top of page
GIVE YOUR LIFE TO GOD WEB.jpg

Nikela ubomi bakho kuThixo

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Sixhomekeke kakhulu kuThixo nakwiLizwi lakhe. Siphila ngaYe, kwaye siphila ngaye. UThixo uyabuza ukuba sikulungele na ukushiya yonke into ngasemva kwaye sithathe elo nyathelo emanzini. Ngaba siza kunikela ingqalelo kuLowo wasisindisayo, owasithanda kuqala? Ngaba sikulungele ukuthatha isandla sakhe siye kwindawo esingayaziyo, singayazi into esilindeleyo?

“Nongawuthabathiyo umnqamlezo wakhe, alandele emva kwam, akandifanele mna. Lowo uwufumeneyo umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; nalowo uwulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam, uya kuwufumana. (UMateyu 10:38-39)

Thandaza Izwi

Xa sinikela ubomi bethu kuThixo, siyammema ebomini bethu nakwisizwe. Ukuzila ukutya kunye nomthandazo kuqhawula amaqhina kwaye kuvule inthanjiswa. Nazi ezinye iivesi ezinamandla ukulungelelanisa iintliziyo zethu neZulu.

 1. Bawo, enkosi, kuba abahluleli nokholo Kuye, ukubhalwa ngongeniso nangomsebenzi wabo. (Kwabase Efese 3:12)

 2.  Enkosi, Yesu, ngokuba usisindise, hayi ngenxa yezenzo zobulungisa esizenzileyo, kodwa ngenxa yenceba yakho. Wazihlambulula izono zethu, sazalwa ngobomi obutsha ngenxa ka Moya Oyingcwele, Wagalela uMoya phezu kwethu ngesisa. (KuTito 3:5-6)

 3. Nkosi, siyakoyika, siyakuthanda, kwaye sikhetha ukuhamba ngeendlela zakho. Sikukhonza ngako konke intliziyo yethu nomphefumlo wethu wonke. (IDuteronomi 10:12-13)

 4. Dala phakathi kwethu intliziyo ehlambulukileyo, uhlaziye umoya othe tye ngaphakathi kwethu, Nkosi. (INdumiso 51:10)

 5. Nkosi, sisusa intswela-bulungisa kude neentente zethu; ubomi kunye nesizwe. (UYobhi 22:23)

 6. Yesu, amehlo ethu ekhangele kuwe, wena owanyamezelayo umnqamlezo, ngoku uhleli ngasekunene kukaThixo itrone kaThixo. (Kuma Hebhere 12:2)

 7.  Nkosi, sithatha yonke into njengelahleko xa ithelekiswa nenyhweba exabisekileyo kunye nenzuzo enkulu yokwazi wena njengeNkosi yethu kwaye sikhula ngokunzulu nangokusondelana nawe. Ngenxa yaKho, siya kulahlekelwa yiyo yonke into, sikugqale njengeNkosi konke, sithatha yonke into njengelahleko xa i-SMS nenyhweba ekhala kunye nenzuzo enkulu yokwazi njengeNkosi kwaye sikhula ngokunzulu ngokusondelana nawe. Ngenxa yakho, siya kubonakaliswa njengeyo yonke into kwaye siyithathele ingqalelo, ukuze sikuzuze wena. (KwabaseFilipi 3:8)

 8. Yesu, sithandazela ukuba uMzantsi Afrika uhlale kuwe ukuze uhlale kwisizwe sethu. Kanye njengokuba kungekho sebe linokuvelisa isiqhamo ngokwalo ngaphandle kokuhlala emdiliyeni, ngokunjalo nohlanga lwethu alunakuthwala isiqhamo ngaphandle kokuba luhlala kuni. (UYohane 15:4)

 9. Ilizwi lakho lithi akukho mthi mhle uvelisa isiqhamo esibi, kananjalo akukho mthi mbi uvelisa isiqhamo esihle. Umthi ngamnye waziwa ngesiqhamo sawo. Sithandazela ukuba isizwe sethu saziwe ngeziqhamo ezihle. (ULuka 6:43-44)

