top of page
THE I MUST DIE.jpg

U “Mna” kufuneka Afe

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Ubume bethu kunye noko sicinga ukuba kulungile eMzantsi Afrika kusenokubonakala kungeyongozi kwaye kulungile, kodwa iBhayibhile ithi nguThixo kuphela olungileyo. Xa izembe libekiwe engcanjini, saye savumela uThixo ukuba asithene, siya kuthwala isiqhamo, kwaye uya kuhamba eMzantsi Afrika.

“Uyawanqumla onke amasebe am angavelisi siqhamo, yaye uyawathena amasebe avelisa isiqhamo, ukuze avelise ngakumbi.” (UYohane 15:2)

Thandaza Izwi

Ukuze uMzantsi Afrika ube sisizwe esimoyikayo uThixo, kufuneka sibeke ubomi bethu phantsi ukuze uKristu aphile ngaphakathi kuthi. Nazi iivesi zeBhayibhile eziya kusinceda kule nkqubo.

 1. Bawo sincede sinciphe ukuze wande eMzantsi Afrika. (UYohane 3:30)

 2. Nkosi Yesu, sibethelelwe emnqamlezweni kunye nawe, ngoko ke ayisitha abadla ubomi, Nguwe ohleli kuthi. Ubomi
  ke esibudlayo ngoku sisenyameni, sibudla ngokukholwa Kuwe, owasithandayo, Wazinikela ngenxa yethu.
  (Kuma Galati 2:20)

 3. Nkosi ndiyabulela xa sizithoba Kuwe kwaye xa simchasa usathana uya kusibaleka nesizwe sethu. (EkaYakobi 4:7)

 4. Nkosi, sizibala singabafileyo esonweni kodwa siphilela wena. (KwabaseRoma 6:11)

 5. Bawo sicela ukuba ubeke izembe ezingcanjini zethu nalapha eMzantsi Afrika ususa yonke into engengowakho. Sithene ukuze sikuvelisele iziqhamo ezininzi. (UMateyu 3:10; UYohane 15:2)

 6. Asixokiselani komnye nakomnye, ekubeni sanizihlubileyo nje umntu omdala, kunye nezenzo zakhe.
  (Kwabase Kolose 3:8-9)

 7. Yesu, enkosi ngokuba sisidalwa esitsha kuwe kwaye izinto ezindala zidlule, kwaye zonke izinto zisuke zaba ntsha.
  (2 Kwabase Korinte 5:17)

 8. Siyazi ke ukuba ubuntu bethu obudala babethelelwa emnqamlezweni kunye noKrestu, ukuze isono siphulukane namandla aso ebomini bethu. Ndiyabulela kuba asisengamakhoboka esono. Kaloku xa safayo kunye noKrestu, sakhululwa kwisono. Kwaye ekubeni safa kunye noKrestu, siyazi ukuba siya kudla ubomi kunye naye.
  (KwabaseRoma 6:6-8)

 9. Nkosi, sincede ukuba sizincame, siwuthwale umnqamlezo wethu yonke imihla sikulandele ukuze sibe ngoonozakuzaku bakho eMzantsi Afrika. (ULuka 9:23)

 10. Yesu, sikhetha ukuphulukana nobomi bethu ngenxa yakho ukuze sizuze ubomi bakho. (ULuka 9:24)

 11. Nkosi, sinikela imizimba yethu ibe lidini eliphilileyo, elingcwele, elikholekileyo kuwe, inkonzo ke leyo yethu enengqiqo.
  (KwabaseRoma 12:1)

 12. Nkosi, nantoni na esiyenzayo, siya kuyenzela kuzuko lukaThixo. (1 KwabaseKorinte 10:31)

 13. Bawo, asiyi kumilisa okwaleli hlabathi, kodwa siya kumila kumbi ngokuhlaziyeka kweengqondo zethu, ukuze sikucikide into okuyiyo ukuthanda kukaThixo okulungileyo, okwamkelekileyo, okugqibelele. (KwabaseRoma 12:2)

