top of page
fist_edited.png
_edited.png

Qhawula Amacebo Kamtyholi

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Ezingcwele zithi silwa amadabi angendawo obumnyama angabonwayo ngeliso lenyama. Xa siyeka ukwenza okungalunganga, abenzi bobumnyama baphelelwa ngamandla namacebo abo ayaqhawuka. UHlambululo nokuzohlwaya kukhulula impiliso. Masibuyeleni kuThixo! Koko siyakubona imisebenzi woMoya kaThixo elizweni lethu nakwihlabathi lonke.

"Bathoba ke abantu bam, ababizwa ngegama lam, bathandaza, bafuna ubuso bam, babuya ezindleleni zabo ezimbi: ndiya kuva mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiliphilise ilizwe labo." 2 YeziKronike: 7:14

Thandaza Izwi

Isizwe esithandazayo sikhuselekile kwimimoya engendawo. Masiqhawuleni amacebo angendawo kamtyholi eMzantsi Afrika. Nazi ivesi zecwadi yezibhalo zomthandazo.

 1. Izwilakho lisithembisa ukuba ubuya kuzithoba kamsinya iintshaba zethu usibuyisele phezu kwababandezeli abo isandla sakho. (Iindumiso 81:13-14)

 2. Nkosi, siyabulela, xa ukhona phakathi kwethu asiyi koyika bubi. (uZefaniya 3:15)

 3. Yesu, siyabulela ngokuba nguMalusi olungileyo, osilungiselela isithebe phambi kwababandazeli bethu. (Iindumiso 23:5)

 4. Siyazixhobisa ngaso sonke isikrweqe sikaThixo, ukuze sibe nako ukuma sibuchase ubuqhinga boMtyholi. Sizakuqhubeka sithandaza kude kuqhawuke amacebo kamtyholi elizweni lethu. (KwabaseEfese 6:11-18)

 5. Siyaqonda ukuba udabi lwethu alubhekisanga ebantwini benyama, kodwa kwimi moya engendawo yobumnyama. Sifundise ukusebenzisa iintonga /izixhobo zomoya sitshabalalise imimoya engendawo eMzantsi Afrika. (2 KwabaseKorinte 10:4)

 6. Nkosi, izwi lakho liyasithembisa lithi, uyakoyisa utshaba lwethu lubaleke ngendlela ezisixhenxe. (IDuteronomi 28:7)

 7. Nkosi, siyazi ukuba umtyholi uyasilukuhla siphela sisona. Nkosi, sikhetha ukungazibandakanyi kwizilingo kodwa sihlale kwizithembiso zakho sikwazi ukunyamezela. (1 KwabaseKorinte 10:13)

 8. Nkosi, sizimisele ukuma emthandazweni sizokwazi ukumela izwe lethu. (uHezekile 22:30)

 9. Sizinikela kuwe. Siyazithoba phambi kwakho Thixo.Siyamchasela ke uMtyholi namacebo akhe. (EkaYakobi 4:7)

 10. UMtyholi, uhamba njengengonyama egqumayo, efuna ubani angamginyayo, kodwa siyazi xa sikholwa, uyakusikhusela kumacebo akhe angcolileyo. (1 KaPetros 5:8-9)

 11. Nkosi, siyabulela ukuba zonke izixhobo ezikhandelwa ukulwa nathi aziyi kuba nampumelelo; kuba zimfanelo zethu singamaKristu (UIsaya: 54:17)

 12. Yesu, siyabulela xa sihlambulula izono zethu ezingcolileyo sibuyele kuwe, uyakuliphilisa ilizwe lethu. (2 YeziKronike 7:14)

 13. Nkosi, nceda uMzantsi Afrika sithobele umthetho sikusebenzele sifumane iintsikelelo zakho. (kwabaseRoma 6:16)

 14. Nkosi, siyabulela umtyholi simqobile, akasoze aphumelele amacebo akhe apha eMzantsi Afrika. (Iindumiso 21:11-12)

 15. Nkosi fundisa uMzantsi Afrika iindlela zakho usikhokelele kude kumtyholi. (Iindumiso 27:11)

 16. Baba, siyabulela ngokunika uMzantsi Afrika impumelelo ngenxa yeNkosi enguYesu Kristu. Ayikokwenza ngamandla ethu kodwa ngoMoya oyiNgcwele, xa enqobe umtyholi. (1 KwabaseKorinte 15:57; noZekariya 4:6)

