top of page
_edited.png
PRESS PRAY.jpg

Cofa "Thandaza"

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Umthandazo uyalitshintsha ihlabathi. Umthandazo othembekileyo ngowona mthombo ubalaseleyo ehlabathini. UThixo ufuna ukuguqula iintlanga. Ukhangela abantu abathandaza ngokungaguqukiyo abalangazelela ukubona intshukumo yoMoya wakhe. Oorhulumente bafuna iimpendulo.Onokamva baqikelela oko kuzayo. Ihlabathi lidinga iCawe ethandaza ngokumanyeneyo, kuba kungomthandazo kuphela apho sibona amandla kaThixo.

 

“Ke bona ubulumko baphezulu ukuqala bunyulu, buze bube boboxolo; buyancendezela, buthozame kakuhle, buzele yinceba neziqhamo ezilungileyo, abunankani, abunaluhanahaniso." EYakobi 3:17

Thandaza Izwi

UYesu yi Nkosi yo Xolo. Sidinga uxolo lwakhe ukuze lulawule eMzantsi Afrika. Nazi iivesi zeBhayibhile ezimbalwa eziya kusinceda sithandaze:

 1. Nkosi, ndiyabulela kuba uya kubomeleza abantu bakho, ubasikelele ngoxolo. (IINdumiso 29:11)

 2. Nkosi, asiyi kuxhalela nto, kodwa kuyo yonke imeko, masiziseni kuwe izicelo zethu, ngomthandazo nezibongozo, sinombulelo. Lwaye ke uxolo lwakho, olugqithisele kuko konke ukuqonda, uzigcine iintliziyo zethu neengqiqo zethu kuKristu Yesu. (Kwabase Filipi 4:6-7)

 3. Nkosi, enkosi ngokuba usigcine siseluxolweni olugqibeleleyo xa iingcinga zethu zimiliselwe kuwe. (UIsaya 26:3)

 4. Nkosi, awungombali wesiphithiphithi, koko owoxolo; Yanga uxolo lwakho lungalawuleka eMzantsi Afrika. (KwabaseKorinte 14:33)

 5. Nkosi, ndiyabulela kuba ikamva lilindele abathe tye abafuna uxolo. (IINdumiso 37:37)

 6. Enkosi, Nkosi, kuba abawuthandayo umthetho wakho baya kuba noxolo olukhulu. (IINdumiso 119:165)

 7. Nkosi, enkosi ngokuba usinike uxolo. Iintliziyo zethu aziyi kukhathazeka okanye zoyike. (Yohane 14:27)

 8. Siyaguquka kwaye sicele uxolo apho singahambanga ngoxolo nabo basingqongileyo. (Marko 9:50)

 9. Nkosi siyaguquka sicela uxolo apho besinongquzulwano endaweni yoxolo. Sikhetha ukuhamba ngoxolo.
  (EkaYakobi 3:16)

 10. Nkosi, uxolo lwaKho lungalawula ezintliziyweni zethu naseMzantsi Afrika. (KwabaseKolose 3:15)

 11. Nkosi, sincede sibe ngabaxolisi kwisizwe sethu esivuna isivuno sobulungisa. (EkaYakobi 3:18)

 12. Nkosi Yesu sincede sisizwe sihlalisane ngoxolo. (KwabaseRoma 12:18)

 13. Nkosi, sikhetha ukutyeshela okubi; sifuna uxolo lwaKho, silusukele. (IINdumiso 34:14)

 14. Nkosi, sifuna uBukumkani bakho, obububulungisa, uxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele. (KwabaseRoma 14:17)

 15. Bawo sincede sishumayele iVangeli yoxolo eMzantsi Afrika. (KwabaseRoma 10:15)

 16. Siyathandaza, Nkosi, ukuba usizalise ngovuyo noxolo njengoko sithembele kuWe ngoMzantsi Afrika. Yanga singaphuphumala lithemba ngamandla kaMoya oyiNgcwele. (KwabaseRoma 15:13)