 14. Enkosi, Nkosi, ngokuba sizalwe ngokutsha, kodwa hayi kubomi obuza kuphela ngokukhawuleza. Ubomi bethu obutsha buya kuhlala ngonaphakade kuba buphuma kwiLizwi lakho lamaphakade. (1 EkaPetros 1:23)

 15. Nkosi, asiyi kuhlwayelela inyama yethu, evuna ukonakala, kodwa siya kuhlwayelela uMoya, ovuna ubomi obungunaphakade. (KumaGalati 6:8)

 16.  Bawo, enkosi ngokuba singabakho kwaye siyibethelele inyama emnqamlezweni kunye neminqweno neenkanuko zayo. (KumaGalati 5:24)

 17. Yesu, ndiyabulela ngokuba wazithwala izono zethu ngomzimba wakho emthini, ukuze thina, safayo kwizono, siphilele ubulungisa-ngamanxeba akho saphiliswa. (1 EkaPetros 2:24)

 18. Nkosi, sincede sazi ukuba siyitempile kaThixo, nokuba uMoya kaThixo uhleli kuthi. (1 KwabaseKorinte 3:16)

 19. Bawo, sicela ukuba usinike intliziyo enye kwaye ubeke umoya omtsha ngaphakathi kwethu, kwaye uyisuse intliziyo yelitye enyameni yethu, usinike intliziyo yenyama. (UHezekile 11:19)

 20. Sikhangela kuwe, Yesu, iMbangi noMgqibelenisi wokholo lwethu, owathi, ngenxa yovuyo olwalubekwe phambi kwakho, wawunyamezela umnqamlezo, elidelile ihlazo, wahlala phantsi ngasekunene kwetrone kaThixo. (KumaHebhere 12:2)

Week 1

Iveki 1

1. Gawula Utshintshe

Iimeko eMzantsi Afrika ziya kutshintsha xa iintliziyo zethu ziguquka kuba ngoko uThixo unokuhamba. IBhayibhile ithi izembe libekwe engcanjini. Kufuneka sicele uThixo ukuba abeke izembe engcanjini (UMateyu 3:10) agawule yonke into engeyiyo eyaye—iimbono zethu, imigaqo, ulwazi, amacebo kunye nobuntu bethu.

 

Ubume bethu kunye noko sicinga ukuba kulungile eMzantsi Afrika kusenokubonakala kungeyongozi kwaye kulungile, kodwa iBhayibhile ithi nguThixo kuphela olungileyo. Xa izembe libekiwe engcanjini, saye savumela uThixo ukuba asithene, siya kuthwala isiqhamo, kwaye uya kuhamba eMzantsi Afrika.

 

“Uyawanqumla onke amasebe am angavelisi siqhamo, yaye uyawathena amasebe avelisa isiqhamo, ukuze avelise ngakumbi.” (UYohane 15:2)


 

2. Yifa ngobu Wena

 

 • Asinakuyenza ngokwethu. Kufuneka sibuze kuYesu, “Nkosi, sebenza ngalo mthi. beka izembe ezingcanjini, usithene. Uya kusityhilela izimo zengqondo neengcinga zethu ezichaseneyo noBukumkani.

 

 • Ukuba sifuna ukwazi uYesu namandla ovuko lwakhe, awathetha ngawo uPawulos kwabaseFilipi 3:10, simele sikulungele ukuphulukana nobomi bethu obudala.


THANDAZA: Nkosi, sithandazela ukuba uMzantsi Afrika ukwazi wena. Sikhetha ukuncama ubomi bethu obudala ukuze sive amandla ovuko lwakho ebomini bethu. Amen.

3. U “Mna” kufuneka Afe

 

Ukufa kwisiqu sakho akumnandanga, kodwa lixabiso ekufuneka silihlawule ukuba sifuna injongo kaThixo yoyise ebomini bethu nakwisizwe. KuMyezo waseGetsemane, uYesu wayebila ligazi, kodwa wayekulungele ukuhlawula ixabiso ukuze asindise ihlabathi. UYesu wathandaza wathi: “Bawo, ukuba uyavuma, mayidlule le ndebe kum, kodwa kungabi kukuthanda kwam, makube kokwakho okwenzekayo” (ULuka 22:42). Asimele soyike ukuhlawula ixabiso kwaye sizifele. Ukuba sihlawula ixabiso, uMzantsi Afrika uya kulubona uzuko lukaThixo.


