top of page
SUPERNATURAL CITIZENS.jpg
_edited.png

Abemi Bangaphezu Kwemvelo

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Abemi boBukumkani bukaThixo banamalungelo oBukumkani, ukufikelela koBukumkani nezitshixo zoBukumkani. Ezi zitshixo azikho ngokwasemzimbeni okanye eziphathekayo kodwa zinamandla angaphezu kwawemvelo.

Sikhonza uBukumkani obungabonakaliyo, kwaye uThixo usinika izitshixo ezimele iimpawu zeZulu: ubulungisa, uxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele. Ezi mpawu zasezulwini zisenza sahluke ukuze siye ehlabathini kwaye sibe ngumzekelo ezintlangeni.

"Ngoko ke anisengabasemzini nabaphambukeli; ningamakhaya kubo abangcwele, ningabendlu kaThixo...” KwabaseEfese 2:19

Thandaza Izwi

Sifuna uBukumkani bukaThixo bubonakale eMzantsi Afrika. Xa oko kusenzeka, siya kubona ubulungisa noxolo busenzeka. Nazi iivesi zeBhayibhile ezimbalwa ezinokusinceda sithandaze.

 1. Wena ungunaphakade, Nkosi. Sikunika imbeko nozuko. (1 UTimoti 1:17)

 2. Enkosi ngokuba xa sifuna uBukumkani bakho nobulungisa bakho, yonke into esiyidingayo yongezelelwa kuthi. (UMateyu 6:33)

 3. Sincede, Nkosi, ukuba amehlo ethu agxininise kwizinto ezingabonwayo, kungekhona kwizinto ezibonwayo kunye nezexeshana. (2 Kwabasekorinte 4:18)

 4. Siyabulela, Nkosi, ngokuba siyinxalenye yoBukumkani obungenakugungqiswa. (KumaHebhere 12:28)

 5. Ubumi bethu buseZulwini. (KwabaseFilipi 3:20)

 6. Asingabo abehlabathi. Sifundise ukuphila njengawe ngandlela zonke. (UYohane 17:16)

 7. Sincede sigxile kuBukumkani Bakho obuphezulu. (UYohane 18:36)

 8. Nkosi, sikhetha ukumela uBukumkani bakho obungamandla hayi nje amazwi. (1 KwabaseKorinte 4:20)

 9. Sincede, Nkosi, sihambe ngendlela ebufanele uBukumkani BaKho. (1 KwabaseTesalonika 2:12)

 10. Bekunga uBukumkani BaKho bungafika emhlabeni njengokuba busenziwa eZulwini. (UMateyu 6:10)

 11. Ubukumkani Bakho buphakathi kwethu. Singabathwali boBukumkani. (ULuka 17:21)

 12. Sizalwa nguwe kwaye soyisile ehlabathini. (1 UYohane 5:4)

 13. Nkosi, ubukumkani bakho bubukumkani obungunaphakade. Enkosi ngokuba singaboBukumkani baKho.
  (INdumiso 145:13)

 14. Enkosi ngobutyebi obusibeke kuthi. Ngamana uBukumkani baKho bungabonakaliswa ebomini bethu.
  (2 KwabaseKorinte 4:7)

 15. Masingalibali, Nkosi, soloko usikhumbuza ukuba eli hlabathi asilokhaya lethu elingunaphakade; Izulu likhaya lethu lokwenyani. (KumaHebhere 13:14)

 16. similisele amehlo ethu kwizinto zaphezulu, kungekhona kwizinto zasemhlabeni. (KwabaseKolose 3:1-4)

 17. Enkosi, Nkosi, ukuba uya kusigcina siseluxolweni olugqibeleleyo njengoko sijonge kuwe. (UIsaya 26:3)

 18. Asiyonxalenye yeli hlabathi, ngoko siyazikhwebula kwiinkanuko zenyama ezilwa imfazwe nemiphefumlo yethu.
  (1 KaPetros 2:11)

 19. Nkosi, Usibizile ukuba sivakalise uBukumkani. (ULuka 10:9)

Week 1

Iveki 1

1. Ukuphuma Kwelihlabathi

 

Abemi boBukumkani bukaThixo banamalungelo oBukumkani, ukufikelela koBukumkani nezitshixo zoBukumkani. Ezi zitshixo azikho ngokwasemzimbeni okanye eziphathekayo kodwa zinamandla angaphezu kwawemvelo.

 

Sikhonza uBukumkani obungabonakaliyo, kwaye uThixo usinika izitshixo ezimele iimpawu zeZulu: ubulungisa, uxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele. Ezi mpawu zasezulwini zisenza sahluke ukuze siye ehlabathini kwaye sibe ngumzekelo ezintlangeni.

