezulu kune zethu (UIsaya 55:8-9), kwaye usoloko ekhona ukusizukisa angosonzakalisi (UYeremiya 29:11). Uzilungisela njani ukufumana uhlaselo olusuka enkosini?

 

 • Thatha ukhuseleko kwisithembiso sikaThixo sokuba uZenza zonke izinto zisebenze ngokugqibeleleyo na ngokukhulu ubulungisa, noko umtyholi ebekwenzele ukusonzakalisa (AbaseRoma 8:28). Ukuhlangana no Thixo kuya kuvumela uzibonele ngokwakho nesesizweni sethu.

 

THANDAZA: Nkosi, sikhetha ukudibana Sihlangane Nawe sihambe ngomanyano lweBandla. Sithambise ukuze sihlale Sihlangane Kuwe sifumane ezakwamoya izisombululo ngesizwesethu njengohliselo olusuka emazulwini. Ameni.

 

 

3. HLISELAPHANTSI OKWASEMAZULWINI

 

UYesu ububutyebi baseMazulwini. Ayibobutyebi obubonwa ngenyama, kodwa izwi Lakhe, iingcinga Zakhe kunye nohlobo alilo. Xa umthyoli ezama ukungena phakathi kwethu, ubutyebi baseMazulwini buyasimela kuye. (KwabaseFilipi 4:19). Xa sithandaza iLizwi likaThixo, kulapho amandla kaThixo ahliselwa kuthi, kutsho sincedakale kubekho utshintsho kwisizwe sethu (UYohane 17:17).

 

Isigwebo sethu singamandla agqithisileyo. Ayikokusithethayo khuphela kuba xa sikhankanya iLizwi likaThixo,
kodwa singakholwa kulo, alinafuthe ebomini bethu. Ayikoku phatha ibhayibhile nakwezipha na iindawo esiyakuzo
(2 KwabaseKorinte 3:6), kodwa sibeyibhayibhile ngoku Funda iLizwi lika Thixo, libonakale liyinyaniso kuthi bantu bomthandazo notshitsho esizweni sethu.

"Ndiyibeke intetho yakho entliziyweni yam, Ukuze ndingoni kuwe. Ungowokubongwa, Yehova; Ndifundise imimiselo yakho. Ndiyawabalisa ngemilebe yomlomo wam Onke amasiko omlomo wakho. Ndinemihlali endleleni yezingqiniso zakho, Ngathi kusebuncwaneni bonke. Ndiya kucamngca ngeziyalezo zakho, Ndibheke kumendo wakho. Ndiyaziyolisa ngemimiselo yakho; Andiyi kulilibala ilizwi lakho." (Iindumiso 119:11-16)

 

 

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuze uMzantsi Afrika ahlale ebukhoneni bukaThixo.

PRAY4SA ARC
bottom of page