“Ukuze ndimazi, kwanamandla ovuko lwakhe, nokuba ndibe nobudlelane naye ngeentlungu zakhe, ndifanise nokufa kwakhe.” (KwabaseFilipi 3:10)


 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuze uMzantsi Afrika ubeke yonke into phantsi.

Week 2

Iveki 2

1. Qghoboza

 

Sifuna imvuselelo eMzantsi Afrika, kodwa kuqala, kufuneka saphulwe. Kufuneka sidlule kukophuka. UYesu uthi, Yizani emnqamlezweni. Ndiyakumemela eMnqamlezweni. Ndiyakucela ukuba uze kwaye ubeke ubomi bakho. Asizibandakanyi neklabhu kodwa sinikela ubomi bethu njengamadini aphilayo kuThixo. UThixo uhlala nabo babuthathaka, abathobekileyo nabatyumkileyo. Uvuselela iintliziyo ezaphukileyo ukuze zihlaziyeke. Ngaba sophukile? Ngaba sithobekile?


"Ngokuba utsho Ophakamileyo, Osenyangweni, uhleli ngonaphakade, ogama linguNgcwele, ukuthi, Ndihleli phezulu, engcweleni, ndihleli kotyumkileyo nonomoya othobekileyo, ukuba ndibuyise umoya wabathobekileyo, ndiphilise intliziyo yabathobekileyo. kwabatyumkileyo.” (UIsaya 57:15)


 

2. Yinqamleze

 

 • UMzantsi Afrika uya kuhamba ngamandla nangempumelelo xa thina njengesizwe siwola uMnqamlezo. Kulapho ke indalo yethu yakudala igqitywe.

 

 • Xa sibambelela emnqamlezweni, indalo yethu endala iyafa, kwaye sifumana amandla kaThixo okuhamba olu hambo, ukutshintsha ubomi obusingqongileyo kunye nelizwe lethu.

THANDAZA: Nkosi, sikhetha ukuxhoma emnqamlezweni, sibuyeke ubomi bethu, sibe nomoya wokuthobeka nowohlwayayo. Amen.

 

3. U “Mna” kufuneka Afe

 

UThixo wathi, “Ndinyula izinto ezibubudenge zehlabathi, ukuze ndidanise izilumko; abangenamandla bahlazisa abo banamandla” (1 KwabaseKorinte 1:27). Abaninzi bacinga ukuba uMzantsi Afrika usisidenge kwaye ubuthathaka, kodwa uThixo unezicwangciso zemvuselelo kwesi sizwe. UThixo unokusebenzisa naluphi na uhlanga ukuphumeza iinjongo zakhe. Uya kusisebenzisa ukuba siyamvumela ukuba alawule.

Abafundi balinda kwigumbi eliphezulu de uMoya oyiNgcwele wehla—babedinga amandla aKhe. Asinakwenza nto ngokwethu. Asinabo ubuchule, kodwa uThixo usinika amandla.UPetros noYakobi bakuqonda oku xa bathi kwisiqhwala, “Asinasilivere negolide, kodwa sinazo...” Ngaba uyazi ukuba ivela phi na? ? Ivela ekuchitheni ixesha ebukho bukaThixo naseLizwini likaThixo.

“Kodwa wayerhoxa esiya kwiindawo eziyinkangala aze athandaze.” (ULuka 5:16)


4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubeke yonke into phantsi.

Week 3

Iveki 3

1. Izicwangciso ezitshabalalayo

 

Ibhayibhile ithi umntu wangaphandle uyatshabalala, kodwa owangaphakathi wenziwa mtsha imihla ngemihla—oyena mntu uyinene. Isono siphosa uphawu, icebo likaThixo ngobomi bethu, kunye nesiphelo sikaThixo soMzantsi Afrika. Xa sisukela amaphupha ethu, iingcinga kunye nezimvo endaweni yokusukela uThixo, izinto azisebenzi kwaye ke sigxeka wonke umntu, ngaphandle kwethu. Lixesha lokutshintsha ukugxila kwethu kwaye sithi, “Yesu, siyaguquka; sakhohliswa.” Uhambo lwethu kukufumana uYesu. Okukhona simfumana ngokukhawuleza, kokukhona siyifumana ngokukhawuleza injongo yakhe ngathi noMzantsi Afrika.

