top of page
WE ARE ONE - S.jpg

Sibanye

Bhalisela ukufumana izinto zomthandazo nge-imeyile

Umqulu Womthandazo

Ukumanyana noThixo kukucinga njengoThixo nokwenza into ayenzayo. Ufuna sibabone abantu ngamehlo akhe. Uthixo Luthando; Akananzondo, unentiyo okanye uzele yintiyo. Xa sithandaza kwaye sizila ukutya, uThixo uya kutyhila into engafaniyo naYe kuba efuna sibe banye naye. Xa simanyene noThixo, unako ukusebenza ngaphakathi nangathi. Emva koko kukho amandla.

"Inene, inene, ndithi kuni, UNyana akanakwenza nto ngokwakhe, engathanga abone uYise eyenza; kuba oko akwenzayo yena, noNyana uyakwenza kwangokunjalo." Yohane 5:19

Thandaza Izwi

Siyakufeza okuninzi njengesizwe xa sihamba ngokumanyeneyo nabazalwana noodade bethu. Nazi iivesi zeBhayibhile ezimbalwa zokusinceda sithandazele umanyano eMzantsi Afrika.

 1. Yehova, unguThixo womanyano. (Kwabase Efese 1:10)

 2. Enkosi ngokuba singabantwana bakho, sibanye kuwe (Kumagaladi 3:26-28).

 3. Nkosi, ndiyabulela kuba sonke singamalungu omzimba kaKristu. (Kwabase Roma 12:4-5)

 4. Yehova, kukho amandla kubunye. (Levitikus 26:7-8; Iduteronomi 32:30)

 5. Uthando lwakho lusimanyanisa kwaye lusinceda ukuba sihambe ngemvisiswano egqibeleleyo omnye nomnye.
  (Kwabase Kolose 3:13-14)

 6. Nkosi, sixolele ngokuvumela umona nokusukuzana kubangele iiyantlukwano kubudlelwane bethu nabanye.
  (1 KwabaseKorinte 3:3)

 7. Siyaguquka kwaye sicele uxolo lwakho apho siye sabajongela phantsi abanye. (KwabaseRoma 12:16)

 8. Nkosi, sincede sixolele kwaye sihambe eluthandweni nasebunyeni nabazalwane noodadebethu. (Kwabase Efese 4:32)

 9. Ilizwi lakho lithi Uyala intsikelelo kumanyano. Sithandazela ukuba umanyano luzalise esi sizwe. (IINdumiso 133:1-3 )

 10. Nkosi, sincede sibe nemfesane kunye novelwano kubazalwana noodade wethu ukuze kungabikho kwahlukana. (1EkaPetros 3:8)

 11. Sincede, Nkosi, ukuba simanyane njengomzimba omnye. (ABagwebi 20:11)

 12. Nkosi, sincede sihambe ngemvisiswano omnye nomnye kwaye sikuphephe ukungavisisani okungeyomfuneko.
  (1 Kwabase Korinte 1:10)

 13. Nkosi, sincede sixhathise zonke iingxabano zobudenge ezichitha umanyano. (2 EkaTimoti 2:23-24)

 14. Sincede, Nkosi, ukuba sibe nokuthantamisa, sibe nobulali kubantu bonke, singanyelisi. (KuTito 3:1-2)

 15. Nkosi, khawusiphe ingqondo kaKristu ukuze sibabone abanye ngendlela obabona ngayo wena. (KwabaseRoma 15:5-7)

 16. Nkosi, ndiyabulela kuba uyiva imithandazo yethu njengoko sithandaza kwaye sima kwisivumelwano somanyano eMzantsi Afrika. (UMateyu 18:19-20)

 17. Nkosi, nceda abantwana bakho bathandaze kunye rhoqo. (IZenzo 1:14)

Week 1

Iveki 1

1. Umfanekiso Owohlukileyo

 

UAbraham wahamba nomtshana wakhe, uLote, kuhambo olude. Ngoxa uLote wayegutyungelwe nguAbraham, wasikelelwa ngokuyintabalala. Kwabakho impikiswano ngomhlaba, kwaza kwangena ingxabano kwintsapho ka-Abraham. Kunokuba bahambe bemanyene, bahlukana baza bahlukana; elowo wahamba indlela yakhe.

