top of page
LOVE TO PRAY.jpg

Thanda Ukuthandaza

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Wanga uThixo angasipha isipho esikhulu somoya othethelelayo, umoya wokuthandaza nokukhunga, umoya othanda uThixo nothanda abantu.

“Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.” UYohane 3:16

Thandaza Izwi

Xa sihamba eluthandweni, sizalisekisa omnye wemithetho emikhulu. Masithandazele ukuba uMzantsi Afrika uhambe eluthandweni kwaye ube ngumzekelo kwizizwe ezininzi. Nazi iivesi zeBhayibhile ezinokusinceda sithandaze.

 1. Nkosi, xa sithandana kungenxa yokuba uhlala kuthi. (1 UYohane 4:12)

 2. Siyakuthanda, ngokuba wasithanda kuqala. (1 UYohane 4:19)

 3. Enkosi ngokuba uthando lwakho luthululwe ezintliziyweni zethu ngoMoya wakho oyiNgcwele. (Kwabase Roma 5:5)

 4. Similiselwe kwaye similiselwe kuthando lwaKho. (Kwabase Efese 3:17)

 5. Siyabulela, Nkosi, ngokusinika umoya wamandla, UTHANDO, nengqondo ephilileyo. (2 UTimoti 1:7)

 6. Namhlanje, sinxiba uthando lwaKho, olubopha yonke into ngemvisiswano egqibeleleyo. (Kwabase Kolose 3:14)

 7. Nkosi, sincede sizithande iintshaba zethu, sibathandazele abo basitshutshisayo. (UMateyu 5:44)

 8. Nkosi, sithandazela ukuba konke esikwenzayo sikwenze ngomoya wothando. (1 Kwabase Korinte 16:14)

 9. Sizalise ngothando lwakho, ukuze sibe nothando olungagungqiyo omnye komnye, kuba uthando lugubungela inkitha yezono. (1 kaPetros 4:8)

 10. Nkosi, sincede sikhule siphuphuma uthando omnye komnye nakubo bonke. (1 kwabase Tesalonika 3:12)

 11. Sincede, Nkosi sizekelise ekuhambeni kwethu ngothando nabanye. (Kwabase Efese 5:1)

 12. Ngamana uthando lwethu ngabanye lungalunga. (Kwabase Roma 12:9)

 13. Nkosi, sincede sibonakalise uthando lwakho ngokuba nomonde nobubele. (1 Kwabasekorinte 13:4) 

 14. Sincede sithande abanye njengoko usithandile wena. (UYohane 15:12)

 15. Nkosi, banga abantu babone ukuba singabafundi bakho ngenxa yothando esinalo omnye komnye. (UYohane 13:35)

 16. Thixo, wena uluthando. Sincede sibonakalise ukuba siyakwazi ngenxa yothando lwethu. (1 UYohane 4:8)

 17. Enkosi Bawo ngokusithanda kangangokuba wancama uNyana wakho ukuze sisindiswe. (UYohane 3:16)

 18. Ndiyabulela, Nkosi, ukuba akukho nto inokusahlula eluthandweni lwakho olukuKristu Yesu. (Kwabase Roma 8:38-39)

Week 1

Iveki 1

1. Uthando Luyapha

 

Uthixo Luthando. Akanakuzingca; Ubume bakhe kukupha. Wasinika uYesu. Isono salihlutha ihlabathi uthando; lwenza umntu azicingele yedwa. Ukuzingca akunathando; kuyatyhola. Mhla uAdam no Efa bonayo, banikela ingqalelo kwiziqu zabo. Babezazi ukuba bonile bakubona ukuba bahamba ze. Kunokuba basivume isono sabo, bazama ukubeka ityala.

 

UYesu weza emhlabeni waza wabonisa uluntu ukuba luyintoni na uthando. Waphila ubomi bokuthanda iintshaba zakhe waza wafa ukufa kothando. Wahamba eluthandweni, kwaye xa wayehamba, Wasinika uMoya kuye—uMoya wothando. UYesu wathi: “Njengoko ndinithandile , nani nimele nithandane.”

“Ngayo le nto baya kwazi bonke, ukuba ningabafundi bam, ukuba nithe nathandana.” UYohane 13:35

 

2. Umoya Wothando

 

 • Xa sifumana uMoya woThando-ingqondo, intliziyo, kunye nendalo kaThixo-sibona imimangaliso esingqongileyo. Akuyi kufuneka sikhangele imimangaliso.