 

"Ngokuba ndiyazazi izinto endizicebe ngani; utsho uYehova. Ndiceba ukuniphumelelisa, kungekhona ukona. Ndinezicwangciso zokukunika ikamva elizaliswe lithemba.” (UYeremiya 29:11)

 

 ​

2. Ukoyika Kwanto

 

 • Siphila kuluntu apho ngokungaqondi sifuna oko abanye abanako. Umzuzwana esiyifumana ngayo, ayinanto, ayinantsingiselo-kuba uThixo akakho kwizinto eziphathekayo.

 

 • Olona loyiko lukhulu abantu abanalo kukuphela bengenanto. Ngaba siyazi ukuba yonke into efunwa nguMzantsi Afrika ikuYesu? Amandla okuYe angaphezulu lee kunokufuna unqabiseko kwizinto zeli hlabathi.

THANDAZA: Nkosi, siyaguquka kwaye sicela uxolo lwakho ngokucinga ukuba ihlabathi linokunikela ngaphezu kwakho. Enkosi ngokuba unezicwangciso ezintle zethu, iintsapho zethu kunye nelizwe lethu. Amen.

 


3. U “Mna” Kufuneka Afe

 

Abaninzi bayalibala indlela ummandla womoya onamandla ngayo. Asikho eMzantsi Afrika ukuba sibe ngumbutho wezopolitiko. Asikho apha ukuzokunika izimvo zethu. Silapha ukuzisa ilizwi kwisizwe. Kufuneka siqhubeke sithandaza, sifunele isizwe sethu uThixo, kwaye singatyhafi nokuba inguqu ayenzeki kwangoko.

 

“Qhubekani nithandaza, yaye niphaphamele kwakuko oko ninombulelo.” (KwabaseKolose 4:2)

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubeke yonke into phantsi.

Week 4

Iveki 4

1. Ukufa Kanzima

 

Intunja yenaliti sisafobe esasetyenziswa nguYesu ukuzekelisa ubunzima obugqithiseleyo kwabo bazanelisayo ukuze bangene eBukumkanini bukaThixo. IBhayibhile ithi: “Banoyolo abangamahlwempu ngomoya.” Oku akuthethi ukuba sifanele sibe ngamahlwempu; kukufa-to-self, ukuxhomekeka kuYesu-ukungena kwintunja yenaliti.

  

UThixo uthemba indalo yethu entsha-ubomi bukaKristu kuthi-ngeentsikelelo eziphathekayo nezomoya. UYesu wacela umlawuli oselula owayesisityebi ukuba athengise yonke impahla yakhe kuba yayimbambile. Ukuba sifuna uMzantsi Afrika usikeleleke, kufuneka siyiyeke yonke into esibuyisela umva.

 

"UThixo uthemba indalo yethu entsha-ubomi bukaKristu kuthi-ngeentsikelelo eziphathekayo nezomoya. UYesu wacela umlawuli oselula owayesisityebi ukuba athengise yonke impahla yakhe kuba yayimbambile. Ukuba sifuna uMzantsi Afrika “Kwakhona ndithi kuni, kulula ukuba inkamela iphumele entunjeni yenaliti, kunokuba isityebi singene ebukumkanini bukaThixo." (UMateyu 19: 24)

 

2. Izikhonkwane kunye neeNaliti

 

 • Inkamela yohluthwa imithwalo yayo ukuze idlule kwisango (inaliti). Yeyiphi le mithwalo? Yindalo yethu. Yeyiphi imithwalo engeyomfuneko esiyithweleyo?

 

 • UThixo uyikhupha njani inkamela kwinto ebonakala ingenakwenzeka? Indlela yokudlula ikukuthobeka, ukungabi nto. Ukuba siyazikhupha kubomi bethu kwaye sithembele ngokupheleleyo kuThixo, uya kuphumela eMzantsi Afrika.

