top of page
BROKEN - SA COVER 1.jpg
_edited.png

Iveki 1: Ubomi Obuphukileyo

1. UBOMI OBOPHUKILEYO

 

“Wayedeliwe, eshiyiwe, eshiyiwe ngabantu, indoda eneenzingo neentlungu, eqhelene nengxaki nesifo…” Isaya 53:3 (AMPC).

 

UYesu wayeqhelene nentlungu. Weva iintlungu nokubandezeleka kungekuphela nje emnqamlezweni kodwa kubo bonke ubomi baKhe—emzimbeni nasemphefumlweni wakhe (Isaya 53:12). UYesu walahlwa ngabakhe. Bamgxotha ke ezindlwini zesikhungu befuna ukumbulala. Yayibubomi baKhe obo.

 

IBandla lokuqala lashumayela ngeembandezelo zeNkosi, kodwa ke ibandla langoku lazisa isigidimi sobabalo nempumelelo, kwaye ngoku ukubandezeleka kubonwa njengesiqalekiso. Ngenxa yezi mfundiso zilahlekisayo, abantu boMoya kaThixo basoloko becinga ukuba xa bebandezelekile, uThixo uyababandezela, okanye abangomaKristu okwenene.

 

 

2. YAHLUKANA NEENDALA

 

  • Sonke sonile kwaye sinesimo esidala. Sinokungena eZulwini kuphela ukuba siyawamkela umsebenzi kaYesu emnqamlezweni kwaye sizalwa ngokutsha (KwabaseRoma 3:23-26).

 

  • Ukwenza imisebenzi emihle nokuba neempawu ezintle akusayi kusingenisa eZulwini. Ngoba? Kaloku indalo entle esicinga ukuba sinayo iseyindalo kaSathana, enokulunga nobubi kuyo.

 

THANDAZA: Bawo waseZulwini, enkosi ngokuthumela uNyana wakho ekuphela kwamzeleyo ukuba afele izono zethu. Sincede sibethelele indalo yethu endala sihambe kubomi bukaKristu. Amen.

 

 

3. YAPHUKILEYO

USathana uyawazi amandla esinawo ekubandezelekeni ( 2 Timoti 2:12 ), ngoko wathi kwiCawa: “Akuyomfuneko ukuba ubandezeleke.” UYesu wamoyisa uSathana nesono ngokubandezeleka kwakhe emnqamlezweni. USathana wayengenakumbulala. UYesu wanikela ngobomi bakhe ngokuzithandela waza wabuthulula ngenxa yethu (Yohane 10:18) ngaphandle kokuvula umlomo wakhe okanye ukuzithethelela.

 

UYesu unyulu kwaye ungcwele—ugqibelele kuzo zonke iindlela zaKhe. Wayenokuwuvula umlomo wakhe akhombe ngeminwe kwabo babemngqongile, kodwa akazange. Xa sitshutshiswa kwaye saliwe kwaye siva ubunzima njengabantwana bakaThixo, ngaba siyayivula imilomo yethu kwaye sizame ukuzikhusela, ukuxambulisana nokulwa? Okanye ngaba silandela umzekelo kaYesu size sithi cwaka?

 

Thina sonke siye salahleka njengeegusha, sabheka elowo endleleni yakhe; ke uYehova wambeka phezu kwakhe ubugwenxa bethu sonke. Wacudiswa, wacinezelwa, akawuvula umlomo wakhe; Njengemvana esiwa ekuxhelweni, nanjengegusha ithe cwaka phambi kwabachebi bayo, wenjenjalo ukungawuvuli umlomo wakhe. Isaya 53:6-7

 

 

4. #THANDAZA4SA

 

Beka ixesha bucala kwaye uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubone amandla kaThixo ngokuqhekeka kwethu.

Yaphukileyo

UYesu akazange avumele ukwaliwa, ukubandezeleka, neentlungu ukuba ziyenze lukhuni intliziyo yakhe. Endaweni yoko, wophuka waza wabuthulula ubomi bakhe ngenxa yethu. 

 

Masilandele umzekelo wakhe sivumele uThixo asebenzise ukophuka kwethu ukukhulula imiphefumlo eMzantsi Afrika.

 

“Umbingelelo wam [umbingelelo owamkelekileyo] kuThixo ngumoya owaphukileyo; intliziyo eyaphukileyo netyumkileyo [eyaphukileyo ngenxa yesono nokuthobeka nokuguquka ngokucokisekileyo], onjalo, Thixo, akuyi kuyidela.” INdumiso 51:17

PRAY4SA ARC
bottom of page