top of page
_edited.png
POWER UP.jpg

Iveki 1: Indlu yomthandazo

1. Indlu Yomthandazo

 

KuMateyu 21:13, UYesu weza etempileni wakhalimela abo babenciphisa Indlu ka Thixo beyenza indawo yoshishino. Wathi kubo, “Indlu yam iyakubizwa Indlu yomthandaza.” Ibandla alinokukholosa kubuchule basemhlabeni, kumashishini athile, kunye nolonwabo—sifuna uThixo.

 

Abaninzi sebeqalile eMoyeni kodwa baphela besenyameni (Kumagalati 3:3). Inkosi ifuna sibuyele kwindlu yomthandazo. Masimanyaneni, njengabemi base Mzantsi Afrika, Sihlangane kwindlu yobuqhawuqhawuli buka Thixo.

 

"Kwaye nabo ndakubazisa kwintaba Yam engcwele, ndibenze babenogcobo kwiNdlu Yam yomthandazo…Indlu Yam iyakubizwa Indlu yomthandazo wazo zonke iintlanga.” (UIsaya 56:7)

2. Bawo Wethu Osemazulwini

 

  • Ibandla yindawo (a) yolonwabo namanye amakholwa, (b) AmaKristu olonwabo, (c) amazwi enkuthazo, okanye (d) yomthandazo?

 

  • Yintoni intsingiselo yokuba ngumntwana ka Thixo?

 

THANDAZA: Bawo, sicela uxolo apho siye sanciphisa Ibandla Lakho kwizenzo zenyama. Siyathozama siza kwiTrone Yakho. Nceda uMzantsi Afrika ube yindlu yokukhanya yomthandazo. Ameni

 

3. Amandla Phezulu

 

Umthandazo awukwazi ube yingxolo yezwi Kuma Kristu. UThixo ufuna ukubona isizukulwana esizimiseleyo emthandazweni, biza Kuye, uphulaphule ku Kuye. Usibizela kolonathando lunzulu Kuye.

 

Siwuthathela kuYesu uMzantsi Afrika ngokuzithoba sithandaza. Masiyidumiseni INkosi sibize Kuyo.

 

Kodwa kuza ilixa, nangoku selikho, xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula uBawo ngoMoya nangenyaniso; kuba uBawo ufuna abanjalo ukumnqula. (UYohane 4:23)

 

 

4. Thandazela uMzantsi Afrika

 

Beka ixesha bucala kwaye uthandazele ukungenelela kukaThixo okungaphaya kwemvelo eMzantsi Afrika. 

Amandla Phezulu

UThixo usibizela ukuba sibuyele kwiNdlu yoMthandazo. Ekuphela kwendlela uMzantsi Afrika oya kubona ngayo ukungenelela kukaThixo okungaphaya kwendalo kungomthandazo. Qhubeka uthandaza, ume, ungayeki. Lixesha lokufumana AMANDLA!

 

Wenyuka ke umsi weziqhumiso, kunye nemithandazo yabangcwele, ephuma esandleni sesithunywa sezulu, waya emehlweni kaThixo sathi isithunywa sasithabatha isiqhumiselo eso, sasizalisa ngomlilo wesibingelelo, sawuphosa emhlabeni; kwabakho izandi, neendudumo, nemibane, nenyikima. (IsiTyhilelo 8:4-5)

PRAY4SA ARC
bottom of page