top of page
come up higher 2_edited_edited.jpg
_edited.png

Nykela Ngaphezulu

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Umzantsi Afrika ukwi yure yobumnyama xa abantu abaninzi besokola behlupheka. Xa sikhetha ukungavumi uloyiko sisebenzise ukholo ku Thixo, sakunyukela ngapha kwamaqhwa.

“...Musa ukoyika; ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela; ndikubizile ngegama lakho, ungowam. Xa uthi uwele emanzini, ndoba nawe: nasemilanjeni, ayisayi kukuntywilisela; xa uthi uhambe emlilweni, akuyi kurhawuka, nelangatye lingakutshisi.” (UIsaya 43:1-2)

Thandaza Izwi

Izwi lika Thixo lingentla nangaphezulu kwemeko zase Mzantsi Afrika. Yiyo lo nto ukuthandaza Izwi kunamandla kangaka. Thandaza ezivesi zilandelayo ukuze sincedakale sibe nengqiqo yo Bukumkani.

 1. Nkosi, siza Kuwe. Siyakuthanda kuba Wena wasithanda kuqala. (Ekayakobi 4:8; 1 Uyohane 4:19)

 2. Iingqondo zethu ziya hlaziywa. Asilandeli, asilinganisi, okanye senze ngo kwasehlabathini koko sibe nengqiqo yobuKumkani. (Kwabase Roma 12:2)

 3. Sibeka Iingqondo zethu kwi zinto zikaThixo hayi kwe zabantu; ngentla kwamaZulu apho akhoyo uThixo hayi emhlabeni. (Kwabase Kolose 3:2; Umateyu 16:23)

 4. Asizithandi izinto zelilizwe. (1 UYohane 2:15)

 5. Sizelwe ngentla. Sihamba ngoko Moya kwaye asizaliseki izinto zenyama. (UYohane 3:3,5; kumaGaladi 5:16)

 6. Sibanoxolo xa Iingqondo zethu zijongise Kuwe. Sibanobomi noxolo xa siqiqa ngokomoya. (UIsaya 26:3; Kwabase Roma 8:6-8)

 7. Asoyiki, kuba usikhulule Wena. Usibize ngegama kwaye singabakho. Nangona siphuma emanzini, emilanjeni, nasemililweni Wena unathi. (UIsaya 43:1-2)

 8. Asisesiso isizikithi sobomi bethu, koko sifaniswa no Yesu. Sibethelelwe no Kristu. Ubomi esibuphilayo abubobethu, koko ngu Kristu ophila ngaphakathi kwethu. (KumaGaladi 2:20)

 9. Yesu, amehlo ethu ajongise Kuwe owanyamezela umNqamulezo wahlala ngasekunene kwetrone ka Thixo. (Kumahebhere 12:2)

 10. Usuka eMazulwini. Ukude le ngentla kwabanye. (UYohane 3:31)

 11. Yesu, Usi Sonka esivela eZulwini. Asisebenzeli kutya okuphelayo, koko ukutya ukuhlala unaphakade kobomi. (UYohane 6:27)

 12. Siyabulela, Nkosi, ngesibonelelo xa sifuna uBukumkani nobulungisa bakho kuqala. (Umateyu 6:33)

 13. Usikhulule wasisondeza Kuwe koko singabakho phantsi kocinezelelo lobumnyama. Usi kuphele ebuKumkanini buka Nyana Wakho. (Kwabase Kolose 1:13)

 14. Imvelaphi yethu ise Mazulwini; sisiziThwalandwe emhlabeni. (Kwabase Filipi 3:20; 2 Kwase Korinte 5:20)

 15. Sihleli Nawe kwiidawo zasemazulwini. (Kwabase Efese 2:6)

 16. Sizintloko hayi imisila. Singentla hayi ngaphantsi. (Duteronomi 28:13)

 17. Sibabalwe ngazo zonke izibabalo zikamoya kwiidawo zasemazulwini ku Kristu; satyunjwa mhlazana kusekwe Ihlabathi. (Kwabase Efese 1:3-4)