THANDAZA: Nkosi, ndicela usikhulule kumthwalo ongalunganga ukuze sixhomekeke kuwe. Amen.

 

3. U "Mna kufuneka Afe"

 

Xa sijamelene nocelomngeni oluqatha kunye neentlekele kuhlanga lwethu, simele sikhangele kwiLiwa. Ukwanela kwethu akunakuthelekiswa nobabalo lwakhe, olungaphezu kokwaneleyo. Umzamo wethu awunakuthelekiswa namandla akhe ebomini bethu. Okwenzeka eMzantsi Afrika nakwihlabathi kungaphaya kwamandla ethu ukuba sikulungise. NguThixo kuphela onokukwenza oko.

ICawe ibizelwe ukuba ibe ngabantu abanovelwano kuMoya oyiNgcwele nangokuthandaza rhoqo. UPawulos wayethandaza imini nobusuku. Emthandazweni, siza kubona isizwe sethu siguqulwa lukholo.


"Vuyani ngamaxesha onke; thandazani ngokungapheziyo; kuba oko kukuthanda kukaThixo kuKristu Yesu ngani."
(1 KwabaseTesalonika 5:16-18)

4. Thandazela uMzantsi Afrika

Beka ixesha bucala uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubeke yonke into phantsi.

 

Week 5

Iveki 5

1. Yiya Ezantsi

 

Ikratshi linika imvakalelo yobuxoki yonqabiseko ebangelwa kukuxhomekeka kubuncwane bethu, amandla nobuchule bethu. Ikratshi lisisusa, njengabantu ngabanye nanjengelizwe, kude noncedo lukaThixo olungaphaya kwendalo, amalungiselelo, kunye nesondlo. Xa siyeka ikratshi kwaye sizithobe kuThixo, uMzantsi Afrika uya kuba phantsi kwegunya kunye nokhuseleko lukaThixo, kwaye uya kusilwela amadabi. UThixo uyabachasa abanekratshi, abababale abazithobileyo. ngoko ke, kufuneka sizithobe kuThixo. (EkaYakobi 4:6-8)

 

“Mchaseni ke uMtyholi, wonibaleka. Sondelani kuThixo naye uya kusondela kuni.” (EkaYakobi 4:6-8)

 

2. Yiya ekuKhanyeni

 

 • Nangona sikwixesha elinzima, uThixo ufuna ukukhanyisa ukukhanya kwakhe eMzantsi Afrika.

 

 • Akukho mntu uthanda ukuwela uMnqamlezo kunye neentlungu, kodwa uYesu wayenza kwaye wathi, "Ndilandele." Kwaye ngomhla wesithathu, Wavuswa.

 

 • Ngaba sizimisele ukunikela ngobomi bethu kuThixo ukuze sibone amandla akhe ovuko eMzantsi Afrika?

 

THANDAZA: Nkosi, siya kukulandela eMnqamlezweni, sinikele ubomi bethu kuwe, ukuze amandla akho ovuko abonakale kuthi naseMzantsi Afrika. Amen.

 

 

3. U “Mna” kuneka Afe

 

Kukho amandla emthandazweni nasekuzileni ukutya. Yiyo loo nto sithandaza kwaye sizilela imvuselelo eMzantsi Afrika. Kufuneka sikhumbule, nangona kunjalo, ukuba xa imvuselelo ifika, asibi nekratshi, sicinge ukuba siyenzile. Ayisithi; nguThixo. Luzuko lwakhe oluya kutshintsha isizwe sethu kunye nehlabathi.

 

“Kungoko athe uThixo wamphakamisa kakhulu, wamnika igama elingaphezu kwawo onke amagama, ukuze ngegama likaYesu onke amadolo agobe, kwabasemazulwini, nawasemhlabeni, naphantsi komhlaba, zithi zonke iilwimi zixele ukuba uYesu Kristu uyiNkosi. , kuzuko lukaThixo uYise.” (KwabaseFilipi 2:9-11)

 

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubeke yonke into phantsi.

PRAY4SA ARC
bottom of page