top of page
LIGHT BEARERS WEB.jpg
_edited.png

ABAPHATHI BOKUKHANYA

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

IBhayibhile ithi sibizwe ukuba siphume ebumnyameni (1 KaPetros 2:9) ukuba sibe ngabathwali bokukha nya. Ukukhanya koyisa ubumnyama. Xa ilanga liphuma, akukho bumnyama bunokumelana nalo.

"Ukhanyiso ke olo lwakhanya ebumnyameni, basuka ubumnyama abuzange bukoyise ukukhanya kwalo, abakuqiqa, akwakuhlutha." (UYohane 1:5)

Thandaza Izwi

ILizwi likaThixo lisinika amandla phezu kotshaba nesono. Susa izixhobo zobumnyama ebomini bakho nakwisizwe ngokuthandaza iLizwi likaThixo yonke imihla.

 1. Makabongwe uYehova, iLiwa lethu, Oziqeqeshela imfazwe izandla zethu, Iminwe yethu emfazweni. (IiNdumiso 144:1)

 2. Enkosi Bawo ngokuba sisisizukulwana esinyuliweyo, ububingeleli basebukhosini, isizwe esingcwele, abantu bakho abakhethekileyo, ukuze sivakalise iindumiso zakho ngokuba usibizile ukuba siphume ebumnyameni, ungene ekukhanyeni kwakho okumangalisayo. (1 KaPetros 2:9)

 3. Ngokuba, yabonani, ubumnyama buwugubungele umhlaba, nesithokothoko siwugubungele izizwe; Kodwa wena, Nkosi, uya kuphakama phezu kwethu, bubonakale ubuqaqawuli bakho phezu kwethu nasesizweni sethu. (UIsaya 60:2)

 4. Xa utshaba lungena njengonogumbe kwisizwe sethu, enkosi, Nkosi, ukuba uMoya weNkosi uya kuyiphakamisa ibhanile nxamnye nayo. (UIsaya 59:19)

 5. Bawo siyakuhamba ekukhanyeni njengokuba wena usekukhanyeni sibe nobudlelwane omnye nomnye nangegazi likaYesu Krestu unyana wakho osihlambululayo kuso sonke isono. (1 UYohane 1:7)

 6. Nkosi, sambatha isimo sethu esitsha, esidalelwe ukufana noThixo, sibubulungisa ngenene, singcwele. (KwabaseEfese 4:24)

 7. Bawo waseZulwini, enkosi ngokuba usihlangule kulawulo lobumnyama kwaye wasifudusela kubukum kani boNyana wakho oyintanda. (KwabaseKolose 1:13)

 8. Enkosi, Yesu, ngokuba ubahluthe izixhobo zolawulo kunye namagunya omoya. Wabahlazisa ekuhleni ngokoyisa kwakho emnqamlezweni. (KwabaseKolose 2:15)

 9. Nkosi, siyakucela ukuba uvule amehlo abantu baseMzantsi Afrika ukuze babuye ebumnyameni, baye ekukhanyeni, basuke egunyeni likaSathana, beze kuThixo, bamkele uxolelo lwezono, nendawo phakathi kwabangcwalisiweyo ngokholo. kuwe. (IZenzo 26:18)

 10. Nkosi, sambatha sonke isikrweqe sikaThixo [isikrweqe uThixo asinikayo], ukuze sibe nako ukumisa nibuchase ubuqhinga boMtyholi. (KwabaseEfese 6:11)

 11. Enkosi, Yesu, ngokuba uze njengokhanyiso ehlabathini, ukuze bonke abakholwayo kuwe bangahlali ebumnyameni. (UYohane 12:46)

 12. Nkosi, usenze ukhanyiso lwezizwe zonke, ukuze sibonise abantu ehlabathini lonke indlela yokusindiswa. (IZenzo 13:47 )

 13. Bawo, asiyi kuba nabudlelwane nemisebenzi yobumnyama engenasiqhamo, kodwa sinokuyibhenca. (KwabaseEfese 5:11) 

 14. Enkosi, Nkosi, ngokuba uya kusihlangula kuwo wonke umsebenzi ongendawo, usilondolozele ubukumkani bakho basezulwini. (2 KuTimoti 4:18)