 

Nangona uLote wakhetha umhlaba ochumileyo waza wamshiya uAbraham entlango enamatye, uLote waphulukana nazo zonke iintsikelelo zakhe waza waba lihlwempu. Iyantlukwano yahlula izizwe, iintsapho nabantu ngabanye. Yenzeka eBhayibhileni ibe isenzeka nanamhlanje. IBandla lusapho lukaThixo, kwaye uSathana ubangela iyantlukwano phakathi kwethu. UThixo, nangona kunjalo, unentshukumo yokugqibela. Xa sihamba ngoMoya, uThixo uya kusimanya ngamandla angaphezu kwawemvelo.

 

"Hayi indlela ekuba mnandi ngayo xa abazalwana behlala kunye ngemvisiswano!” INdumiso 133:1

 

 

2. "Uxolo" kwiPodi

 

 • ​Njengabantwana bakaThixo, siya kudibana neengxabano, iiyantlukwano kunye nongquzulwano. Indlela esiqhubana ngayo nayo yenza umahluko. Thina singabadali boxolo. Ukuba siyasokola ukubamba ulwimi lwethu okanye sicatshukiswe kukruthakruthwano, simele siye kuThixo, size silungise kuye ukuze sihambe ngoxolo kwakhona.

 

 • Simele sizibuze le mibuzo: Ngaba singabantu boxolo? Ngaba siyaluxhathisa ukruthakruthwano? Ngaba simanyene nabazalwane noodadebethu kuKristu?

  

THANDAZA: Nkosi, sincede sibe ngabaxolisi abaxhathisa ingxabano. Sithandazela ukuba uMzantsi Afrika ube sisizwe esimanyeneyo. Amen.

 

3. Ukumanyana noThixo

 

Ngamanye amaxesha, kuba ngathi izinto ziyakhula xa sizila ukutya kwaye sithandaza. Kungenxa yokuba uThixo uqhubana nezinto ebomini bethu ezinokubangela ukungavisisani. Sisenokucinga ukuba akukho nto iphosakeleyo ngabahlobo bethu, ulwalamano oluthile, amaqhina oshishino okanye indlela esiye sayiphatha ngayo imeko nabantwana bethu, kodwa uThixo ubona izinto ngokwahlukileyo.

 

“Olu hlobo ke aluphumi, kungengako ukuthandaza nokuzila ukudla.” Mateyu 17:21

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele umanyano eMzantsi Afrika.

Week 2

Iveki 2

1. Ukubonakalisa Umfanekiselo KaThixo

 

Ukumanyana noThixo kukucinga njengoThixo nokwenza into ayenzayo. Ufuna sibabone abantu ngamehlo akhe. Uthixo Luthando; Akananzondo, unentiyo okanye uzele yintiyo. Xa sithandaza kwaye sizila ukutya, uThixo uya kutyhila into engafaniyo naYe kuba efuna sibe banye naye. Xa simanyene noThixo, unako ukusebenza ngaphakathi nangathi. Emva koko kukho amandla.

UThixo ufuna umanyano emitshatweni, kusapho, naseCaweni. Asinakuba banye ukuba siseneembono zethu, iimvakalelo, intiyo, ubukrakra, iingcamango nezithethe zethu. Xa siyibeka phantsi, siba ngqondo-nye kunye naYe kwaye sicinge nje ngaYe.

 

"Inene, inene, ndithi kuni, UNyana akanakwenza nto ngokwakhe, engathanga abone uYise eyenza; kuba oko akwenzayo yena, noNyana uyakwenza kwangokunjalo." Yohane 5:19

 

2. Into onokucinga ngayo

 • Sisenokucinga ukuba silungile, kwaye emva koko kwenzeka into ecaphukisayo okanye esicaphukisayo. Xa sithandaza, uThixo usenokusikhumbuza ezi zinto. Xa siphengulula kwaye sicoce iintliziyo zethu, uThixo usimanyanisa kunye Naye.