 

"Ngoko ke anisengabasemzini nabaphambukeli; ningamakhaya kubo abangcwele, ningabendlu kaThixo...” KwabaseEfese 2:19

 

2. Ayinamda

 

 • Usenokucinga ukuba iingxaki kwisizwe sethu zinkulu kakhulu ukuba zingasonjululwa, KODWA uThixo mkhulu kakhulu kunayo nayiphi na ingxaki yasemhlabeni.

 • UYesu wayephila emandleni nasebuqaqawulini; Ungumzekelo wethu wendlela yokuphila. Xa siphila ngoMoya, sihamba kwindawo ephakamileyo noThixo. Usinika ulwazi olungaphezu kwamandla endalo ukuze sijongane neengxaki zethu. Bhala phantsi naziphi na iingxaki okanye iingxaki uMzantsi Afrika ojongene nazo uzinike uThixo.

 

THANDAZA: Nkosi, ndiyabulela kuba usenze abemi basezulwini, wasinika ithuba lokungena kubukumkani bakho. Siyaguquka kwaye sicele uxolelo apho sikuthintele khona kwaye asizange sithembele kumandla aKho okuguqula isizwe sethu. Ameni.

 

3. Abemi Abangaphambi Kwemvelo

 

Kukho izinto ekufuneka sizilwe. Abantu abaninzi banengxaki yeziyobisi, imiba yesazisi kunye nolunye uhlaselo lwemihla ngemihla oluvela kwihlabathi.

 

Sinokuwoyisa la madabi ngokuxhinela kuThixo yonke imihla. Mthande. Mnqule. Kwaye ulwe amadabi ngezitshixo zoBukumkani.

 

"Yathi kum, Utsho uYehova kuZerubhabheli ukuthi, Akungabuganga, akungamandla, kodwa kungoMoya wam; utsho uYehova wemikhosi.” UZekariya 4:6

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela ixesha bucala uze uthandazele uMzantsi Afrika ukuze ubenengqiqo yoBukumkani.

Week 2

Iveki 2

1. IDNA Yobukumkani

 

Inkcubeko ichaza isimo sengqondo kunye nokuziphatha. Simela inkcubeko yoBukumkani bukaThixo. UYesu wathi: “Ubukumkani bam asibubo obeli hlabathi.” ICawe mayingayihlambi iVangeli ukuze ihambelane nenkcubeko, ithabathel' indawo inkcubeko yoBukumkani ngenkcubeko yehlabathi.

 

 UPawulos wathi simele sibe zizinto zonke kubo bonke abantu ukuze sifikelele kubo, kodwa asimele sitshintshe eyona nto siyiyo. Inkcubeko yoBukumkani idluliselwa ngokuxelisa. UYesu wathi simele sibe ngabaxelisa Yena.

 

“Ngoko ke yibani ngabaxelisa uThixo, ngokwabantwana abaziintanda.” Kwabase-Efese 5:1

 

 

2. Ubukumkani Obugqibeleleyo

 

“Funani ke tanci ubukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe, zaye zonke ezo zinto ziya kongezelelwa kuni.”
(UMateyu 6:33)

 

 • Xa sifuna uBukumkani bukaThixo, utyhila amandla angaphezu kwawemvelo kunye nemimangaliso. Emva koko siya kufumana uloyiso kwesi sizwe.

 

 • Xa uBukumkani bukaThixo busenza, uyakubona oko uThixo akulungiselele ukuba ubonakalise uBukumkani Bakhe. Ngaba ubambelele kwinkcubeko yehlabathi ethintela inkcubeko yoBukumkani bukaThixo ebomini bakho? 

THANDAZA: Nkosi, ndibeka phantsi inkcubeko yam yasemhlabeni ngenxa yenkcubeko yobukumkani bakho. Ndiyabulela ngesithembiso sakho sokuba xa ndifuna ubuso bakho, uya kundisebenzisela uBukumkani baKho. UBukumkani bakho mabufike eMzantsi Afrika. Ameni. 

3. Abemi Abangaphambi Kwemvelo

 

USimon Petros wayesentolongweni (IZenzo 12). Abangcwele beNkosi babethandaza imini nobusuku. Babelibandla elithandazayo. Babefuna ukumazi uYesu. Babelambele uYesu. babemfuna uYehova.

 

USimon Petros wayekwindawo embi, kodwa abangcwele babethandaza, bengalahleki, kwaza kwafika iingelosi zamhlangula uSimon Petros entolongweni. Ukuba iNkosi iyakuvusa ukuba uthandaze, thandaza ke. Thatha elo xesha uthandaze kuba awazi ukuba ngubani ozakusikeleleka.

 

“Ngoxa uPetros wayevalelwe entolongweni, ibandla alizange liyeke ukumthandazela kuThixo.” IZenzo 12:5

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela ixesha bucala uze uthandazele uMzantsi Afrika ukuze ubenengqiqo yoBukumkani.