 15. Nkosi, siyabulela kuba usinike igunya lokunyathela phezu kweenyoka, noonomadudwane nawo onke amandla otshaba eMzantsi Afrika. (ULuka 10:19)

 16. Enkosi, Yesu, ngokuba ulukhanyiselo lwehlabathi. Thina sikulandelayo asisayi kuhamba ebumnyameni kodwa sibe nokhanyiso lobomi. (UYohane 8:12)

 17. Bawo, siya kukhanyisa phambi kwabantu, ukuze bayibone imisebenzi yethu emihle, bakuzukise. (UMateyu 5:16)

 18. Yehova, ukutyhileka kwamazwi akho kuyakhanyisa; Linika ukuqonda kwabalulamileyo. (IiNdumiso 119:130)

 19. Enkosi, Bawo, ngokuba singabantwana bokukhanya nemini; asingabobumnyama nasebusuku. (1 KwabaseTesalonika 5:5)

 20. Nkosi, ndiyabulela kuba abantu besizwe sethu abahamba ebumnyameni baya kubona ukukhanya okukhulu. Abo bahlala kwilizwe elimnyama nasethunzini lokufa, ukukhanya kuya kubakhanyisela. (UIsaya 9:2)

 21. Nkosi yam, sasifudula sibubumnyama, ke ngoku sikukukhanya, siseNkosini nje; Siya kuhamba ngokwabantwana bokukhanya. (KwabaseEfese 5:8)

 22. Bawo, enkosi ngokuba usixhobise ngamandla edabini, nokuba woyisile abo basukela phezulu kuthi. (IiNdumiso 18:39)

Week 1

Iveki 1

1. XA KUCIMA IZIBANE

 

Imozulu yehlabathi ayihambelani nemeko yokomoya yabantu bakaThixo. UHagayi 2:6-8, uThixo uthi, “Ndiya kunyikimisa izulu nehlabathi, ulwandle nomhlaba owomileyo; kwaye ndiya kuzinyikimisa zonke iintlanga,” kodwa kwangaxeshanye, Uthi, “ndiya kuyizalisa le tempile ngobuqaqawuli…Isilivere yeyam, negolide yeyam.” Xa uThixo esiqhubela kwikamva nakwinjongo yethu, kunamandla angaphezu kwawemvelo kwaye anxulumananga nemozulu yehlabathi.

 

Xa izibane zicima ehlabathini, izibane ziya kukhanyiselwa abantu bakaThixo abaneoli ezibaneni zabo (UMateyu 25:1-13). UThixo wasebenzisa uMoses ukuba akhulule kwaye alungiselele abantu bakhe ngexesha lobumnyama.

 

“Akuyi kuma mntu phambi kwakho, yonke imihla yokudla kwakho ubomi; njengoko ndandinoMo ses, ndoba nawe; andiyi kukuyekela, andiyi kukushiya.” (UYoshuwa 1:5)

 

 

2. UBIZIWE NGAPHANDLE KWASEBUMNYAMENI

 

 • Sibizwe ukuba siphume ebumnyameni siye ekukhanyeni (1 Eka Petros 2:9). IBhayibhile ithi, “Le nto ikhoyo Okuzelwe yinyama kuyinyama, nokuzelwe nguMoya kungumoya” UYohane 3:6.

 

 • Xa sifile kwizinto zenyama (KwabaseKolose 3:5), uYesu unokusithabathela phezulu kwiindawo zasezulwini apho sijonga izinto ngokwembono yakhe.

 

THANDAZA: Nkosi, enkosi ngokusisindisa wasikhupha ebumnyameni. Siyazi ukuba unathi, kwaye akuyi kusishiya. Ameni.

 

3. SUSA IZIXHOBO ZOBUMNYAMA

 

Sikhethelwe eli xesha. Mhlawumbi uziva uxhalabile xa ubona imfazwe, ukuwohloka kwezoqoqosho neentlekele zemvelo, kodwa ngaphambi kokusekwa komhlaba, uThixo wakubizela ixesha elifana neli. Ukuxhobisile ukuba umelane nayo. Kanye njengokuba uThixo wayenoYoshuwa, umoyisi wamaSirayeli, Unathi ukutyhalela ngasemva emasangweni esihogo.