 10. Nkosi, masihlwayele ngokobulungisa, sivune ngokwenceba nangenceba. Ngoku lixesha lokukufuna nokufuna ubabalo lwakho ude unise ubulungisa nesipho sakho sosindiso eMzantsi Afrika (UHoseya 10:12)

 11. Bawo, asiyi kuwulibala umthetho wakho neziyalezo zakho, kodwa iintliziyo zethu ziya kuyigcina imiyalelo yakho, kuba uya kongeza imihla emide neminyaka kubomi bethu. (IMizekeliso 3:1-2)

 12. Kuba sinazo ezi zithembiso zikhulu nezimangalisayo zesizwe zakowethu, siyazihlambulula kuyo yonke into engcolisa umzimba nomoya sibugqibelelisa ubungcwele bethu kuba sikoyika wena Nkosi. (2 KwabaseKorinte 7:1)

 13. Sincede, sibe ngcwele njengawe, Lowo wasibizayo, sahlulwe lihlabathi ngokuhlonela kwethu uThixo, nokukhalipha kwethu ngokokuziphatha. Kuba kubhaliwe kwathiwa, Masibe ngcwele, sibe ngcwele, ngokuba ungcwele wena, Nkosi.
  (1 KaPetros 1:15-16)

 14. Ngamana sonke, sibenobuso obubhenqwe isigqubuthelo, singabukhangela eLizwini likaThixo, njengokungathi kwasesipilini ubuqaqawuli beNkosi, siguqulwe ngoqhubeko sibengumfanekiso wakho, sisuka kwelinye inqanaba lozuko siye kwelinye, kuba oku kuvela kuMoya wakho oyiNgcwele. (2 KwabaseKorinte 3:18)

 15. Isizwe sakowethu siya kuzala kukwazi ubuqaqawuli bakho, Yehova, njengamanzi egubungele ulwandle.
  (UHabhakuki 2:14)

 16. Usibonisile, Nkosi yam, okulungileyo; Nceda uMzantsi Afrika wenze ngobulungisa, uthande inceba, uhambe ngokuzithoba phambi kwaKho. (UMika 6:8)

 17. Sigocagoce, Nkosi yam, Thixo, uzazi iintliziyo zethu; sivavanye, uzazi iingcinga-ngcinga zethu. Ubone ukuba kukho sikhubekiso na kuthi, usikhokhele kwindlela engunaphakade. (INdumiso 139:23-24)

 18. Enkosi, Bawo, njengokuba sisondela kuWe, uyakusondela kuthi. Sizihlambulula izandla zethu esonweni kwaye sizihlambulule iintliziyo zethu ekucingeni kabini. (EkaYakobi 4:8)

 19. Bawo, sicela ukuba uwungcwalise uMzantsi Afrika enyanisweni; Ilizwi lakho liyinyaniso. (UYohane 17:17)

 20. Yesu, sowuthwala umnqamlezo wethu, sikulandele, ngokuba lowo uwufumeneyo umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; nalowo uwulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yakho, wowufumana. (UMateyu 10:38-39)

Week 1

Iveki 1

1. Yiyeke

 

Sixhomekeke kakhulu kuThixo nakwiLizwi lakhe. Siphila ngaYe, kwaye siphila ngaye. UThixo uyabuza ukuba sikulungele na ukushiya yonke into ngasemva kwaye sithathe elo nyathelo emanzini. Ngaba siza kunikela ingqalelo kuLowo wasisindisayo, owasithanda kuqala? Ngaba sikulungele ukuthatha isandla sakhe siye kwindawo esingayaziyo, singayazi into esilindeleyo?

 

UYesu akaceli nto kuthi ukuba akakulungelanga kuzenzela yena. UYohane 3:16 uthi, “Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.”

