top of page
BROKEN - SA COVER 1.jpg
_edited.png

Iveki 5: Yaphukile kwaye Yasikelelwa

1. OKWEPHUKILEYO & USIKELELO

 

“Ukuba niyangcikivwa ngenxa yegama likaKristu, ninoyolo, kuba uMoya wozuko nokaThixo uphumle phezu kwenu. ngokukokwabo uyanyeliswa, kodwa ngokukokwenu uyazukiswa." Eyoku-1 kaPetros 4:14

 

UMoya kaThixo uhleli phezu kwabo babandezelekileyo ngenxa yegama lakhe. Enye yeenjongo zokubandezeleka kwethu kukwenza nzulu ulwalamano lwethu noThixo, silwenze lube lolokwenene yaye lube lolusenyongweni ngakumbi kunokuba lube lolunzulu.

 

Xa siba zizitya eziqhekekileyo, ubomi bukaKristu buthatha indawo, kwaye ubungcwele baKhe nothando lwakhe buqukuqela ngathi, kwaye sibe nobudlelwane obusondeleyo naye. Xa oko kusenzeka, asifuni kuhlonitshwa, uzuko, okanye imbeko ebantwini—sifuna nje ukuba segumbini lethu elingaphakathi kwaye sithandaze kuBawo wethu oseZulwini.

 

 

2. UKUPHUMULA NOXOLO

 

  • “'...Abayi kungena ekuphumleni kwam.' Ekubeni ngoko kusamele bangene kuwo, bathi abo ke, kwashunyayelwa iindaba ezilungileyo kuqala kubo, abangenanga ngenxa yokungathobeli.”— Hebhere 4:5-6 .

 

  • “Namhlanje, ukuba nithe naliva ilizwi lakhe, Musani ukuzenza lukhuni iintliziyo zenu.” (Hebhere 3:15)

 

  • Asinakungena ekuphumleni kukaBawo ukuba sinobulukhuni, ubukrakra, ukuchaswa, okanye ikratshi. Ukuba asijongani nesiqu sethu, siya kuhlala sixhalabile, kwaye asiyi kuba nalo uxolo.

 

THANDAZA: Bawo wethu oseZulwini, sinqwenela ukuba nobudlelwane obunzulu kunye nawe. Nceda wenze iintliziyo zethu zithambe kwaye zibe lula ukuze silive ilizwi lakho kwaye sibe namava oxolo lwaKho. Amen.

 

 

3. YAPHULEKILEYO

KwiEksodus 12, uThixo wayalela abantu bakhe ukuba baqabe igazi emigubasini ukuze bakhuseleke ngobusuku awafa ngabo amaYiputa. Wabakhokela ke wabakhokelela kwiLizwe Ledinga. 

 

UThixo ufuna ukusikhupha enyameni asise kumoya, asikhuphe ebumnyameni asise kumandla akhe ovuko, sisuke ekufeni asise ebomini. Kodwa loo nto inokwenzeka kuphela xa sithatha inxaxheba ekwaphukeni nasekubandezelekeni Kwakhe—xa siphuke njengaye.

 

“Umbingelelo wam [umbingelelo owamkelekileyo] kuThixo ngumoya owaphukileyo; intliziyo eyaphukileyo netyumkileyo [eyaphukileyo ngenxa yesono nokuthobeka nokuguquka ngokucokisekileyo], onjalo, Thixo, akuyi kuyidela.” INdumiso 51:17

 

 

4. #THANDAZA4SA

 

Beka ixesha bucala kwaye uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubone amandla kaThixo ngokuqhekeka kwethu.

Yaphukileyo

UYesu akazange avumele ukwaliwa, ukubandezeleka, neentlungu ukuba ziyenze lukhuni intliziyo yakhe. Endaweni yoko, wophuka waza wabuthulula ubomi bakhe ngenxa yethu. 

 

Masilandele umzekelo wakhe sivumele uThixo asebenzise ukophuka kwethu ukukhulula imiphefumlo eMzantsi Afrika.

 

“Umbingelelo wam [umbingelelo owamkelekileyo] kuThixo ngumoya owaphukileyo; intliziyo eyaphukileyo netyumkileyo [eyaphukileyo ngenxa yesono nokuthobeka nokuguquka ngokucokisekileyo], onjalo, Thixo, akuyi kuyidela.” INdumiso 51:17

PRAY4SA ARC
bottom of page