 17. Niyabona ndinika igunya lokunyathela phezu kwenyoka nonomadukudwane, naphezu kwawo onke amandla notshaba, kanjalo akukho nto ingakhe inenzakalise. (uLuka 10:19)

 18. Umtyholi ufuna ukuwutshabalalisa UMzantsi Afrika, kodwa uYesu uzo kuwunika ubomi obongezelelekileyo Umzantsi Afrika (Yohane 10:10)

 19. Enkosi Yesu, ngokuba Umzantsi Afrika uzakunqoba onke amacebo kamtyholi ngaGazi lakho, iGazi lemvana (ISityhilelo 12:11)

 20. Nize ningaboyiki ,ngokuba uYehova uThixo wenu unguye onilwelayo. (iDuterenomi 3:22)

 21. Enkosi Yesu ngokuba ngakwicala lethu, ngubani na ongasichasayo? (kwaseRoma 8:31)

 22. Enkosi Thixo, ngoba ohleli kuwe ozifihla emthunzini kaSomandla, athi kuYehova hlathi lam,mboniselo wam, Thixo wam endikholose ngaye.enkosi Yesu ngokuba Umzantsi Afrika uthembele kuwe ukuba usikhusele (Iindumiso 91:1-4)

Week 1

Eveki 1

1. Buyisela Isiqaliseko Emva

Sibunjwe ngokomfaniseko ka Thixo. Ngomhla uAdamu no Efa bonayo, baphuhlisa ukufa, nobomi besono banda. Abantu baphele bengamthobeli uThixo. Xa singamthobeli uThixo kulapho sivula khona ucango lophazamiseko ehlabathini. uSathana ufuna siqalisekwe, siphazamiswe elizweni lonke jikelele.

UYesu wafa emnqamlezweni ukuze sifumane ubuqu bakhe. Waqhawula iziqalekiso zamandulo, nezono, wasinika indlela entsha eyasikhulula kumtyholi nakumacebo angendawo. Xa sihamba ngendlela uKristu ayiyo—simthobela uBawo, sinamandla amakhulu kunamacebo kamthyoli. Kulapho ilizwe lethu nomhlaba wonke jikelele uye usikelekeke.

"Kuba, xa kwathi ngesiphoso salowo mnye ukufa kwalawula ngalowo mnye, kokukhona baya kuthi aba bakwamkelayo ukuphuphuma kobabalo, noko kuphiwa ubulungisa, babe nokulawula ebomini ngaye lo umnye, uYesu Kristu." KwabaseRoma 5:17

2. Thobela Indlela

 • Umntu odaliweyo wafumana ilifa lesono. Sifumana ubuqu buka Yesu ngenxa yoMnqamlezo. Ingaba sihamba ngokobomi buka Kristu?

 • UThixo usikelela intobeko. Xa simthobela uThixo, uYasikhusela kumacebo kamtyholi. Bhala phantsi indawo apho singathobeka khona kakhulu. Funda Incwadi Yezibhalo rhoqo izakundinceda.

THANDAZA: Siyabulela, Yesu, ngokusifela kwakho eMnqawulezeni sizokufumana ubomi obutsha bempumelelo. Nkosi, sincede sikuthobele ukwenzela Umzantsi Afrika afumane iintsikelelo. Ameni.

3. Qhawula Amacebo Kamtyholi

 

Ezingcwele zithi silwa amadabi angendawo obumnyama angabonwayo ngeliso lenyama. Xa siyeka ukwenza okungalunganga, abenzi bobumnyama baphelelwa ngamandla namacebo abo ayaqhawuka. UHlambululo nokuzohlwaya kukhulula impiliso. Masibuyeleni kuThixo! Koko siyakubona imisebenzi woMoya kaThixo elizweni lethu nakwihlabathi lonke.