 

“Nongawuthabathiyo umnqamlezo wakhe, alandele emva kwam, akandifanele mna. Lowo uwufumeneyo
umphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwo; nalowo uwulahlileyo umphefumlo wakhe ngenxa yam, uya kuwufumana." (UMateyu 10:38-39)

 

2. Ngasemva

 

 • UYesu wanikela ngobomi bakhe ukuze sifumane ubomi obungunaphakade. Kufuneka sikulungele ukuncama izinto ngenxa Yakhe.

 

 • Kufuneka sizibuze ukuba yintoni esibambelele kuyo ebomini bethu afuna siyiyeke.

 

THANDAZA: Nkosi, enkosi ngokusithanda kuqala. Izinto osicela ukuba sizincame lixabiso elincinci lokuhlawula oko usinike kona. Nceda usiphe amandla kunye nobabalo lokuyeka izinto ezisibambezelayo ekunikeleni ubomi bethu kuWe ngokupheleleyo. Ameni.

 

 

3. Ubomi “Obukhawulezayo”

Abantu abaninzi bacinga ukuba ukuzila ukutya kwakufanelekile kuphela kwiTestamente eNdala, kwaye akusafuneki ukuba sizile kwakhona. Kodwa iTestamente eNtsha ithi: “Xa nizila ukutya” (UMateyu 6:16). IBandla lokuqala lazila ukutya lathandaza; bebesazi ukuba akukho ndlela zimfutshane.

 

Xa abafundi badibana nenkwenkwe elinedimoni, abazange bakwazi ukulikhupha. UYesu wathi: “Olu hlobo aluphumi ngaphandle kokuthandaza nokuzila ukutya.” Kukho iindawo ezithile esinegunya kuzo, kodwa ezinye izinto zithabatha ukuthandaza nokuzila ukudla. Sizilela ukuhamba koMoya phezu koMzantsi Afrika. Siyazila ukuba uThixo asichukumise esi sizwe.

 

“Olu hlobo ke aluphumi, kungengako ukuthandaza nokuzila ukudla.” (UMateyu 17:21)

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele wonke umntu eMzantsi Afrika anikele ubomi bakhe kuThixo.

Week 2

Iveki 2

1. “Mna”

 

Kufuneka sife enyameni yethu (u“Ndi”) ukuze uKristu aphile ngathi. Xa sihamba kobo bomi, abantu baya kuyibona kwaye bayifune, kwaye ke kulula ukubakhokelela kuYesu. Kodwa ukuba sineentliziyo ezilukhuni, ezoyikekayo, ezingcolileyo, asibatsaleli kuYesu kuba ayibobomi bukaKrestu ababubonayo kuthi.

 

Ngaba akufanelekile ukuhlawula ixabiso? Ukwazi ukuba ngendlela yethu yobomi, sinokuyingenisa imiphefumlo kuBukumkani bukaThixo? UThixo unokusisebenzisa xa siyeka ukubeka kwindawo yokuqala ubomi bethu nentuthuzelo yethu.

 

"Ndibethelelwe emnqamlezweni noKristu; ayisendim ke odla ubomi, nguKristu ke oselesidla ubomi kum. Ubomi ke endibudlayo ngoku, ndisenyameni, ndibudlela ekukholweni kuNyana kaThixo, owandithandayo, wazinikela ngenxa yam." (KumaGalati 2:20)

 

2. Kufuneka Ufe

 

 • Sonke sinezinto ebomini bethu ekufuneka sizikhulule, kufuneka zife. Ukufa kubuntu bethu obudala akukho lula.

 

 • Zeziphi izinto kuhambo lwethu lokomoya angazoliswayo zizo uThixo? Kufuneka senze uludwe lwezinto kuhambo lwethu lokomoya ezingamkholisiyo uThixo kwanezo zibaluleke ngakumbi kuthi kunoThixo. Isenokuba sisimo sengqondo, imikhwa yesono, intlebendwane, inkani, ikratshi, uloyiko, unqulo-zithixo okanye lowo umthandayo.