 

 • Emva koko siya kuba nengqondo enye, kwaye unokusisebenzisa uzuko lwakhe. Unokusisebenzisa kwidolophu yethu, isixeko, ilizwe, nakurhulumente—kuba baya kubona umoya owahlukileyo. Baya kubona uMoya wothando, hayi intiyo.

 

THANDAZA: Nkosi, zihlambulule iintliziyo zethu, undimanye nabazalwana noodade. Nceda abemi boMzantsi Afrika bamanyane njengelizwe eluthandweni, hayi ukungavisisani. Amen.

 

3. Ukumanyana noThixo

 

Umthandazo yindlela yokuphila engaguqukiyo yokuvumelana noThixo, ukuhamba kwelo gunya nobukhosi. Umthandazo ushenxisa kwaye uthabathel’ indawo oko kulawula kummandla womoya. Umthandazo ukhulula amazulu, imikhosi yeengelosi, kwaye uMoya kaThixo uyashukuma. Xa loo mmandla wasezulwini ungenela, uzuko lutshintsha iingqondo neentliziyo.

 

"Malibongwe igama lakhe elizukileyo ngonaphakade, lizalise umhlaba wonke bubuqaqawuli bakhe; Amen, Amen.” IINdumiso 72:19

 

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala uthandazele umanyano eMzantsi Afrika.

Week 3

Iveki 3

1. Ingqondo enye

 

UYesu wabashiya nomyalelo wokuba bahlanganisane kwigumbi eliphezulu. Njengoko babehlanganisana, babemanyene. Kwakukho ubunye bentliziyo, bengqondo, kwaye kungekho mbambano. Kwakungekho kuhleba, ukunganeliseki okanye isono kuba babesoyika uThixo.

Emva kokuba uYesu evukile kwabafileyo, wazivula iingqondo zabo ukuze baqonde iLizwi lakhe baze bamkele uMoya oyiNgcwele.

 

“Ke kaloku, ekuzalisekeni kwawo umhla wesepentekoste, baye bonke bemxhelo mnye ndaweni-nye. Kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esingathi somoya ovuthuza ngamandla, sayizalisa yonke indlu ababehleli kuyo." (Izenzo 2:1-2)

2. ​Intliziyo Enye

 

 • Kwakungekho kuzingca kwigumbi eliphezulu. Babengakhathali ukwabelana okanye ukukhathalelana. Babenikele ingqalelo enye, becinga enye, yaye leyo yayikukufuna uBukumkani bukaThixo. Zazingekho ezinye iinjongo okanye iinjongo; babengafuni nto yimbi ngaphandle koBukumkani bukaThixo namandla kaThixo.

 

 • Kwela Gumbi liPhezulu, kufuneka sibeke phantsi ukungamanyani kunye nentiyo.

 

 

THANDAZA: Nkosi, siyaguquka apho siyesavumela ukungavani ezintliziyweni zethu. Nkosi, khulula umoya wobunye kwisizwe sethu. Amen.

 

3. Ukumanyana noThixo

 

Umthandazo ngumthombo wamandla kaThixo. Kufuneka sibe ngabantu abathandazayo ukuze singabi ngabantu ababuthathaka. IBhayibhile ithi abapostile bazinikela emthandazweni. UYesu wanikela. UThixo walithanda kakhulu ihlabathi kangangokuba wanikela. Abapostile banikela. Kulidini ukuba kubomi bomthandazo-ukuba yicawa ethandazayo lidini.

 

“Wanga ke uThixo wonyamezelo nentuthuzelo anganinika ukucinga nto-nye phakathi kwenu, ngokuka Kristu Yesu, ukuze nithi, ngamxhelo mnye, nimzukise ngamlomo mnye uThixo, uYise weNkosi yethu uYesu Kristu.” Roma 15:5-6

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

Beka ixesha bucala uthandazele umanyano eMzantsi Afrika.

PRAY4SA ARC
bottom of page