 

 • Funa uMoya wothando, kwaye abanye baya kulandela. Kufuneka sizibophelele ekuchitheni ixesha noThixo yonke imihla kwaye sifune uBukumkani bakhe bothando, uxolo nobulungisa.

 

THANDAZA: Nkosi, sizalise ngokutsha ngothando lwakho. Sincede sithande njengokuba usenza. Amen.

 

3. Thanda Ukuthandaza

 

Xa ingumkhwa ukulinda iNkosi yonke imihla, Yena esigcwalisa, sithatha ubukho bakhe kunye nathi naphi na apho siya khona. Ubukho bakhe, laa Moya woThando phakathi kwethu, buya kubatshintsha abantu abasingqongileyo. Ngawo amandla esiwafunayo. Amandla othando angaphezulu kokuthandazela iindlebe ukuba zive namehlo abone. IBhayibhile ithi ukuba asinalo uthando, asinanto. Nokuba sinikela ngemizimba yethu ukuba itshiswe okanye sibe nalo lonke ukholo lwehlabathi, oko akuthethi nto ngaphandle kothando lwakhe.

“Nokuba ndithetha ngeelwimi zabantu nezezithunywa zezulu, uthando ke ndingenalo, ndisuke ndaba yixina ehlokomayo, necangci elikhenkcezayo.” Eyoku-1 kwabaseKorinte 13:1

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

Beka ixesha bucala uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ahambe ngothando

Week 2

Iveki 2

1. UThixo uluthando

 

Sabhaptizwa ngoMoya oyiNgcwele, uMoya wothando. UnguMoya kaYesu osebenza kuthi. UnguMoya kaThixo. Uthixo Luthando. UMoya oyiNgcwele sisimilo sikaThixo—nto leyo eluthando.

 

ILizwi sisikhanyiso esisezintliziyweni zethu esivavanya iingcinga zethu. UYesu, iLizwi, kunye noMoya oyiNgcwele, bagocagoca iintliziyo zethu kwaye bavavanye yonke into esiyenzayo ukubona ukuba yenziwa ngothando. Kufuneka yonke imihla sifune ukuzaliswa nguMoya oyiNgcwele, uMoya wothando. Kukhona sinoMoya oyiNgcwele, kokukhona siya sithandeka ngakumbi.

 

“...uthando lukaThixo luthululelwe ezintliziyweni zethu ngoMoya oyiNgcwele esamnikwayo.” KwabaseRoma 5:5

 

 

2. Hambani Eluthandweni

 

 • Xa sihamba eluthandweni, ngokuzenzekelayo sihamba ngoMoya.

 

 • Abantu abaninzi banikela’ ingqalelo kwizinto abazithethayo nakwindlela abazenza ngayo izinto, kodwa iintliziyo zabo zichasene noko bakuthethayo nakwenzayo. Kufuneka sicele uThixo ukuba azigocagoce iintliziyo zethu kwaye asibonise apho iintliziyo zethu kunye nezenzo zethu zingahambelani, apho singangqinelani nentando yakhe. 

 

THANDAZA: Nkosi, zigocagoce iintliziyo zethu, usibonise apho kufuneka sihambe khona eluthandweni. Zalisa isizwe sethu ngothando lwaKho. Amen.

 

 

3. Thanda Ukuthandaza

 

Akazange angene egumbini letrone, ephosa ubunzima bakhe, exelela ukumkani ukuba makenze ntoni. UEstere wahamba esoyika yaye engcangcazela, ethembele ngothando lukakumkani ngaye. Kwakufuneka amthembe. Ngokufanayo, ngomoya wokuthobeka, sisondela kwitrone kaThixo, sithandazelisa nabanye.

 

Asiphosi ubunzima bethu ngokuwangawangisa ngomnwe ebantwini okanye kuThixo, simxelela indlela yokujongana nabo. Hayi, sithandazela abantu ngoncedo loMoya woThando, uMoya oyiNgcwele. UMoya woThando uthethelela abantu kunye nabo sibathandayo ngokwahlukileyo kunokuba besiya kwenza. Ngokukwanjalo ke noMoya uyasixhasa ekusweleni kwethu amandla.