 

THANDAZA: Nkosi, enkosi ngokufela izono zethu. Siyaguquka kwizinto esingafanga kuzo. Sincede sibulahle ubuntu bethu obudala ukuze ubomi bakho bukwazi ukutyhutyha ngathi ukuze ihlabathi libone. Ameni.

 

 

3. Ubomi “Obukhawulezayo”

 

UIsaya 58 usifundisa ukuba ukuzila ukutya kuyaphula idyokhwe. Ukuzila ukutya kwandisa ukuthanjiswa, okususa imithwalo enzima. Umntu akanakusinceda; nguThixo kuphela onako. Ukuzila ukutya kunye nomthandazo kusinika amandla okwazi ukuba uThixo unamandla angaphezu kwawemvelo Zonke Izinto-Zinokwenzeka-uThixo oguqula ubomi bethu. 

Ukuzila ukutya kuyasithoba kwaye kwenza indlela yokuba amandla kaThixo angene ebomini bethu. Asinawo amandla okuyenza kwindoda yethu yendalo. UMoya kaThixo uthatha indawo, kwaye uhambisa iintaba ebomini bethu xa sizila ukutya kwaye sithandaza.

 

"Kuba izixhobo zethu zemfazwe ayizizo ezenyama, kodwa ngaye uThixo zinamandla okudiliza iinqaba..."
(2 KwabaseKorinte 10:4)

 

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele wonke umntu eMzantsi Afrika anikele ubomi bakhe kuThixo.

Week 3

Iveki 3

1. Umyezo

 

Ngobabalo, sisindisiwe kwaye sahlukaniswa nehlabathi kunye nesono. Ngobabalo lwaKhe, similiselwe kubuntu beNkosi uYesu. Kuhlala kungobabalo, kungekhona ngemisebenzi. Ubabalo lusinika oko kuvuleka noThixo apho simvumela khona, kwaye usebenza kuthi. Siyigadi yaKhe.

 

Ngumyezo waKhe, ubizo lwaKhe, kunye nobomi baKhe. Singabakhe – umoya, umphefumlo nomzimba. SingaboKumkani weeKumkani kunye neNkosi yeeNkosi. Sinoxanduva lokugcina igadi icocekile kuba ufuna ukungena aze athethe nathi.

 

“Kuba singabasebenzi abangamadlelane (abakhuthazi, abasebenzi kunye) kunye noThixo; ningumyezo kaThixo, nesidiliya, nentsimi elinywa kuyo, sisakhiwo sika Thixo.” (1 KwabaseKorinte 3:9)

 

 ​

2. kaThixo

 

 • Ngaba sizijonga njengomyezo kaThixo?

 

 • Ngaba umyezo wethu uyathandeka kuThixo? Ngaba iyanyanyekelwa, kwaye ithwala iziqhamo ezininzi?

 

THANDAZA: Bawo wethu oseZulwini othandekayo, ubomi bethu bobakho. Sincede siphile ubomi obukholisa Wena. Asisaphili ukuze sithwale isiqhamo ngokwenzuzo yethu, kodwa sinikela ubomi bethu kuWe ukuze sivelise isiqhamo kuwe wedwa. Ameni.

 

 3. Ubomi “Obukhawulezayo”

 

Siya kuyibona imiphefumlo isindiswa ukuba sibuyela kuThixo sithi, “Nkosi, yintoni ebambezela intshukumo yoMoya kwesi sizwe? Sibonise apho kukho izithixo ebomini bethu. Sinebhongo phi ebomini bethu? Ngaba siyabagweba abanye? Nkosi, nceda wenze ngezi zinto.”

 

UMoses wayeyenye indoda eyahlangula uhlanga. UAbraham wayengomnye wabalamleli xa uThixo wayeza kutshabalalisa izixeko. Ukucenga kunamandla. UDaniyeli wathandaza waza wazila ukutya kangangeeveki ezintathu. Ukudibana kwakhe noThixo kwabangela ukuba isiphatha-zingelosi uMikayeli silwe nenkosana yasePersi nenkosana yaseGrisi. Wazithoba, wazohlwaya phambi koYehova; UDaniyeli wazivuma izono zakhe. UThixo ukhangela ooDaniyeli banamhlanje.