 18. Iliso alikaboni nendlebe ayikava; kwaye ayikangeni kwintliziyo zabantu, izinto ozibekele abo ba thanda Wena. (1 Kwabase Korinte 2:9)

 19. Baba, njengokuba amazulu ephakamile kunasemhlabeni, nendlela zakho ziphakamile kune zethu iindlela nengcinga Zakho ziphakamile kune zethu iingcinga. UMzantsi Afrika unengqiqo YaseBukumkanini hayi ubambiseleko lwase mhlambeni. (UIsaya 55:8-9)

 20. Siyaqonda ukuba uMzantsi Afrika akanakukholosa emandleni wawo, koko kuMoya Wakho. (Uzekariya 4:6)

 21. Nkosi, Ungumdali wezulu nomhlaba. Uhlala ukhona awupheli. Awudindwa, awutyhafi. Sikholose emandleni Akho uzokusisindisa. (UIsaya 40:28)

 22. Nkosi, Nika iinkokheli zase Mzantsi Afrika ukuqonda nobulumko zifune ubuso Bakho uzikhokhele. (IiNdumiso 147:5)

Week 1

Eveki 1

1. Sizelelwe Ngentla

UBawo ufuna sibeNaye ebuKumkanini bakhe—ngentla. Wathumela uNYana Wakhe sibenoxolelwano naye. UYesu wavulela indlela, ngomQamlezo, ukuze nathi sibenoqhagamishelwano no Bawo.

UYesu wathi sizakungena eBukumkani buka Thixo xa sizelwe ngokutsha. (UYohane 3:3,5). Xa sithe sazalwa Ngentla, azihambi kwiindlela zasehlabathini, koko kwezi ka Thixo (KumaGaladi 5:16). Khawufane ucinge ukuba bekuya kuba namandla kangakanani na ukuba uMzantsi Afrika ubunokuhamba ngokuthobela iLizwi likaThixo?

"...uyakuba ngentla kuphela, hayi ngezantsi, xa ndithe naphulaphula imithetho yeNkosi u Thixo, ayiwisele kuthi namhlanje, siyenze siyigcine." (Duteronomi 28:13)

2. Hambela Phezulu

 • Uzelelwe ngentla? 1. Unalo uqhagamishelwano no Bawo rhoqo ngosuku? 2. Uyekile ukuhamba kwiindlela zehlabathi? 3. Uyalithobela iZwi lika Thixo?

 • Ungenza njani ukwenza iiNdaba eZilungileyo—athe UYesu wavulela indlela eya kuBawo ngoMqamulezo— waziwe nguMzantsi Afrika?

THANDAZA: Nkosi, siphe umqweno wokuhlala Nawe rhoqo ngosuku, eZwini lakho, nase mThandazweni. Nceda uMzantsi Afrika ahambe kwiindlela zakho Ameni.

3. Nyukela Ngaphezulu

Ukuhambela ngentla kusengqondweni. IziBhalo zithi inqgondo zethu mazihlaziyiwe. Xa sihlambulula kuBawo, a sikwazi ukuthandaza ngokwengqiqo yehlabathi. Xa sithetha ngoYesu sizukisa ngokulunga Kwakhe, kuxa iingqondo zethu zihlaziyekile. Xa sithetha naye kwindawo efihlakeleyo yokuthandaza, iingqondo neentliziyo zethu zikulungele ukufumana Kuye.

UThixo ungumphenduli wemithandazo. Ufuna sithethe Naye akwazi ukuba no Qhagamishela nathi. UThixo ufuna UMzantsi Afrika abenengqiqo yaseBumkanini aze Yena aphendule Imithandazo yethu.

"Kanjalo ningamilisi okweli phakade; manibe kumila kumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu, ukuze nikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okukholekileyo, okuzalisekileyo." (Kwabase Roma 12:2)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika unikele ingqalelo kuBukumkani.

