top of page
BROKEN - SA COVER 1.jpg
_edited.png

Iveki 3: Hlala Uphukile

1. HLALA UPHUMILE

 

EBhayibhileni, uThixo usixelela ukuba singadinwa ekwenzeni okulungileyo ( Galati 6:9 ), singavumeli iingcambu zobukrakra zintshulise ( Hebhere 12:15 ), nokuba singalitshoni ilanga sicaphukile. ( Efese 4:26 ). Ngoba? Ngenxa yokuba utshaba lusazi ukuba sivumela ukukhubeka nobukrakra, asinakuba zizitya eziluncedo kwisandla seNkosi. Xa sikhutyekisiwe, siqine njengelitye, aze ke angasisebenzisi ukuthandazela imiphefumlo eMzantsi Afrika ukuba ikhululwe, iphiliswe, ihlangulwe.

 

UYesu akazange avumele ukwaliwa, intiyo, nengqumbo yabantu baKhe ukuba iyenze lukhuni intliziyo yakhe. Wayaphula inyama yakhe endaweni yokunikezela kuyo, yiyo loo nto ukukhanya nothando lwakhe lwalunokuqukuqela. Xa uYesu wabona izinto awayefanele atyhubele kuzo, wathi: “Makungabi kukuthanda kwam, makube kokwakho okwenzekayo.” ( Luka 22:42 ) UYesu wathi: “Makungabi kukuthanda kwam, makube kokwakho okwenzekayo”.

2. HLALA UTHOLE

 

  • Nokuba kwenzeka ntoni na (nokuba kubonakala kungalunganga), hlala uthambile kwaye ungabi krakra. Intliziyo elukhuni yindalo kaSathana.

 

 

  • Asimele sizame ukuphilisa ezethu iintlungu. UYesu ngumSamariya olungileyo osicholayo, asihlambulule, asiphilise ngegazi lakhe. 

 

THANDAZA: Bawo wethu oseZulwini, sincede sihlale sithambile kwaye sophukile kwaye singabi krakra ukuze sifumane impiliso kunye nokubuyiselwa ngeGazi lakho. Sisebenzise ukuthandazela imiphefumlo eMzantsi Afrika. Amen.

 

 

3. YAPHULEKILEYO

Iinkonzo ezininzi zikhuthaza intiyo kubantu abangeyonxalenye yonqulo lwazo yaye ezingakholelwayo njengazo. Kodwa njengamakholwa okwenyaniso azaliswe nguMoya, asibathiyanga abantu bezinye iinkolo. Nangona singavumelani neemfundiso neemfundiso zabo, siyabathanda yaye sibathandazela. Abantu abangazalwanga ngokutsha abanayo imvelo yoMsindisi wethu kwaye balahlekiswa yimvelo yabo, ebatsalela ebumnyameni. Yiyo loo nto kufuneka siyilahle indalo endala (ubuqu) sivumele ubomi bukaYesu—ubomi obutsha nengqondo—buqukuqele kuthi.

 

Masiqhawuke njengoYesu. Wasibonisa into emasiyenze ngenyama. Inyama kufuneka ibethelelwe kunye nobomi obudala kunye neemvakalelo zayo. Kufuneka igalelwe, ukuze sifumane ubomi obutsha bukaYesu.

 

Lahlani zonke izikreqo enikreqe ngazo, nizenzele intliziyo entsha nomoya omtsha. Yini na ukuba nife, ndlu kaSirayeli? ( Hezekile 18:31 )

 

 

4. #THANDAZA4SA

 

Beka ixesha bucala kwaye uthandaze ukuba uMzantsi Afrika ubone amandla kaThixo ngokuqhekeka kwethu.

Yaphukileyo

UYesu akazange avumele ukwaliwa, ukubandezeleka, neentlungu ukuba ziyenze lukhuni intliziyo yakhe. Endaweni yoko, wophuka waza wabuthulula ubomi bakhe ngenxa yethu. 

 

Masilandele umzekelo wakhe sivumele uThixo asebenzise ukophuka kwethu ukukhulula imiphefumlo eMzantsi Afrika.

 

“Umbingelelo wam [umbingelelo owamkelekileyo] kuThixo ngumoya owaphukileyo; intliziyo eyaphukileyo netyumkileyo [eyaphukileyo ngenxa yesono nokuthobeka nokuguquka ngokucokisekileyo], onjalo, Thixo, akuyi kuyidela.” INdumiso 51:17

PRAY4SA ARC
bottom of page