 17. Bawo ndicela usincede sibe ngabantu abanoxolo eMzantsi Afrika. (UMateyu 5:9)

 18. Nkosi, sizabalazela ukuhamba ngoxolo nabantu bonke. (KumaHebhere 12:14)

 19. Bawo sicela ukuba uncede wonke umntu walapha eMzantsi Afrika uhlale kunye ngoxolo. (KwabaseRoma 12:18)

Week 1

Iveki 1

1. Ukuvisisana noBawo

 

“Banoyolo abaxolisi; ngokuba baya kubizwa ngokuba bangabantwana bakaThixo bona” (UMateyu 5:9). Abantwana bakaThixo banelungelo elimangalisayo ebukumkanini bukaThixo. Bamela amagorha kaThixo nababonakalisiweyo bakaThixo emhlabeni.

 

Sinokuyichaza ngokutsha le ndinyana ingasentla ngokuthi, “Banoyolo abanoxolo." Abangoonozakuzaku nje kuphela, kodwa bangoonyana ababonakalisiweyo, umfanekiso ozukileyo kaBawo omelwe emhlabeni.

 

IVangeli yiVangeli yoXolo exolelanisa umntu noThixo kwaye ixolelanise umntu nomntakwabo nodade wabo. UThixo nguYise woXolo, noYesu yiNkosi yoXolo. Ukuba uhamba ngoxolo lukaThixo, ubizwa ngokuba ngumntwana wakhe.

 

2. Nqanda Ingxabano

 

 • Akufika uYesu, wasibuyisela kuye, wasusa imbambano phakathi kwethu noThixo. UThixo unokuzibonakalisa kuphela njengoThixo woXolo EMVA kokuba uYesu enze uxolo ngeGazi emnqamlezweni.

 

 • Umyalezo woxolelwaniso ngumyalezo woxolo. Ukuba umfanekiso kaKristu ungaphakathi kuthi, sinoxolo kwaye simiselwe njengoonozakuzaku bakhe. Ngaba ungumntu woxolo?

 

THANDAZA: Nkosi, sincede sibe ngoonozakuzaku boxolo, simela ubuKumkani bakho eMzantsi Afrika. Ameni.

 

3. Cofa "Thandaza"

 

Thandaza ngokuqhubekayo. Zingisa emthandazweni. Xa ujongene nento, hlala uthembekile emthandazweni. Xa ukwimeko emaxongo, hlala uthandaza ngayo. Abanye abantu bafuna ukulala ngeengxaki zabo. UYesu wayethandaza ngamandla eGetsemane kangangokuba wabila ligazi. Ibingelilo ixesha lokulala. Kukho ixesha lokuphumla, kodwa xa usemfazweni, uya kulwa.

 

"Waza, wahambele phambili umganyana, wawa ngobuso bakhe, wathandaza, esithi, Bawo, ukuba kunokwenzeka, mayidlule kum le ndebe; noko ke, makungabi ngokuthanda kwam, makube njengokuthanda kwakho. Waza weza kubafundi bakhe, wabafumana belele, wathi kuPetros, Yini na? Aninako na ukulinda nam nexa elinye?" (UMateyu 26:39-40)

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele uxolo eMzantsi Afrika.

Week 2

Iveki 2

1. Kungqamelwano

 

UThixo ufuna abangcwele bakaThixo bahambe ngoxolo nangomanyano omnye komnye. Umhlaza kukungavisisani emzimbeni. Lityala, kwaye lidala iiseli ukuze zizikhusele—ezi seli ziyawonakalisa umzimba. Emva koko iiseli ziyaphindaphindeka kwaye zitshabalalise yonke into ngenxa yokuba akukho uxolo nomzimba.

 

Ungumzimba kaThixo ophilayo, uBukumkani bakhe emhlabeni. Inamandla angaphezu kwawemvelo kwaye izisa uxolo. Ubukumkani bukaThixo asibobangaphandle; kungaphakathi. Asiyonkcubeko; yeyomoya kwaye ilawula ngoxolo lukaThixo.