Week 2

Eveki 2

1. Ngentla Kwamaqhwa

Ku Johane 6, abafundi baka Yesu babesemkhumbini xa befikelwa ngamaqhwa. UYesu wazakubo ehamba phezukwamanzi. Wathi, “Ndim; sanukoyika.” Xa sizelelwe ngentla, sinoMoya kaThixo, kwaye Amandla Akhe aphila ngaphakathi kuthi. Ngoko ke asoyiki maqhwa kuba siyazi singaba kaThixo kwaye uyasikhusela.

Umzantsi Afrika ukwi yure yobumnyama xa abantu abaninzi besokola behlupheka. Xa sikhetha ukungavumi uloyiko sisebenzise ukholo ku Thixo, sakunyukela ngapha kwamaqhwa.

“...Musa ukoyika; ngokuba ndikukhulule ngokukuhlawulela; ndikubizile ngegama lakho, ungowam. Xa uthi uwele emanzini, ndoba nawe: nasemilanjeni, ayisayi kukuntywilisela; xa uthi uhambe emlilweni, akuyi kurhawuka, nelangatye lingakutshisi.” (UIsaya 43:1-2)

2. Ngaphezulu Kokholo

 • Xa amaqhwa obomi esiza, uye woyike okanye ubeka ukholo lwakho ku Thixo?

 

 • Ungenza njani uMzantsi Afrika ukunyukela ngentla kwe simo Aliso, ngoku?


THANDAZA: Nkosi, nceda uMzantsi Afrika nge ngqondo yeseBumkanini ukuze sivumele Izwi neendlela Zakho. Ameni.

3. Nyukela Ngaphezulu

UThixo uyasimema sinyukele phezulu—kumoya—ukuze azokuthetha nathi. Ufuna sishiye iindlela zethu nengqiqo zasemhlabeni (indlela zasemhlabeni nenqubo). Xa sisenza esosigqibo, UYesu ukhawulelana nathi asinyusele ngentla, apho Akhoyo.

Xa sithandazela uMzantsi Afrika, kufuneka sithandaze ngentla, ku Moya. Koko sizakubanamandla Ngapha kweenqwithelo.

"Bakuba ngoko begweqile izitadiya ezingathi zimashumi mabini anazihlanu, nokuba mathathu, bambona uYesu ehamba phezu kolwandle, esiza kubo kufuphi nomkhombe; basuka boyika. Athi ke yena kubo, 'Ndim; musani ukoyika'" (UYohane 6:19-20)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika unikele ingqalelo kuBukumkani.

Week 3

Eveki 3

1. Isonka Sangasentla

Inginginya yabantu, UYesu awayityisayo ngemimangaliso yezonka ezintlanu neentlanzi ezimbini, bamlandela Ngapha kolwandle. UYesu wabaxelela ukuba babengafuni yena ngenxa yemimangaliso, babemlandela kuba batya isonka bahlutha. (UYohane 6:26) Ababantu babe ngafuni Isonka sangentla. Bamlandela UYesu kuba befuna abancede nge zinto zehlabathi.

Akufuneki sifune uThixo kuba sifuna asincede nge ngengxaki zaseMzantsi Afrika, okanye sifuna ubuncwane nobunewunewu ukuze silungelwe. Masimlandeleni UYesu ngokuba endinguye—Isonka saseMazulwini.

"Ke thina asamkelanga moya wehlabathi; samkele uMoya ophuma kuye uThixo, ukuze sizazi izinto esazibabalwa nguThixo." (1 Kwabase Korinte 2:12)

2. Phezulu Kobuncwane Nobunewunewu

 • Imithandazo yakho ivakala njani? Ingaba ingocela izinto zobuncwane, izinto eziyimfuno zalomhlaba? Okanye ukhangela Yena—oyiNdlela, oyiNyaniso noBomi?

 • KuthenI sithandazele uMzantsi Afrika? Ingaba sifuna ukubuyisela imfudumalo? Okanye, sifuna ukushiya indlela zasehlabathini sibuyisele Indibano yethu no Thixo?