 

"Kanti ke, kwezi zinto zonke sisuka soyise sigqithisele, sigqithisele nokuphumelela ngalo owasithan dayo [kangangokuba wasifela]." (KwabaseRoma 8:37)


 

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Bekela bucala ixesha kwaye uthandaze ukuba uThixo akhulule ubumnyama eMzantsi Afrika.

Week 2

Iveki 2

1. ABAPHATHI BOKUKHANYA

 

IBhayibhile ithi sibizwe ukuba siphume ebumnyameni (1 KaPetros 2:9) ukuba sibe ngabathwali bokukha nya. Ukukhanya koyisa ubumnyama. Xa ilanga liphuma, akukho bumnyama bunokumelana nalo.

 

UDaniyeli wayengqonge abo bakubugcisa bobumnyama umz. abenzi bemilingo, oosiyazi, noosiyazi, noko akadyojwanga ngabo. Ngokufanayo, bobabini uMoses noYosefu babenobudlelwane nabo kwinkundla kaFaro, kodwa bahlala benyulu. UThixo wamkhusela uEstere kwinkqubo yamarhamncwa waza wamsebenzisa ukuze ahlangule uhlanga. UAbraham wanyulwa waza wathanjiswa kwisizukulwana esingendawo.

 

Sibizelwe ukuba sibe ngabathwali bokukhanya eMzantsi Afrika.

 

"Ukhanyiso ke olo lwakhanya ebumnyameni, basuka ubumnyama abuzange bukoyise ukukhanya kwalo, abakuqiqa, akwakuhlutha." (UYohane 1:5)

 

 

2. UMOYA OWAHLUKILEYO

 

 • La makhwenkwe amathathu angamaHebhere ayesaziwa kuba ayenomoya owahlukileyo. Waziwa njani? Ngaba ufana nehlabathi, okanye ngaba uphume phakathi kwabo?

 

 • ILizwi likaThixo lithi, “Unabudlelane buni na okholwayo nongakholwayo?” (2 KwabaseKorinte 6:14). Njengamakholwa, asimele sibe nenxaxheba kwiincoko ezingahloneli Thixo okanye sithethe kakubi ngoMzantsi Afrika.

 

THANDAZA: Bawo sicela ukuba ukukhanya kwakho kusikhanyisele isizwe sethu. Sincede sibe ngabathwali bokukhanya naphi na apho siya khona. Ameni.

 

 

3. SUSA IZIXHOBO ZOBUMNYAMA

 

Uninzi lwabantu bakaThixo luhamba ebumnyameni yaye ludimazekile kuhambo lwabo lobuKristu. Kufuneka sazi ubuni bethu njengoonozakuzaku bokuKhanya kunye nendlela entsha nengcono. Sino moya owahlukileyo wehlabathi kuba uThixo usinike intliziyo nomoya omtsha. Kwaye nangona sihamba kwiimbandezelo, siyamazi uMoya oyiNgcwele kunye namandla ovuko.

 

"Ke nina nisisizukulwana esinyuliweyo, isibingeleli esibukumkani, uhlanga olungcwele, abantu bakhe abakhethekileyo, ukuze nivakalise isidima salowo wanibizayo ukuba niphume ebumnyameni, ningene ekukhanyeni kwakhe okungummangaliso." (1 kaPetros 2:9)


4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Bekela bucala ixesha kwaye uthandaze ukuba uThixo akhulule ubumnyama eMzantsi Afrika.

Week 3

Iveki 3

1. ABANTU BOKUKHANYA

 

Ebhayibhileni, iinjengele ezinkulu zikaThixo zahlulwa njengamadoda nabafazi boMoya. Xa amaBhabhiloni amxelela ukumkani wawo ngoDaniyeli, athi: Kukho indoda ebukumkanini bakho onoMoya woThixo oyiNgcwele. Kwaye ngemihla kayihlo kwafunyanwa kuye ukukhanya nokuqiqa nobulumko, njen gobulumko bothixo...” UDaniyeli 5:1. Babenokubona ukuKhanya kuDaniyeli.