Week 3

Iveki 3

1. Phezulu...

 

Ukunyuka intaba kunesithukuthezi. Ukulandela uYesu bubomi obunyukileyo. Siqhubela phambili xa sinyuka. Nyuka intaba; musa ukubanjiswa kwaye uxakwe bubuphakathi kunye nenyama. Umlilo kaThixo uphezu kwentaba. Kukuhamba ngoMoya, ubomi obuzaliswe nguMoya.

 

UYesu wenyuka. Sibizelwe ukunyukela phezulu. Wathi, “...Kholwani ndim, ukuba kuza ilixa, eningasayi kuthi nakule ntaba, naseYerusalem, nimnqule uBawo.” UThixo nguAlfa no-Omega. Uyisiqalo nesiphelo. Kuthetha ukuba kukho isiqalo, kwaye Ukwasekupheleni. Uthi akabanjwanga sisithuba nexesha. Xa singena kuMoya nasenyanisweni, siyahambelana nokuphakama, ubunzulu, nobubanzi bayo yonke into ayiyo uThixo, kwaye siphula imida yemeko yakho xa sinqula.

 

“Kuba uThixo unguMoya, ngoko ke abo bamnqulayo bamelwe kukumnqula ngoMoya nangenyaniso.” UYohane 4:24

 ​2. Kwaye Angaphantsi...

 

 • UBukumkani bukaThixo abubonwa ngeliso, yaye abubobenyama; kufuneka ube nentliziyo evulekileyo ukuyamkela. Abantu abaninzi bacinga ukuba uBukumkani bukaThixo sisakhiwo esihle, kodwa iCawe yeyomoya kwaye yeyabantu bomoya.

 

 • Kufuneka uzalwe ngokutsha; kukuzalwa kokomoya. Ukuzalwa nguMoya kukuzalwa okuvela phezulu. Ingozi ekhoyo ngabantu abaninzi kukuba bazelwe ngoMoya, kodwa bahlala phantsibabanjwe zizinto zeli hlabathi. Khawuziphe ithuba uzibuze: Ngaba uphila kummandla ongasentla, okanye ngaba amaxhala eli hlabathi ayakucinezela?

 

 THANDAZA: Nkosi, ndiyabulela kuba ndizelwe nguMoya. Ndincede ndibeke ingqondo yam kuBukumkani baKho obuphezulu kwaye ndingaxinzelwa bubuphakathi kunye nenyama. Ameni.

3. Abemi Abangaphambi Kwemvelo

Ukholo sisenzo. UAbraham wayenokholo, waza wakholwa kuThixo. Ukholo lwakhe lwamenza wathembela kwizinto ezingenakwenzeka. UKristu wayelithemba lakhe. Sifanele senze okufanayo kwaye sizingise ngokuthetha ubomi kwiimeko ezimbi zethu.

 

Qhubeka uthetha iLizwi. Qhubeka ufukamisa iLizwi kwimeko yakho; kuya kufika ukuphumelela. Hamba ngokholo hayi ngokubona—ukudumisa uThixo, ukubulela uThixo, ukuthwala umthwalo ubusuku bonke—unyukela phezulu.

 

“UAbraham wayenokholo waza wamthobela uThixo. Waxelelwa ukuba aye kwilizwe awayethe uThixo loba lelakhe, yaye wemka waya kwilizwe awayengazange alibone.” Hebhere 11:8

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela ixesha bucala uze uthandazele uMzantsi Afrika ukuze ubenengqiqo yoBukumkani.

Week 4

Iveki 4

1. Amehlo Okubona

 

UElisha waba nombono wasezulwini, yaye wasukela uyise wokomoya ukuya kuloo ndawo. UThixo usibize njengabantu bakhe ukuze sibe nombono wasezulwini. Kulula ukuhlala ubambelele kwinyama, kwindalo, nakwiiyantlukwano zeli hlabathi.

 

Ihlabathi lizele ziinkathazo; izaliswe luvuselelo lwenkanuko. UThixo uthi masibe nombono wezulu, hayi owehlabathi.

 

“...Andibanga ngongawuthobeliyo umbono wasezulwini...” Izenzo 26:19

 

 

2. Umbono Wasezulwini

 

 • Umbono wezulu awujongi phezulu kwaye ucinga ngeenkwenkwezi namafu; lubizo lwasezulwini, ubizo olungaphezu kwendalo.

 

 • Ngaphambi kokuba uThixo akubumbe esizalweni sikanyoko, uThixo wayekwazi. UThixo wakumisela; Wakudala. Unamacebo ngawe; Unenjongo ngawe. Kuxhomekeke kuwe ukuba uhlale uziqeqeshe kwaye ugxile. Ubomi buya kukuthwaxa ngazo zonke iintlobo zezinto—ukuphoxeka, ukwenzakala, ukukhotyokiswa, izilingo, ukuvuselela, ukusilela, impumelelo, nokuchaswa. Hlala ugxile kuThixo uYise ukuze athi kuwe, "Ngxatsho ke, mkhonzi wam olungileyo, othembekileyo."