 

“Kuba esingakuthandazelayo ngokoko simelwe kukuthandaza ngako, asikwazi; uthi ke uMoya ngokwakhe asithethelele ngezincwino ezingathethekiyo.” KwabaseRoma 8:26

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuba uMzantsi Afrika uhambe eluthandweni.

Week 3

Iveki 3

1. Khetha Ukuthanda

 

Sikhetha ukuhamba eluthandweni kuba sikhethe ubukho bukaThixo. Xa sichitha ixesha phambi koThixo, usigcwalisa ngamandla nothando lwakhe, kwaye sithatha ubukho bakhe naphi na apho sihamba khona. UYesu ungumzekelo wethu wokuhamba eluthandweni.

 

Naphi na apho uYesu wayesiya khona, wayechukumisa ubomi babantu ngenxa yokuba wayesemandleni kaThixo, yaye amandla kaThixo ayekuye. Wayesebusweni bukaThixo, kwaye ubukho bukaThixo babukuYe. Wayeseluthandweni lukaThixo, lwaye uthando lukaThixo lwalukuye. Waye eluvuyweni lweNkosi, yaye uvuyo lweNkosi lwalukuye. Wayeselukholweni lukaThixo, kwaye ukholo lukaThixo lwalukuYe.

 

"UYesu waseNazarete, ukuba wathini na uThixo wamthambisa ngoMoya oyiNgcwele, nangamandla; ngokuba uThixo ubenaye." IZenzo 10:38

 

 

2. Ukuthanda uThixo

 

 • Ibhayibhile ithi sahlulelwe kuMoya oyiNgcwele noThixo, kwaye isiqhamo soMoya luthando. Ukuthanda uThixo yeyona ndlela ibalaseleyo yokufunda ukuthanda. Ingaba simthanda ngokwaneleyo ukuba simlinde ukuba asigcwalise ngaYe, ngothando lwakhe?

 

 • Wanga uThixo angasinceda yonke imihla ukuba silindele kuye ngokuzolileyo—kungekhona kuthi, kodwa abanye. Kufuneka simcele ukuba asibonise iindawo ebomini bethu apho uthando lwethu luye lwabanda.

 

THANDAZA: Nkosi, sincede siqonde ukuphakama nobunzulu bothando lwakho kuthi nakwabanye. Amen.

 

 

3. Thanda Ukuthandaza

 

UYesu wafa ukuze abantu bafumane ubomi obungunaphakade. Sinomsebenzi emhlabeni wokukhokelela abantu eNkosini nokubathanda. Xa umphefumlo usindiswa, ayisithi thina senza umsebenzi. NguMoya oyiNgcwele; ongamandla kaThixo. Wanga uThixo angasipha isipho esikhulu somoya othethelelayo, umoya wokuthandaza nokukhunga, umoya othanda uThixo nothanda abantu.

 

“Kuba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, ude wancama uNyana wakhe okuphela kwamzeleyo, ukuze bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade.” UYohane 3:16

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele ukuba uMzantsi Afrika uhambe eluthandweni.

Week 4

Iveki 4

 1. Umiliselwe Eluthandweni

 

IBhayibhile isifundisa ukuba similiselwe eluthandweni. Xa similiselwe ngokunzulu kuKristu Yesu, ubomi bethu bobakhe. Asisenabo ubuntu bethu; sinobuntu bukaYesu. Iingcinga zakhe. Ingqondo yakhe. Iimvakalelo zakhe.

 

Similiselwe eluthandweni, singumthi osoloko uluhlaza. Sizinze nzulu kuYesu, siya kuma kwiinkqwithela kwaye simelane nawo onke amaxesha kunye neemeko kuba ubomi bethu bobakhe.

 

“Ukuze uKristu ahlale ezintliziyweni zenu ngalo ukholo lwenu. Kwaye ngamana nina, nimiliselwe [nzulu] kwaye nisekelwe [ngokukhuselekileyo] eluthandweni…” Kwabase-Efese 3:17

 

2. Ezaliswe luthando

 •  IBhayibhile ithi umthi olungileyo awunakuvelisa isiqhamo esibi. Ihlabathi liya kusazi ngeziqhamo zethu.