 

"UDaniyeli wayenayo yonke loo nto kuMnqophiso oMdala, khawufane ucinge ukuba siyintoni na kuMn qophiso oMtsha? Singabantu bakaThixo abaphila ekuKhanyeni, sifumana izithembiso zaKhe kwaye silawula iziqalekiso ezisingqongileyo." (IDuteronomi isahluko 28).

 

2. ABANTU BOMOYA

 

 • Sisuka ekuKhanyeni, ngoko iinkqubo zethu zokucinga kunye nezenzo kufuneka zivele kwiYerusalem yaseZulwini, intliziyo kaThixo, engaphaya kweli hlabathi.

 

 • Xa sifuna uBukumkani, siya kubona imimangaliso, imiqondiso, nezimanga zisenzeka (Mateyu 6:33). Kwaye uThixo uya kubukhanyisela ubomi bethu, kwaye abantu baya kuqaphela ukuba kukho into eyahlukileyo ngathi.

 

THANDAZA: Nkosi, enkosi ngomnqophiso omtsha kunye nesipho soMoya wakho oyiNgcwele. Sincede sihambe ngobulumko nokuqonda kwakho kuba unezisombululo zamandla angaphezu kwendalo kwisizwe sethu. Ameni.

 

3. SUSA IZIKHALI ZOBUMNYAMA

 

UElisha wathi kumkhonzi wakhe, “Musa ukoyika; ngokuba baninzi abangakuthi, ngaphezu kwabangakubo.” 2 YooKumkani 6:16. Njengabantu boKhanya, sinokubona into abanye abangayiboniyo. Ukuba siqwalasela isiphithiphithi saseMzantsi Afrika kunye nehlabathi kunye nento eyenziwa lutshaba, asijongi kuYesu. Kodwa xa amehlo ethu ekuYe, kwaye silazi iLizwi laKhe, amandla kunye nobukho, Uya kujongana nalo lonke utshaba.

 

"Wathandaza UElisha, wathi: “Nkosi, kha uvule amehlo akhe, abone.” Wawavula uYehova amehlo omfana, wabona nantso intaba izele ngamahashe neenqwelo zokulwa zomlilo, zimjikelezile uElisha." (2 YooKumkani 6:17)

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Bekela bucala ixesha kwaye uthandaze ukuba uThixo akhulule ubumnyama eMzantsi Afrika.

Week 4

Iveki 4

1. PHEZU KOBUMNYAMA

 

IBhayibhile ithi kuya kubakho abantu abanophawu lotshaba (Isityhilelo 13:16) kodwa nabo baphawulwe yiNkosi (IsiTyhilelo 7:3). Abantu abaphawulwe ngusathana banendalo yakhe, kodwa abo baphawulwe nguThixo baya kuba nendalo kaThixo noMoya wakhe oyiNgcwele kubo. Kufuneka sihambe kubomi boMoya obungaphezu kwabo bonke ubumnyama.

 

Ngelixa abantu bekwi-negativity kunye noloyiko malunga noMzantsi Afrika, sihamba ngokholo kuKristu kwaye sinxibelelana noBawo. Singabantu bomoya, abomelezwe buzuko noloyiso lukaThixo. UThixo uzibonakalisa kuthi nangathi ngenxa yokuba simthanda.

 

"Phulaphulani ngenyameko: Ndininike igunya [eninalo ngoku] lokunyathela phezu kweenyoka noonomadudwane, naphezu kwawo onke amandla alo utshaba (uSathana); kananjalo akukho nto iya kukwenzakalisa". (ULuka 10:19)

 

2. UBOMI OBUNGCONO

 

 • Njengabantu boKhanya, kufuneka sihlale sinxibelelene namandla kaThixo ngokuhamba kwindalo yakhe kwaye siphila kuMoya yonke imihla-kungekhona ngeeCawe kuphela.

 

 • Ukwamkela ubume bukaThixo yinkqubo ekufuneka singayixhathisi. Kubalulekile ukuba sizinikele kuMoya oyiNgcwele kwaye sivumele iLizwi likaThixo lisitshintshe. UYesu wasinika ubomi obungcono ukuze asisuse esonweni. Kuye, sinamandla phezu koloyiko, ukungabi nathemba, ukuxhalaba, izifo, njl.

