top of page
BROKEN - SA COVER 1.jpg
_edited.png

Iveki 2: Intliziyo Eyaphukileyo

1. IINTLIZIYO EZAPHUKILEYO

 

UThixo akafuni sibe neentliziyo ezilukhuni. KwiTestamente eNdala neNtsha, uThixo waxelela amaSirayeli ukuba aneentliziyo ezilukhuni yaye ayengabantu abanemvukelo, abantamo ilukhuni ( Eksodus 32:9; IZenzo 7:51 ).

 

Xa utyala imbewu, kukho ubomi ngaphakathi, kodwa kukho iqokobhe eliqinileyo elijikelezileyo. Ngaphambi kokuba size kuKristu, amanxeba kunye nobuhlungu ebomini bethu bakha iqokobhe eliqinileyo ezintliziyweni zethu. Elo qokobhe liqinile sisono—indalo endala, indalo kaSathana—kwaye lakha udonga phakathi koThixo nathi. Kufuneka siqhekezwe ukuze isiqhamo soMoya kunye nobomi bukaKristu buvele. Xa elaa qokobhe liqinileyo ligqabhuka, ubomi bukaKristu buqukuqela ngathi, buhlambulule, kwaye busihlangule. Ke yona intliziyo elukhuni iyawunqanda uMoya.

 

Inene, inene, ndithi kuni, Ukuba ukhozo lwengqolowa oluwe emhlabeni aluthanga lufe, lona luhlala lungabi nto; kodwa ukuba luthe lwafa, luthwala isiqhamo esininzi. (Yohane 12:24)

 

 

2. MUSA UKUKHIPHA INGXELO

 

  • Xa ukhonza uThixo, uya kuva intlungu, ukulahlwa, nokuphathwa ngokungekho sikweni ( 1 Petros 2:21; Yohane 15:18 ). Kodwa sukuvumela utshaba lususe ugxininiso lwakho kuBawo kwaye ulutshintshe kula mava abuhlungu.

 

  • Ukuba sithe ntsho amehlo ethu kuYesu, siya kuhamba ngoMoya wakhe nangamandla akhe, kwaye angasisebenzisa ukukhulula imiphefumlo eMzantsi Afrika.

 

THANDAZA: Nkosi, siyaguquka apho besigxile kwintlungu yethu hayi kuwe. Njengoko sijonge kuWe, sithandazela ukuba usixhobise ukuba sikhulule imiphefumlo eMzantsi Afrika. Amen.

 

 

3. YAPHULEKILEYO

 

Kukho umahluko phakathi konqulo nokuba nolwalamano noThixo. Umntu onqulayo unokuzalwa ngokutsha, afunde iBhayibhile, athandaze, angoni. Benza zonke izinto ezilungileyo emehlweni abantu kunye neCawa kodwa baswele into enye: ukufa kuziqu zabo. Ubomi, izinto eziza kuqala kunye neminqweno yabo iza kuqala, kungekhona ekaThixo.

 

Abantu bonqulo bayazikhusela xa ubani ebenzakalisa, yaye baba lukhuni iintliziyo. Kodwa abantu boMoya basebenzisa ukophuka kwabo (ukusuka kumanxeba, ukwaliwa, njalo njalo) ukuze bathambe njengoYesu. Ukuba asinakudlelana naye ekubandezelekeni kwakhe, asinakuba nobudlelane naye.

 

“Ndobanika ntliziyo yimbi [intliziyo entsha], ndibeke umoya omtsha ngaphakathi kwabo; ndiyisuse intliziyo yelitye [eqaqadekileyo ngokwemvelo] enyameni yabo, ndibanike intliziyo yenyama [esabelayo nesabelayo ekuchukumiseni kukaThixo wabo].” Hezekile 11:19 .

 

 

4. #THANDAZA4SA

 

Beka ixesha bucala kwaye uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubone amandla kaThixo ngokuqhekeka kwethu.

Yaphukileyo

UYesu akazange avumele ukwaliwa, ukubandezeleka, neentlungu ukuba ziyenze lukhuni intliziyo yakhe. Endaweni yoko, wophuka waza wabuthulula ubomi bakhe ngenxa yethu. 

 

Masilandele umzekelo wakhe sivumele uThixo asebenzise ukophuka kwethu ukukhulula imiphefumlo eMzantsi Afrika.

 

“Umbingelelo wam [umbingelelo owamkelekileyo] kuThixo ngumoya owaphukileyo; intliziyo eyaphukileyo netyumkileyo [eyaphukileyo ngenxa yesono nokuthobeka nokuguquka ngokucokisekileyo], onjalo, Thixo, akuyi kuyidela.” INdumiso 51:17

PRAY4SA ARC
bottom of page