"Bathoba ke abantu bam, ababizwa ngegama lam, bathandaza, bafuna ubuso bam, babuya ezindleleni zabo ezimbi: ndiya kuva mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiliphilise ilizwe labo." 2 YeziKronike 7:14

4. Thandazela uMzantsi Afrika

Beka ixesha ecaleni kwaye uthandazele ukuba izicwangciso zotshaba ziphulwe eMzantsi Afrika.

Week 2

Eveki 2

1. Ubhaliso Kunye Nokuzixhobisa

UThixo uyasibiza sibengamakroti agqithisileyo emkhosini Wakhe. UYasinika Izwi Lakhe sinqobe umthyoli. Akafuni singazazi indlela zikamthyoli ezingalunganga. UThixo uthi “Bayatshabalala abantu bam kukuswela ukwazi” (uHoseya 4:6)

uSathana akafuni abantu babenolwazi ngo Kristu (KwabeseEfese 4:13; kwabeKolose 1:9-10) kuba liwaveza elubala amacebo akhe kuzo zonke izizwe. Xa ukwenza kwethu kuhambelana okanye kungqinelana nezwi likaThixo amacebo kamtyholi ayaqhawuka. Asothuswa koko sikubonayo ngeliso lenyama,kuba siyamazi uThixo wethu.

"Xhobani sonke isikrweqe sikaThixo, ukuze nibe nako ukumisa nibuchase ubuqhinga boMtyholi." KwabaseEfese 6:11

2. Icebo Lukuqhubeka

 • Sihlangana siphinde sidlule kwizinto zomoya,ngokwengqondo, nangemizwa, nezemali. Senzantoni xa sisengxakini? Ingaba Umzantsi Afrika angalwamkela uhlaselo, okanye siyamazi uThixo?

 • Zixhobise ngelizwi lika Thixo. Zixhobise ngezwi lika Thixo ulithandaze rhoqo ebomini bakho nakuye Umzantsi Afrika.

THANDAZA: Nkosi, siyabulela akukho sixhobo esigatyelwe uMzantsi Afrika singaphumelela. Xhobisa abantu eMzantsi Afrika ngelizwi lakho nango Moya Oyingcwele. Ameni.

3. Qhawula Amacebo Kamtyholi

Isininzi sabantu sithentsho amehlo kwimeko abakwaziyo ukuzibona ngeliso lenyama, kodwa IziBhalo ezingcwele zithi idabi lethu alubonwa ngeso lenyama likwamoya. Xa siqondene nqo nemfihlelo zikamtyholi, kukulwa ngomthandazo.

 

Emthandazweni, siqhawula onke amacebo akhe ngobomi bethu, kwiintsapho zethu, kwizixeko zethu nasezweni lethu.

"Ngokuba umzamo wethu asingowokuzamana negazi nenyama; ngowokuzamana nazo izilawuli, nawo amagunya, nazo iziphatha-hlabathi zobumnyama balo eli phakade, nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini iindawo." KwabaseEfese 6:12

4. Thandazela uMzantsi Afrika

Beka ixesha ecaleni kwaye uthandazele ukuba izicwangciso zotshaba ziphulwe eMzantsi Afrika.

Week 3

Eveki 3

1. Umtyholi Wohlulakele

UYesu Kristu weza wasikhulula emakhamandeleni. Nalapho, iingxaki neemeko asasijongene nazo, sazibona siphantsi kohlaselo. UYesu wayefuna ibandla lakhe liphumelele ngokwasemoyeni, hayi ngokwahluleka. WaMoyisa umtyholi wasinika igunya namandla.

Xa sifumene impumelelo kuKristu sikhululuwe nasemakhamandeleni wesono, sinegunya kuwo onke amandla kamtyholi; akukho nanye into eyanzakalayo (ULuka 10:19). INkosi ifuna Umzantsi Afrika ahlale enqobile.