 

THANDAZA: Nkosi, ndiyabulela kuba ndinenjongo nesiphelo sobomi bam. Ndincede ndihambe kwinjongo onayo ngobomi bam. Ameni.

 

 

3. Abemi Abangaphambi Kwemvelo

 

Injongo yomthandazo asikokutshintsha ingqondo kaThixo kodwa eyethu. Umthandazo uyazitshintsha iimeko neemeko. Umthandazo uguqula iintliziyo; butshintsha ubomi. Umthandazo utshabalalisa imisebenzi kasathana kwaye woyise iinqaba zeedemon ezibekelwe ukuthintela injongo yethu kunye nekamva lethu.

 

Awona mandla makhulu nobutyebi onabo njengomntwana kaThixo abukho kwigolide, iplatinam okanye idayimani; kusemthandazweni. Amandla namandla okuthandaza nokufuna ubuso bukaThixo asiyonto ithathwa lula.

 

"Ungaze uyeke ukuthandaza." 1 KwabaseTesalonika 5:17

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela ixesha bucala uze uthandazele uMzantsi Afrika ukuze ubenengqiqo yoBukumkani.

Week 5

Iveki 5

1. Susa Ngaphezulu

AmaKristu amaninzi ayaphosana nenzaliseko yecebo likaThixo ngenxa yokuba egxile kakhulu kwizisombululo zasemhlabeni zobukumkani bukaThixo. Icebo likaThixo alizi ngezinto zehlabathi, inyama, okanye ukuqaphela; bubukumkani bomoya obuzaliswe bubulungisa, uxolo, kunye novuyo kuMoya oyiNgcwele.

 

EBhayibhileni, amaYuda ayekhangele ubukumkani bemvelo yaye aphosa oko kwakuza ngokholo. Namhlanje, abaninzi “bavutha ubucawe” kangangokuba bayayikhumbula into ayenzayo uThixo. Sinamehlo okubona neendlebe zokuva, kodwa kufuneka ukholo ukuze sihambe kuyo.

 

“Kuba ubukumkani bukaThixo abukukudla nakusela; bubulungisa noxolo novuyo kuMoya oyiNgcwele. KwabaseRoma 14:17

 

 

2. Entliziyweni Yakho

 

 • UYesu wathanjiswa ukuze azise isigidimi soBukumkani bukaThixo aze amisele uBukumkani bakhe entliziyweni yakho. “Nabantu abayi kuthi, Khangela! Nantsi]! nokuba, Yabona, likho; Kuba, yabonani, ubukumkani bukaThixo bungaphakathi kwenu [ezintliziyweni zenu] naphakathi kwenu [kuningqongileyo].” ULuka 17:21

 

 • Abafundi bambuza uYesu besithi: “Uthandaza njani wena? UYesu wathi, “Mabufike ubukumkani bakho.” Kufuneka kubonakale entliziyweni yakho. UBukumkani bungaphakathi kuwe. Kukho amandla amaninzi xa ebonakala ngaphakathi kuwe.

 

THANDAZA: Nkosi, ndiyabulela kuba uBukumkani bungaphakathi kwam. Ndincede ndihambe kwinyaniso yoBukumkani bakho ngenxa yobomi bam ukuze ndibe ngumthwali woBukumkani eMzantsi Afrika. Ameni.

3. Abemi Abangaphambi Kwemvelo

 

Kufuneka sithandaze ngenkuthalo ukuba amacebo kunye nomyalelo woBukumkani bukaThixo uzaliseke emhlabeni. Kufuneka sithandazele ukuba uzinziswe kwaye ube sisityalo seNkosi, umthi otyalwe ngokuqinileyo wobulungisa. Indawo yethu yokholo nentembelo ikwiVangeli, apho “uMoya weNkosi uphezu kwam,” kwaye intambiso ibonakalalisa.

 

Ubukumkani basemhlabeni bufuna umhlaba wasemhlabeni; ubukumkani bomoya abukho. Ubukumkani basemhlabeni bumele buzithobe kubukumkani basezulwini. Ngoko, sithandazela ntoni? Sithandazela ubukumkani bomoya

 

“Mabufike ubukumkani bakho, makwenzeke ukuthanda kwakho nasemhlabeni, njengokuba kusenziwa emazulwini.” UMateyu 6:10

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Bekela ixesha bucala uze uthandazele uMzantsi Afrika ukuze ubenengqiqo yoBukumkani.

PRAY4SA ARC
bottom of page