THANDAZA: Nkosi, nceda uMzantsi Afrika akukhangele, Isonka soBomi, abambelele kwinyaniso yeZwi Lakho. Ameni.

3. Nyukela Ngaphezulu

Masitye kuyesu, hayi ehlabathini. Abantu baye batye nge miboniso bhanyabhanya, ezemfundo, iintsapho kunye nabahlobo, kodwa bayamlibala u Yesu. Yitya Kuye ngoku chitha ixesha eZwini Lakhe naseMthandazweni ntsuku zonke. Umthandazo nokufunda kwelizwi ziyasebenzisana; a sikwazi ukuzehlula.

Ilizwi lika Thixo lisinika ubomi obungunaphakade. Izwi alinzimanga kodwa linamandla. UYesu wathi le nyama ayisivuzi kwanto kodwa Izwi Lakhe zingu Moya nobomi.

"Njengoko uBawo ophilileyo wandithumayo, ndibe nam ndiphilile ngenxa enoBawo, lowo undidlayo, kwayena uya kuphila ngam." (UYohane 6:57)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika unikele ingqalelo kuBukumkani.

Week 4

Eveki 4

1. Izikumkani Ezimbini

 

Kukho Izikumkani ezimbini: uBukumkani buka Thixo kunye nobukumkani basehlabathini (uBukumkani buka Sathana). Abukho obusesizikithini uBukumkani. Singaphulaphula kwiZwi lika Thixo okanye awomtyholi a mazwi. Ukuba asilivumeli IZwi silihloniphe, sesigqibe ukuhambisana boMtyholi.

Ukuba Umzantsi Afrika ukhetha ukukholelwa athembe kwiZwi lika Thixo uzakusinyusa Isizwe zethu phezulu Ngaphaya kwengcinezelo zikamthyoli.

"[uBawo] owasihlangulayo egunyeni lobumnyama, wasifudusela ebukumkanini boNyana wothando lwakhe." (Kwabase Kolose 1:13)

2. Ngentla Nangaphezulu

• Asinakuphila phakathi keekumkani ezimbini. Khetha namhlanje ukuphila ngentla nangaphezulu. Yenza isigqibo usibhale phantsi kwiphetshana libe nosuku umhla uligcine kwi Cwadi yezibhalo.

• Kungenzakantoni ukuba uMzantsi Afrika angaba nengqiqo yobukumkani?

THANDAZA: Nkosi, nceda iinkokheli zase Mzantsi Afrika zikhethe indlela Zakho, zibenendlela yobukumkani ngelixesha. Ameni.

3. Nyukela Ngaphezulu

UYuda wayehamba no Yesu, kodwa umhlobo lokuqiqa kwakhe zange lwaguquka. Waye zithanda izinto zeli lizwe naphezu kokuthanda UYesu. Kananjalo, wasuka wakhetha Ihlabathi wathengisa ngo Yesu. Isininzi sabantu bathi bayasetyenziswa yiNkosi kwaye bayamlandela, kodwa bayamngcatsha kuba bengakholelwa kwi Zwi Lakhe.

Abaliqondi Izwi lika Thixo ukuba linamandla lokuyisa konke (izono, izigulo, nokushwatyulelwa) emnqamlezweni. IZWI lingaphezulu nakweyipha na imeko Enzima ejongeka ngathi ayisoze ilunge kuthi. Masikhethe ukuthanda UYesu ukodlula azasemhlabeni izinto (1 UYohane 2:5); ma sithandaze ukuba sibe neyaseBumkanini ingqiqo.

"...Ezingabonwanga liso, nezingaviwanga ndlebe, Nezingathanga qatha entliziyweni yomntu, Zizo uThixo awazilungisela abo bamthandayo." (1 Kwabase Korinte 2:9)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela bucala ixesha uze uthandazele ukuba uMzantsi Afrika unikele ingqalelo kuBukumkani.

PRAY4SA ARC
bottom of page