 

THANDAZA: Bawo, siyaguquka kuko konke ukuthandabuza noloyiko. Ukuba ungakuthi, ngubani na ongasichasayo? Sihamba ngegunya kunye nokhuseleko esinalo kwimvelo ekuKristu. Ameni.

 

3. SUSA IZIXHOBO ZOBUMNYAMA

 

Xa sithandaza kuMoya oyiNgcwele, uyasomeleza, usizalisa ngozuko, kwaye uhlaziya ukholo lwethu. Ubumnyama abunakulucima ukukhanya nomlilo uThixo awubekayo kuthi. Singaphila koko kuKhanya yonke imihla—sinobulungisa, uxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele—ulawula ngegunya elivela kwiindawo zasezulwini.

 

“Ke nina, zintanda, zakheni elukholweni lwenu olungcwele kanye, nithandaza nikuMoya oyiNgcwele.” (EkaYuda 1:20)

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Bekela bucala ixesha kwaye uthandaze ukuba uThixo akhulule ubumnyama eMzantsi Afrika..

 

Week 5

Iveki 5

1. IZITSHIXO EZINGAPHEZULU KWENDALO

 

UThixo usinika izitshixo zobulumko kunye nesityhilelo ukuze sikhulule ubumnyama, oko kukuthi ingqiqo, ukuqonda kunye nokuqonda. Ibhombu yenyukliya emiselwe ukutshabalalisa into ekujoliswe kuyo inokohluthwa ngesitshixo. Ngokunjalo, sibhukuqa izicwangciso ezitshabalalisayo zobumnyama ngezitshixo zikaThixo zamandla angaphezu kwendalo.

 

Xa sisusa ubumnyama phezu koMzantsi Afrika, ukuKhanya kuyakugqobhoza, kwaye ke siya kubona ubuqaqawuli bukaThixo, usindiso, ukuphilisa kunye nokukhulula amandla esizweni.

 

"Ngokuba umzamo wethu asingowokuzamana negazi nenyama [osilwa kuphela nabachasi bokwenyama]; ngowokuzamana nazo izilawuli, nawo amagunya, nayo imikhosi yobumnyama balo eli phakade [langoku], nayo imikhosi yomoya abakhohlakeleyo kwezasezulwini iindawo." (KwabaseEfese 6:12)

 

2. UKUHAMBA EBUMNYAMENI

 

 • Ngenxa yokuba uPawulos weza ebubuthathaka nakuloyiko, engazi nto ngaphandle koYesu ebethelelwe emnqamlezweni, wayenako ukuwabonakalisa amandla kaThixo. (1 Kwabasekorinte 2:1-4)

 

 • Xa sizincama kwaye samkele umsebenzi woMnqamlezo, ukuKhanya kugqobhoza ikhuselo lobum nyama, kwaye sifumana imbonakaliso yoMoya.

 

THANDAZA: Thixo Bawo xa sibuthathaka wena womelele. Enkosi ngamandla akho kunye nezitshixo zokukhulula zonke iintlobo zobumnyama eMzantsi Afrika. Ameni.

 

3. SUSA IZIXHOBO ZOBUMNYAMA

 

KwiZenzo 16, uPawulos noSilas bavalelwa entolongweni begwetyelwe ukufa. Babesebumnyameni. Bazoyisa njani iimeko zabo? Bathandaza yaye bedumisa. Baziphakamisa izandla zabo, baqubuda, bambeka uYehova.

 

Qhubeka uthandazela uMzantsi Afrika ngengqondo ephumeleleyo kunye nengqondo yezulu, kwaye ulungele uzuko lukaThixo.

 

"Waguqula ukulila kwam, kwaba kukuqamba; Wandikhulula ezirhwexayo, wandibhinqisa uvuyo, Ukuze ukucule umphefumlo wam ukudumisa, ungathi cwaka. Yehova, Thixo wam, ndiya kubulela kuwe ngonaphakade." (IiNdumiso 30:11-12)

 

 

4. THANDAZELA UMZANTSI AFRIKA

 

Bekela bucala ixesha kwaye uthandaze ukuba uThixo akhulule ubumnyama eMzantsi Afrika.

PRAY4SA ARC
bottom of page