  

 “Akungabukroti, akungamandla, kodwa kungomoya wam, utsho uYehova wemikhosi." (UZekariya 4:6)

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele wonke umntu eMzantsi Afrika anikele ubomi bakhe kuThixo.

Week 4

Iveki 4

1. UThixo Ongcwele

 

Kuphela kukuzinikela rhoqo okunokuthi kucenge iNkosi ukuba ingene emyezweni waYo. Uya kungena xa kukho isiqhamo sokuMnelisa. Abantu abaninzi bafuna ubukho bukaThixo. Bafuna uThixo abe nabo yonke imihla, kodwa unguThixo ongcwele kwaye akayi kuhlala ekungcoleni. Masingazoyiki kwaye singakhathali kwaye sikhululeke kakhulu. SingabeNkosi!

 

Sifanele siphile ngendlela yokuba afune ukusityelela kwigadi Yakhe kwaye afumane into ayifunayo. Sifuna ukuba uThixo abe nobudlelane nathi, athethe nathi. Asinakukwazi ukuba sebusweni bakhe kodwa siphile njengosathana. Ayisebenzi ngaloo ndlela. UThixo unguThixo ongcwele.

 

"Inene, inene, ndithi kuni, Ukuba ukhozo lwengqolowa oluwe emhlabeni aluthanga lufe, lona luhlala lungabi nto; kodwa ukuba luthe lwafa, luthwala isiqhamo esininzi." (UYohane 12:24)

 

2. Intliziyo Engcwele

 

 • UThixo uyasithanda kwaye usibonisa ubabalo nenceba, kodwa sisenembopheleleko yokuphila ubomi obungcwele.

 

 • Ubabalo lungamandla asenza ukuba sibe ngcwele. Ayisosizathu sokuhlala uphila esonweni.

 

THANDAZA: Bawo osemazulwini othandekayo, ungcwele. Siyaguquka apho siye sakhululeka kakhulu ngezinto zenyama. Sihlambulule ukuze sibe yindawo engcwele kuwe. Ameni.

 

3. Ubomi “Obukhawulezayo”

 

Ukuzila ukutya kungobabalo. Asinako ukuqhayisa ngokuzila ukudla kwethu. Ukuba "senza" ukuzila, ngoko sithi. Xa sizila ukutya, siyazithoba phambi koThixo. Ukuzila ukutya kusilungelelanisa nokuthanda kukaThixo. Kufuneka kubekho ukwaphuka ekuzileni kwethu. Ukuzila ukutya akufuneki kuqhutywe ngokwakho. Kufuneka ukuba kukhokelwe nguMoya.

 

Bathandaza ke abaFarisi besithi, Thixo, ndiyabulela kuwe, ukuba andinjengabanye abantu, ngokuba ndizila ukudla kabini ngeveki. Xa sizila ukutya, asiqhayisi ngokuzila ukutya. Endaweni yoko, sithobekile kwaye sizicingela. Sijonge kuThixo kwaye simcele ukuba akhanyise ukukhanya kwakhe. Ukuzila kufuneka ibe lixesha lokugocagoca iintliziyo zethu kunye nenguquko. Yiloo nto kanye ekuthethwa ngayo ngokuzila ukutya.

 

“Ke wena, xa uzila ukudla, yithambise intloko yakho, ubuhlambe ubuso bakho; ukuze ungabonakali ebantwini
ukuba uzilile, ubonakale kuYihlo osemfihlekweni; aze uYihlo obona emfihlakalweni anibuyekeze ekuhleni.”
(UMateyu 6:17-18)

 

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele wonke umntu eMzantsi Afrika anikele ubomi bakhe kuThixo.

PRAY4SA ARC
bottom of page