 

“Zamelani uxolo nabantu bonke, nobungcwele, ekungekho namnye uya kuyibona iNkosi, engenabo.” KumaHebhere 12:14

 

 

2. Asijongi ngaMva

 • Ekubeni sinoxolo lukaThixo ngaphakathi kuthi, sinenjongo enkulu ngakumbi—uBukumkani bukaThixo. Sisenokuba siphuma kumaqela ahlukeneyo, kodwa iNkosana yoXolo isinceda siphile ngoxolo ngamandla angaphezu kwawemvelo.

 

 • Ngaba useluxolweni nabanye, okanye ngaba abantu bayakukhubekisa ngeendlela zabo ezahlukeneyo zokunxibelelana okanye imvelaphi? Naphi na apho ukhoyo, unokuba nempembelelo yoxolo.

 

THANDAZA: Nkosi, ndiyabulela ngokuba uyiNkosana yoXolo. Sincede sikumele naphi na apho siya khona. Nkosi, misa uxolo lwakho eMzantsi Afrika. Ameni.

 

3. Cofa "Thandaza"

 

UThixo usibizela ukuba sibuyele ebusweni bakhe. Kulula ukuphambuka kwaye ulahlekelwe yiloo ntshukumo kuMoya. Akusoloko kulula ukuyifumana kwakhona kuba ukuthandaza kufana nokwenza umthambo; kufuna uqeqesho. Vuselela kwakhona umnqweno wokuthandaza uze uthi, “Nkosi, andizukuzingca.” Zibekele bucala iyure enye okanye imizuzu engamashumi amathathu ngemini yomthandazo. Ukuba awuyazi indlela yokuthandaza, ngoko thandaza uMthandazo weNkosi:

 

"Bawo wethu osemazulwini, malingcwaliswe igama lakho. mabufike ubukumkani bakho. Makwenziwe ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini. Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla, usixolele izono zethu, njengokuba nathi sibaxolela abo basonayo thina, ungasingenisi ekuhendweni, usisindise enkohlakalweni. Ngokuba ubumkani bobakho, namandla, nozuko, kude kube ngunaphakade. Ameni." UMateyu 6:9-13

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele uxolo eMzantsi Afrika.

Week 3

Iveki 3

1. Masiqhubele Phambili

 

Sima kunye kwaye sizamela uxolo kwisizwe soMzantsi Afrika. Ubunzima obuninzi kweli lizwe ngamathuba okuba abangcwele bakaThixo bangenelele bancede. UThixo uya kusisikelela ngezisombululo neempendulo kuye, kwaye siya kuthatha ubukhosi ngegama likaYesu. Sifuna ukubona iCawe izele ngawo wonke umbala, inkcubeko kunye nenkolo. Ngokwemvelo ngenxa ukubona ibandla kumabala ahlukeneyo,oko kunokwenzeka ngaphezulu kwemvelo kuMoya. EBukumkanini bukaThixo, siseluxolweni yaye simanyene nakuba sineemvelaphi ezahlukahlukeneyo.

 

“Banoyolo (benandi ulonwabo olunomona, bephumelela ngokomoya—ngovuyo lobomi nokwaneliseka kwinkoliseko kaThixo nosindiso, kungakhathaliseki ukuba zinjani na iimeko zabo zangaphandle) abenzi nabagcini boxolo, kuba baya kubizwa ngokuba bangoonyana bakaThixo!” (UMateyu 5:9)

 

2. Ungagcini “Ingxelo” Yezinto Ezingalunganga

 

 • SibuBukumkani bukaThixo yaye simela iNkosana yoXolo. Njengabantu ngabanye, asisoloko sinxibelelana ngokufanayo. Sisenokwahluka kwaye singaqondani, kodwa ekugqibeleni, sifika eluxolweni lukaThixo.

 

 • Sonke siyafana phantsi kweGazi likaYesu. Enye ayikho ngcono kunomnye. Cela iNkosi ikubonise apho ugxile khona ekungaqondani kunye nokuphazamiseka endaweni yokukhuthaza uxolo.