 

 • Ngaba uthando noxolo zibalaselisa kuzo zonke iimeko? Xa kusenzeka into embi, ngaba siba seluxolweni okanye siyaphakuzela njengabanye abantu? Ukuba kukho iindaba ezimbi okanye umntu othile uphethwe kakubi, ngaba siyangenelela ekuhlebeni?

 

THANDAZA: Nkosi, ndicela usincede sithwale isiqhamo esihambelana nobomi obuzaliswe luthando lwaKho. Ameni.

 

3. Ukuthanda Ukuthandaza

 

Umthandazo awungombandela wokuzikhethela; ngumyalelo ofunekayo ovela kuThixo. Utshaba lufuna ukutshabalalisa yonke into kaThixo. Kukho umoya womchasi-Kristu ehlabathini. Iinkonzo zobuxoki zifuna ukuthabathel’ iintambo. Sinamandla. Sinegunya. Sikwanoxanduva lokuba yindlu yomthandazo. Sibizelwe ukuba ngamatye aphilileyo—indlu yokomoya. Loo ndlu yokomoya yindlu yomthandazo. "Wathi kubo, Isibhalo sithi, Indlu yam iya kubizwa ngokuba yindlu yokuthandaza; ke nina niyenze umqolomba wezihange." UMateyu 21:13

 

“…nani, njengamatye aphilileyo, yakhekani nibe yindlu yomoya, isibingeleli esingcwele sokunyusa izibingelelo ezamkelekileyo kuye uThixo ngo Yesu Kristu." 1 kaPetros 2:5

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele ukuba uMzantsi Afrika uhambe eluthandweni.

Week 5

Iveki 5

1. Uthando ngamaxesha onke

 

Umzuzu ngamnye uThixo asinika wona ubalulekile. Ibalulekile into esiyenzayo, into esiyicingayo, indlela esilichitha ngayo ixesha lethu nendlela esibaphatha ngayo abantu. Ibalulekile into yokuba lingakanani na iLizwi esinalo ngaphakathi kuthi. Kwakukho iintombi ezilishumi, ezintlanu ezizizilumko, ezintlanu ziziziyatha. Iintombi eziziingqondi zazalisa ngeLizwi nangomthandazo. Babebathanda abantu, benceda abantu, yaye babecingisise kusengaphambili. Bavumela uMoya oyiNgcwele ukuba asebenze ezintliziyweni zabo, ukuba ahlambulule iintliziyo zabo nemiphefumlo yabo.

 

“Ngoko ubukumkani bamazulu buya kufana neentombi ezilishumi, ezathabathayo izibane zazo, zaya kumkhawulela umyeni. Ezintlanu ke kuzo zaye zizingqondi, ezintlanu ziziyatha. Iziyatha zona zange ziphathe oli  kwizibane zazo." UMateyu 25:1-4

 

2. Hlala Unothando

 

 • Iintliziyo zethu zifanele zisekelwe kuthando olumsulwa, olunyulu, olungadyobhekiyo.

 

 • Kufuneka sihambe eluthandweni lukaYesu yonke imihla. Kuhambo lwethu, siya kuva ubuhlungu kunye nokungcatshwa. Yindlela kaSathana yokuzama ukonakalisa iintliziyo zethu. Kufuneka sicele iNkosi isibonise ukuba kukho nabani na ekufuneka simxolele size sibathandazele abo bantu.

 

THANDAZA: Nkosi, sincede sibe nobulumko kubudlelwane bethu. Nceda usibonise apho kufuneka sixolele khona. Amen.

 

3. Ukuthanda Ukuthandaza

 

Ukuba sifuna ukuthandaza ngamandla kwaye sifuna ukuba uThixo athulule uMoya wakhe ngamandla, kufuneka sinqophise noThixo. Sinikela ubomi bethu kuThixo kwaye singene kumnqophiso apho sithembisa ukuthanda ngothando lwasezulwini. “Thixo, siya kubathanda abazalwana noodade wethu njengoko Wasiyalelayo ukuba sibathande abamelwane bethu.” Imalunga nokuba ngabakhonzi bothando.

"...okanye noNyana woMntu engezanga kulungiselelwa; weza kulungiselela abanye nokuncama ubomi bakhe bube yintlawulelo yokukhulula abaninzi." UMateyu 20:28

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele ukuba uMzantsi Afrika uhambe eluthandweni.

PRAY4SA ARC
bottom of page