"Isela alizi lingazele ukuze libe, lixhele, litshabalalise. Mna ndizele ukuze babe nobomi, babe nabo ke ngokugqithiseleyo." UYohane 10:10

2. Igunya Lokungena Kuphela

 • uSathana ukhangela amathanda avulekileyo apho angafumana khona igunya lokungena ebomi bethu, asehluthe impilo yethu yokuhamba nokuphila kwimpumelelo kuThixo. Amathanda abonakala xa siphila nge sono, singekho kwinkululeko ka Kristu.

 • Ungawabona lamathanda ebomini bakho eMzantsi Afrika? Singawalungisa njani lamathanda?

THANDAZA: Nkosi, sixolele ngokuhamba iindlela zethu, sinike umtyholi indlela yokungena ebomini bethu. Sincede njenge Sizwe silahle izono sibuyele kuwe. Ameni.

3. Qhawula Amacebo Kamtyholi

 

Amacebo kamtyholi asebenza, ngezithethe namasiko, ngebala, ekuhlaleni kunye nezithintelo zoqoqosho. Asemfihlakalweni, amaqhinga namacebo angalunganga. UMtyholi ufuna ukutshabalalisa UMzantsi Afrika, kodwa uThixo akasoze ayivumele lonto. Yiyo lonto sithandaza. UThixo uyayiva imithandazo kwaye uza kuqhawula amakhamandela akhe, sikwazi ukuhamba kumoya wempumelelo.

"Ebabhunyule obalawuli nomagunya, wabenza isibonelo ekuhleni, ememelela ngabo ekuwo umnqamlezo." KwabaseKolose 2:15

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

Beka ixesha ecaleni kwaye uthandazele ukuba izicwangciso zotshaba ziphulwe eMzantsi Afrika.

Week 4

Eveki 4

1. Iindlalifa Zomkhosi

UThixo ufuna SONKE Emzantsi Afrika sisikeleke. Xa sisikelekile lonto itsho ukuba sonwabile, sinempumelelo. Ayinto yakwenza nathi lonto, indlela esiphila ngayo, imeko yezoqoqosho,eze sini, okanye isithethe, lilifa likamoya elisuka kuThixo.

Xa sisiza kuYesu sikhothama sihlambulule izono zethu kuye, sithobele uBawo,Avule amazulu. Ngokunjalo nangelizwe lethu. UMzantsi Afrika ungaphumelela xa besinokuba kumoya wempumelelo osuka ku Yesu Kristu.

"Bathandwa, ndinga ungathi ngezinto zonke usikeleleke uphile, njengokuba usikelelekile umphefumlo wakho." 3 UYohane 1:2

2. Qhawula Amacebo

 • UMtyholi ufuna ukusehlutha iintsikelelo zethu kuThixo. Usebenzisa indlela esidalwe ngayo ukuzisa ukungavisisani nolwantlukwano. Kufuneka senzentoni ukuvimba umtyholi angehluthi isizwesethu?

 • Siyazibona indlela zikaMtyholi namacebo akhe angalunganga? Singenza njani na ukuqhawula amacebo namalinge akhe kwiintsapho zethu, izixeko kunye nesizwe zethu?

THANDAZA: Nkosi, siyabulela, ngelifa osinike lona. Nceda UMzantsi Afrika abuyele kuwe nokuzohlwaya nentobeko sibe Sisizwe esisikelekileyo kuThixo. Ameni.

3. Qhawula Amacebo Kamtyholi

UThixo, ufuna ukuguqula izizwe, hayi nje UMzantsi Afrika, kodwa Izizwe. UMoya Oyingcwele ufuna ukusisebenzisa, athandaze ngaphakathi kuthi. Siyamnika ixesha lokwenza oko? Ukuba sizimisele, inkanyiselo kaThixo iya kufika. Masihlale sifuna ubuso buka Thixo sithandaze singayeki. (1 KwabaseTesalonika 5:17)

"Ndafuna kubo indoda engaba luthango phakathi, ime ethutyeni phambi kwam, ikhusele ilizwe elo, ukuze ndingalitshabalalisi; ke andiyifumani." UHezekile 22:30

4. Thandazela uMzantsi Afrika

Beka ixesha ecaleni kwaye uthandazele ukuba izicwangciso zotshaba ziphulwe eMzantsi Afrika.

PRAY4SA ARC
bottom of page