 

THANDAZA: Nkosi, siyaguquka apho siye savumela ukungaqondani ukuba kusenze sibe mandundu endaweni yokumela uMthetheli woXolo. Ameni.

 

 

3. Cofa "Thandaza"

IBandla lokuqala lathandaza ngokungazingci kwaye lakhulula imikhosi yeengelosi ngamandla angaphezu kwawemvelo. UDaniyeli wathandazela iiveki ezintathu waza wazisa impumelelo kulo mmandla wendalo sisangenelwa kuwo namhlanje. Umsebenzi wethu apha kukuba libandla lomthandazo elikhulula uBukumkani bobulungisa, uxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele. Ewe, sisabelo sethu. Ewe, yenziwe. Ewe, kugqityiwe. Kodwa ngoMoya, siyayithandaza yonke loo nto ngoMoya oyiNgcwele, kwaye ibonakala ngamandla ngoMoya oyiNgcwele emthandazweni. Kukulungele ukuhlala.

 

“Kuba ubukumkani bukaThixo abukukudla nakusela; bubulungisa noxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele." KwabaseRoma 14:17

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele uxolo eMzantsi Afrika.

Week 4

Iveki 4

1. Betha Ibhokisi

 

UYesu wakufela ukuze ube nobomi obungamandla, obuyintabalala, obusikelelekileyo. Waba lihlwempu ukuze nina nibe zizityebi (ubabalo, ubomi ngokutyebileyo, ubudlelwane, impilo). UThixo wam wokwanelisa zonke iintswelo zenu—kungasweleki nto, kungasweleki nto (KwabaseFilipi 4:19).

Sikhuthaza uxolo xa silungelelanisa iintliziyo zethu neLizwi likaThixo “...Kuba umlomo uthetha ngokuphuphuma kwentliziyo” UMateyu 12:34. Ulwimi lwakho lulawula ihlabathi ohlala kulo. Ngoko ke, luthintele ulwimi lwakho ebubini, susa ubukrakra,silandele uxolo lukaThixo. Balekani nilandele uxolo lwaKhe. Yileqe.

 

"Gcina ulwimi lwakho ebubini, nomlomo wakho ungathethi nkohliso. Suka ebubini, wenze okulungileyo; funa uxolo, olokhawulezayo." IINdumiso 34:13-14 .

 

2. Ungqamelwano lomlebe

 

 • UYesu wathetha nesaqhwithi ngenxa yokuba wayezolise uqhwithela ngaphakathi. Akazange athethe ngaphandle koqhwithela. Uxolo lwangaphakathi lulawula ulwimi yaye luzisa iintsikelelo

 

 • Cela iNkosi ikubonise apho uthethe kakubi ngawe, iimeko zakho, usapho lwakho, umsebenzi wakho, urhulumente kunye nesizwe sethu.

 

THANDAZA: Nkosi, sincede silawule ulwimi lwethu sithethe uxolo ngoMzantsi Afrika kunye neemeko ezinzima. Ameni.

 

3. Cofa "Thandaza"

Umthandazo uyalitshintsha ihlabathi. Umthandazo othembekileyo ngowona mthombo ubalaseleyo ehlabathini. UThixo ufuna ukuguqula iintlanga. Ukhangela abantu abathandaza ngokungaguqukiyo abalangazelela ukubona intshukumo yoMoya wakhe. Oorhulumente bafuna iimpendulo.Onokamva baqikelela oko kuzayo. Ihlabathi lidinga iCawe ethandaza ngokumanyeneyo, kuba kungomthandazo kuphela apho sibona amandla kaThixo.

 

“Ke bona ubulumko baphezulu ukuqala bunyulu, buze bube boboxolo; buyancendezela, buthozame kakuhle, buzele yinceba neziqhamo ezilungileyo, abunankani, abunaluhanahaniso." EYakobi 3:17

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele uxolo eMzantsi Afrika.

PRAY4SA ARC
bottom of page